KNIHOVNÍ ŘÁD
Městské knihovny
Kutná Hora
účinný od 1.3. 2010
obsah
Příloha knihovního řádu MK (Ceník, Otevírací doba, Kontakty)
 
 
čl. 1
(1)
Městská knihovna Kutná Hora (dále též jen MK) je zřízena jako příspěvková
organizace města Kutná Hora Zřizovací listinou MK přijatou zastupitelstvem
města Kutná Hora č. 233/01 ze dne 4.12.2001.
(2)
MK je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem
zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České
republiky jako veřejná knihovna pod číslem 2374/2002. Dále je pověřenou
knihovnou ve smyslu Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského
kraje a plní úkoly a poslání v této koncepci vymezené.
čl. 2
MK poskytuje veřejnosti knihovnické a informační služby podle knihovního
zákona, a to v hlavní budově (Husova ul.145) a třech pobočkách (sídliště OC
pasáž , Kaňk, Malín). Na tyto pobočky se nahlíží jako na oddělení MK.
čl. 3
(1)
Knihovní řád MK (dále jen knihovní řád) upravuje podmínky, za nichž MK
poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.
(2)
Knihovní řád vydává podle § 4 odst. 7 knihovního zákona ředitelka MK.
 
 
čl. 4
(1) Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný
jako samostatná věc.
(2) Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které MK
zpřístupňuje svým uživatelům.
(3) Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez
zprostředkování knihovníkem.
(4) Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném okamžiku
jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo
jakékoliv jiné služby poskytované MK, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné
osoby, Internetem, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje
v prostorách knihovny.
(5) Registrovaným čtenářem knihovny (též jen čtenářem) je uživatel, který
vstoupil s MK do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu MK umožňuje
provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání
i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále.
(6) Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má
právo na to, aby mu MK poskytovala služby určené registrovaným čtenářům.
(7) Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční, nebo absenční.
Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v
prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá MK výslovné
svolení, aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny.
(8) Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní
jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví MK při provedení výpůjčky. Pokud tak
neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.
 
 
čl. 5
(1)
MK poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména
referenční, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších
informačních zdrojů.
(2)
MK umožňuje využívat knihovní fond a elektronické katalogy svého knihovního
fondu.
(3)
MK umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku MK.
(4)
MK za úhradu stanovenou v ceníku (viz příloha) knihovního řádu umožňuje
zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu autorského zákona.
(5)
MK pro veřejnost pořádá knihovnicko-informační lekce a další výchovné,
vzdělávací a kulturní akce apod.
(6)
Některé služby MK nejsou dostupné ve všech odděleních knihovny.
(7)
MK informuje o svých službách na internetové adrese www.knihovna-kh.cz a
dále ve všech odděleních.
(8)
MK může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu
neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v
plném poskytování služby brání skutečnost, kterou MK nemohla překonat ani
odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb MK nezakládá právo
na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.
 
 
čl. 6
(1)
Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení
sdělená odpovědným zaměstnancem.
(2)
Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi
související.
(3)
Všechny služby MK uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s
posláním MK, a způsobem, který není na újmu činnosti MK a práv ostatních
osob.
(4)
Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, být čistě
oblečen a zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat.
Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné
využívání služeb MK. Prostory knihovny smí uživatel užívat jen v souladu s jejich
určením.
(5)
Při práci s výpočetní technikou, s audio a jiným technickým zařízením MK je
uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u
počítačů také pokyny zaměstnanců MK. Nesmí přitom zasahovat do zařízení,
měnit nastavení a instalace.
(6)
Určený pracovník může po souhlasu ředitelky MK vydat provozní řád
příslušného oddělení, který upraví podrobněji pravidla provozu vyplývající ze
specifických podmínek oddělení.
7)
Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní řád
knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.
čl. 7
(1)
Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného
prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.
(2)
Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a
dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.
(3)
Uživatel je na výzvu zaměstnance MK povinen předložit ke kontrole svá
zavazadla, anebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky.
 
 
čl. 8
(1)
Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají
uživatelé.
Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících
odstavcích.
(2)
Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.
(3)
Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.
(4)
Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky.
(5)
Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní, zvukovou i jinou techniku MK
k vymezeným účelům, zejména k přístupu k internetu, využívání CD-ROM a
databází, či poslechu zvukových dokumentů MK.
(6)
Služby vyjmenované v odstavci (5) MK si v některých případech může čtenář
předem rezervovat na určitou dobu.
(7)
MK může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova
přítomnost v knihovně, též po Internetu.
čl.9
Ředitelka MK může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na
dobu až pěti let. Ředitelka tak rozhodne, pokud čtenář
a) spáchá trestný čin proti zájmům MK,
b) dluží více než 3000,- Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně
tento dluh uzná, nebo
c) jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem
poruší knihovní řád.
čl. 10
Meziknihovní výpůjční služby
Čtenář registrovaný v knihovně má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi
MK a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona, §
2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb., za úhradu stanovenou v příloze knihovního
řádu. Tato služba je poskytována oddělením informačních služeb.
čl. 11
Přístup ke čtenářskému kontu
(1)
Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu
nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz
nebo jej dát do zástavy apod.
(2)
Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému
čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně MK.
(3)
Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu na
internetové adrese www.knihovna-kh.cz nebo přímo v MK.
(4)
Registrovaný čtenář může přístup na své čtenářské konto chránit heslem.
Zadat heslo si čtenář může pouze osobně v MK. Přístup ke čtenářskému kontu
prostřednictvím Internetu je možný pouze se zadáním hesla.
(5)
Registrovaný čtenář nesmí nikomu sdělit přístupové heslo ke svému kontu a
nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému
kontu.
 
 
čl. 12
Registrace čtenáře věku alespoň 15 let
(1)
Žadatel o registraci (dále jen „žadatel“) věku alespoň 15 let požádá MK o
registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.
(2)
Registrovaným čtenářem se může stát žadatel s trvalým nebo dlouhodobým
pobytem v České republice, který tuto skutečnost doloží
a) občanským průkazem,
b) průkazem o povolení k pobytu,
c) průkazem o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropské
unie,
d) průkazem žadatele o udělení azylu,
e) průkazem povolení k pobytu azylanta,
f) diplomatickým pasem, nebo
g) jiným dokladem vydaným Českou republikou, který dokládá, že žadatel získal
právo k pobytu v České republice na dobu alespoň šesti měsíců.
(3)
Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný
zástupce.
čl. 13
Registrace čtenáře mladšího 15 let
(1)
Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá
MK o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný zástupce.
(2)
Přihláška žadatele mladšího 15 let je přijata pouze za přítomnosti jeho
zákonného zástupce a musí být musí být tímto zákonným zástupcem písemně
schválena.
čl. 14
Registrace právnické osoby
(1)
Právnická osoba se sídlem nebo s organizační složkou podniku umístěnými v
České republice požádá MK o registraci předložením přihlášky právnické osoby
podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky
podniku nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce
musí být určena právě jedna fyzická osoba, které MK vydá čtenářský průkaz.
Pro další určenou fyzickou osobu právnická osoba předloží další přihlášku.
(2)
Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby nebo o
umístění organizační složky podniku v České republice a o tom, že osoba, která
přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat.
(3)
Není-li knihovním řádem stanoveno jinak, pro právnické osoby platí obdobná
pravidla jako pro čtenáře věku alespoň 15 let. Práva a povinnosti právnické
osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická
osoba, které na pokyn právnické osoby MK vydala čtenářský průkaz. Statutární
orgán může písemně stanovit okruh pověřených osob, které mohou vykonávat
práva a povinnosti registrovaného čtenáře.
čl. 15
Společné ustanovení pro registraci všech osob
MK je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře do jednoho
týdne.
čl. 16
Vznik právního vztahu
Právní vztah mezi MK a žadatelem vznikne, jakmile MK žadatelovu přihlášku
přijme a vydá mu čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává
registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.
čl. 17
(1)
Registrace v kterémkoliv oddělení je platné ve všech odděleních, práva a
povinnosti čtenáře registrovaného v jednom oddělení se tedy vztahují ke všem
oddělením společně.
čl. 18
Více souběžných registrací
Souběžné registrace v jednotlivých odděleních nejsou přípustné.
 
 
čl. 19
Zpracovávané osobní údaje
(1)
MK nezpracovává osobní údaje uživatele, který není registrovaným čtenářem.
(2)
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, MK zpracovává základní a další osobní údaje
registrovaného čtenáře, jeho zákonného zástupce, statistické údaje, údaje
služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem
a) ochrany majetku MK při prezenčních výpůjčkách z fondu mimo volný výběr a
při absenčních výpůjčkách, zejména vedením přesné evidence o všech
transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených
absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci, a o
zaměstnancích MK, kteří tyto transakce provedli;
b) poskytování kvalitních služeb čtenářům a kontroly jakosti práce
zaměstnanců MK,
c) statistického hodnocení činnosti MK,
d) naplnění povinností uložených MK obecně závaznými právními předpisy,
zejména knihovním zákonem, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, následně zřizovací listinou MK a
e) postupu při nevyžadování smluvní pokuty, odpuštění dluhu a udělení výjimky.
(3)
Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho
a) jméno a příjmení,
b) pohlaví,
c) datum narození,
d) adresa trvalého pobytu,
e) druh a číslo osobního dokladu a
f) stát, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika.
(4)
Údaje podle odst. (3) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich
zpracování.
(5)
Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou
a) korespondenční adresa,
b) e-mailová adresa,
c) akademické tituly,
d) další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.) a
e) číslo účtu pro účel bezhotovostního platebního styku.
(6)
Základní údaje a další údaje zákonného zástupce, případně osoby, která za
čtenáře jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní
údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich
zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.
(7)
Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce jsou povinni změny jména,
příjmení, adresy trvalého pobytu a případné korespondenční adresy osobně
oznámit bez zbytečného odkladu.
(8)
Statistické údaje jsou údaje o dosaženém nebo probíhajícím vzdělání čtenáře,
o druhu vzdělání a o současném povolání čtenáře. Tyto údaje není žadatel o
registraci povinen uvést. Pokud je uvede, MK je používá pouze ke statistickým
účelům.
(9)
Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích s kontem čtenáře včetně
místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou
zejména údaje o
a) vydaných a zrušených čtenářských průkazech,
b) provedení, případně i ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z
fondu mimo volný výběr,
c) objednávce knihovní jednotky z fondů mimo volný výběr,
d) blokaci nebo rezervaci knihovní jednotky,
e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu MK
prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, Internetu nebo služeb
knihovníka,
f) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce a
g) odůvodnění žádosti čtenáře, aby MK po něm nežádala smluvní pokutu, aby
mu odpustila dluh nebo aby mu MK udělila výjimku.
(10)
Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích mezi čtenářem a
MK, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech podle § 11
odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
(11)
Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které MK učinila vůči čtenáři, který
se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému
veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv MK, a jak tento
úřad o návrhu rozhodl.
čl. 20
Uchovávání osobních údajů
(1)
Osobní údaje čtenáře a jeho zástupce MK uchovává na originálech a kopiích
písemností, kterými jsou
a) prohlášení čtenáře
b) změnové formuláře, na kterých se uvádějí změny údajů proti stavu
zaznamenaném na přihlášce čtenáře,
c) doklady předložené čtenářem, které odůvodňují jeho žádost, aby MK po něm
nežádala smluvní pokutu, odpustila dluh nebo udělila výjimku, a
d) účetní a právní doklady.
(2)
Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je
zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře,
zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.).
Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi
pracují v rámci svých pracovních úkolů.
(3)
Osobní údaje čtenáře a jeho zákonného zástupce MK uchovává v počítačových
databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 19 a změny v nich
provedené.
(4)
Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto
datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v
rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k
datům chrání ochranné systémy.
(5)
Osobní údaje čtenáře a jeho zákonného zástupce MK uchovává na archivních
médiích (datové pásky, CDROM apod.), která uchovávají stav databází
uvedených v odst. (3) vždy k určitému datu.
(6)
MK předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon
nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.
 

čl. 21

Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace
(1)
MK zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá MK
žádost o registraci a vyplněné prohlášení čtenáře, čímž projeví souhlas se
zpracováním svých osobních údajů. Zákonný zástupce čtenáře projeví souhlas
se zpracováním svých osobních údajů svým podpisem na písemném
prohlášení.
(2)
Osobní údaje čtenáře MK likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále
nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MK
žádný dluh, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána
předžalobní výzva a že proti němu MK právě nevede soudní řízení nebo v
posledních dvanácti měsících neskončilo oprávněně vedené soudní řízení v
souvislosti s jeho výpůjční činností.
(3)
Osobní údaje čtenáře MK likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce
posledního registračního období uplynula dvě léta a zároveň uplynul jeden rok
od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MK.
(4)
MK nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím
ředitelky MK podle čl. 9 odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání
tohoto opatření.
(5)
Osobní údaje zákonného zástupce čtenáře likviduje MK spolu s likvidací
osobních údajů tohoto čtenáře.
(6)
Pokud je táž osoba zároveň čtenářem i zákonným zástupcem čtenáře, likviduje
MK její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.
(7)
Čtenář, který vůči MK nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci
některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace
za čtenáře. Částečné likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních a
absenčních výpůjčkách, rezervacích, blokacích, objednávkách knihovních
jednotek z fondu mimo volný výběr a přihlášení čtenáře k počítačové síti MK a
výpůjčnímu protokolu MK. Tyto údaje přitom musejí pocházet z kalendářního
roku, od jehož konce uplynulo alespoň šest měsíců. Částečnou likvidací se
čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká.
(8)
Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje
MK skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a
další právní předpisy.
(9)
Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích
jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto
anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.
(10)
Osobní údaje zachycené na archivních médiích se likvidují blokací těchto údajů.
 
 
čl. 22
Čtenářská práva a povinnosti
(1)
Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby MK
a) dodržovala knihovní řád,
b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,
c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a
zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném
knihovním řádem.
(2)
V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen
a) dodržovat knihovní řád,
b) strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném
knihovním řádem a
c) plnit včas a řádně všechny své závazky vůči MK.
čl. 23
(1)
MK může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby
poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen „zablokovat čtenářská
práva“) zejména tehdy, když registrovaný čtenář MK nevrátil výpůjčku, jejíž
výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči MK splatný peněžitý dluh.
(2)
Zablokovat čtenářská práva může MK též tehdy, hrozí-li újma na právech
čtenáře nebo MK, kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších případech, kdy to
stanoví knihovní řád.
(3)
Právo MK zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování
čtenářských práv odpadne.
čl. 24
Čtenářský průkaz
(1)
Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem. Při
využívání služeb po Internetu se čtenář prokazuje číslem čtenářského průkazu
a heslem.
(2)
Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři
MK poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.
(3)
V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla
poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se
považuje zejména případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů
nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou
újmu na jeho čtenářských právech.
(4)
Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen
ihned hlásit. Jakmile je ztráta ohlášena, MK je povinna tomuto čtenáři
zablokovat jeho čtenářská práva, a to až do vystavení duplikátu čtenářského
průkazu nebo do oznámení, že pominul důvod k zablokování. Pokud čtenář
ohlášení ztráty průkazu provede telefonicky nebo jiným způsobem na dálku
(např. e-mailem), je povinen bez zbytečného odkladu ještě ohlášení potvrdit při
osobní návštěvě.
(5)
Čtenář při registraci obdrží čtenářský průkaz.
(6)
Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek podle ceníku - přílohy knihovního
řádu.
(7)
Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného před více než třemi
roky je zdarma.
 

čl. 25

Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv
(1)
Čtenářská práva trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací
osobních údajů čtenáře.
(2)
Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářům trvají buď 6,
nebo 12 měsíců podle čtenářem zvoleného registrační období. Po uplynutí
registračního období se tato práva blokují do jejich prodloužení. Tato práva se
prodlužují vždy o jedno registrační období. Při jejich prodloužení čtenář zaplatí
poplatek a dále též prokazuje svoji totožnost.
(3)
Při prodlužování podle odst. (2) čtenář prokáže trvání nebo změnu svých
identifikačních údajů, a to úředním dokladem, nebo svým prohlášením. Pokud
čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.
čl. 26
Prokazování totožnosti po registraci čtenáře
(1)
MK žádá ověření totožnosti čtenáře při
a) prodloužení čtenářských práv,
b) odblokování čtenářských práv,
c) změně údajů,
d) žádosti o zdvojnásobení výpůjčních lhůt,
e) zrušení hesla, kterým je čtenářské konto chráněno,
f) podání žádosti o likvidaci osobních údajů nebo při podání žádosti o částečnou
likvidaci osobních údajů,
g) výpisu historie konta čtenáře,
h) vystavení duplikátu a
i) pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s
registrovaným čtenářem, jemuž byl tento průkaz vydán. Nebude-li žádosti o
prokázání totožnosti vyhověno, MK zablokuje čtenářská práva toho
registrovaného čtenáře, jehož čtenářský průkaz byl předložen.
(2)
Totožnost čtenáře MK ověřuje stejným způsobem jako při zápisu.
(3)
Je-li čtenářem právnická osoba, pak v případech odst. 1 MK ověřuje totožnost
určené fyzické osoby, které vydala čtenářský průkaz právnické osoby.
(4)
Ověření totožnosti čtenářova zástupce žádá MK vždy.
 
 
čl. 27
Výpůjčka z volného výběru
(1)
Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel.
(2)
Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku z
volného výběru.
 

čl. 28

Výpůjčka mimo volný výběr
(1)
Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru,
umožňuje MK pouze registrovanému čtenáři.
(2)
Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní
jednotku.
čl. 29
Společné ustanovení k prezenčním výpůjčkám
(1)
Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď
zaregistrovat jako absenční, nebo ji vrátit.
(2)
Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit
a) jakmile ji nepotřebuje, nebo
b) před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna,
podle toho, co nastane dříve.
(3)
Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny, ani
když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu MK nedá výslovný souhlas
zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční.
(4)
Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením knihovní
jednotky na místo odkud byla vypůjčena, nebo do rukou knihovníka.
 
 
čl. 30
Smlouva o absenční výpůjčce
(1)
MK se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních
jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a
předá mu je.
(2)
Smlouvu podle odst. (1) MK uzavře, pokud knihovní jednotka je k takovému užití
určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání žádné jiné závažné okolnosti.
(3)
Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce prostředky výpočetní techniky do
paměťových médií. Čtenáři poskytne MK listinný výpis záznamů o jeho
závazcích vůči MK (výpis čtenářského konta) při uzavírání smlouvy o absenční
výpůjčce vždy, když o to požádá.
čl. 31
(1)
Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně v tom oddělení,
kde si ji vypůjčil, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby,
a) jakmile ji nepotřebuje nebo
b) před uplynutím výpůjční lhůty,
podle toho, co nastane dříve.
(2)
Splněním povinnosti podle odst. (1) je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena.
(3)
Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila,
vyžádat potvrzení.
 

(4)

Pro vrácení knihovní jednotky v době uzavření knihovny lze využít bibliobox.
Jeho funkce je založena na důvěře mezi knihovníkem a čtenářem. Knihovna se
zavazuje knihovní jednotky vyzvednuté z biblioboxu odepsat čtenáři z konta
nejpozději následující pracovní den do 10.00 hod. O provedené transakci se
může čtenář přesvědčit kontrolou svého čtenářského konta, telefonicky,
mailem. Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční
poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontu. Knihovní jednotky, které byly
oproti stavu při půjčování jakýmkoliv způsobem poškozeny, knihovna ze
čtenářova konta neodepíše.
čl. 32
Výpůjční lhůta
(1)
Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.
(2)
Pro zvukové materiály je výpůjční lhůta týden.
(3)
Pro periodika je výpůjční lhůta dva týdny.
(4)
Pro ostatní knihovní jednotky činí výpůjční lhůta čtyři týdny
(5)
Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany MK předem
upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o
absenční výpůjčce.
(6)
Již běžící výpůjční lhůtu MK může v odůvodněných případech jednostranně
prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.
(7)
Registrovaní čtenáři, kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, mají právo, aby
jim byla na jejich žádost přiznána pro jejich absenční výpůjčky výpůjční lhůta
dvojnásobná, než je lhůta obvyklá.
čl. 33
Prodlužování výpůjční lhůty
(1)
Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně.
(2)
Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku
nemá rezervovánu jiný čtenář.
(3)
Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní
výpůjční lhůty.
(4)
Výpůjčky se čtenáři prodlouží vždy, když je mu zobrazeno nebo vytištěno jeho
čtenářské konto, tedy i vždy při uskutečnění nové absenční výpůjčky .Čtenář
rovněž může o prodloužení výpůjček požádat osobně, písemně, telefonicky,
případně e-mailem .Čtenáři se prodlužují vždy všechny jeho výpůjčky v daném
oddělení, které je možné prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.
(5)
Čtenáři, který sdělí svou mailovou adresu, MK zasílá elektronické zprávy (tzv.
předupomínky) upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty.Tato služba je
zpoplatněna (viz příloha KŘ – ceník). MK tyto zprávy nezasílá, pokud čtenář
zasílání odmítne. Nedoručení nebo pozdní doručení není důvodem pro
odpuštění sankčních poplatků.
čl. 34
Opětovná výpůjčka
(1)
Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu, si může opětovně vypůjčit,
pokud není rezervována. Vrátit knihovní jednotku čtenář může pouze v tom
oddělení, kde byla původně vypůjčena.
 

(2)

Nebrání-li vypůjčení jiné okolnosti, je postup podle odst. (1) možný i tehdy,
pokud čtenář knihovní jednotku donese až po uplynutí její výpůjční lhůty, jestliže
přitom zaplatí smluvní pokutu (viz sankční poplatky). Okolností, která brání
postupu podle odst. (1), je zejména existence dalších splatných pohledávek
MK za čtenářem nebo rezervace knihovní jednotky jiným čtenářem.
(3)
Opětovnou výpůjčkou podle odst. (1) je splněna a ukončena původní smlouva o
výpůjčce a uzavírá se nová smlouva o výpůjčce.
čl. 35
Rezervování knihovní jednotky
(1)
Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky, která je v dané
knihovně vypůjčena jiným čtenářem, nebo je z jiného důvodu dočasně
nedostupná.
(2)
Rezervování provádí MK na čtenářovu žádost. Čtenář může o zadání rezervace
požádat pouze osobně. Zadat rezervaci není možné telefonicky. Rezervaci z
fondu si čtenář též může zadat sám prostřednictvím Internetu nebo v knihovně
prostřednictvím čtenářského počítače.
(3)
Zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit MK náklady spojené s
rezervováním knihovní jednotky. Výše úhrady je stanovena v ceníku, který je
součástí knihovního řádu.
(4)
Neuvede-li čtenář jinak, má se za to, že má o rezervovanou knihovní jednotku
zájem jeden rok. Marným uplynutím této lhůty rezervace zaniká spolu se
závazkem uhradit náklady podle odst. (3).
(5)
MK může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou.
Čtenáři tím zaniká povinnost uhradit náklady podle odst. (3). O zrušení
rezervace MK čtenáře neprodleně a na své náklady uvědomí.
čl. 36
(1)
Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo
zadal svou rezervaci dříve.
(2)
O splnění rezervace uvědomí MK čtenáře záznamem do čtenářského konta a
dále případně i písemně, způsobem, který si čtenář zvolil při zadání rezervace
(vyrozuměním v listinné podobě poštou, anebo elektronicky).
(3)
MK nenese odpovědnost za to, že písemné vyrozumění nebylo čtenáři
doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě.
(4)
Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění
rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá dva
týdny. Marným uplynutím této lhůty toto právo bez náhrady zaniká, aniž by zanikl
závazek čtenáře uhradit náklad MK.
V odůvodněných případech může čtenář požádat o prodloužení lhůty o jeden
týden.
(5)
Čtenář může předem pozastavit splnění rezervace, a to až do odvolání.
Pozastavení nebrání ve splnění rezervací jiných čtenářů.
čl. 37
(1)
Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat.
(2)
Zrušením již splněné rezervace nezaniká závazek čtenáře uhradit náklad MK.
Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem, a nestanoví-li knihovní řád
jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a o
odpovědnosti za škodu.
čl. 39
(1)
Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout, a je-li
poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi.
(2)
Poškozením podle odst. (1) se rozumí každé poškození, které významně snižuje
možnost užití knihovní jednotky, kupříkladu pokud je knihovní jednotka neúplná.
(3)
Poškozením podle odst. (1) není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze
knihovní jednotky.
čl. 40
(1)
Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji
a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,
b) neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním
stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám,
c) knihovní jednotku včas a řádně vrátit
čl. 41
Výpůjční limity
(1)Registrovaný čtenář může mít současně absenčně vypůjčeno nejvýše třicet
knihovních jednotek, přičemž zvukových dokumentů nejvýše pět.
(2)
Pokud MK čtenáři odešle předžalobní výzvu, sníží po dobu jednoho roku od
splnění dluhu jeho výpůjční limity na polovinu a po stejnou dobu mu neumožní
jejich zvýšení.
 
 
čl. 42
Uživatel, který není spokojen (dále jen „stěžovatel“)
a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu MK poskytla,
b) s tím, že mu služba ze strany MK poskytnuta nebyla, ač měla být,
c) s jednáním knihovníka, který službu jménem MK poskytoval nebo její
poskytnutí odepřel, nebo
d) s jakoukoliv další skutečností týkající se MK,
má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy
se o ní dozvěděl. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynuly více než dva roky, lze
reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro čtenáře plyne nepromlčený majetkový
nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu
ochrany osobních údajů.
čl. 43
Obsah reklamace
Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a
jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno,
zda a kam má MK odeslat vyřízení reklamace.
čl. 44
(1)
Reklamace se podává ústně nebo písemně.
(2)
Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MK může žádat, aby stěžovatel
reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.
 

čl. 45

Místa příslušná k podání reklamace
(1)
Reklamace se podává v tom oddělení,
a) ve kterém reklamovaná skutečnost nastala,
b) v němž vyšla najevo, nebo
c) s jehož činností přímo souvisí.
(2)
V případě, že příslušnost podle odst. (1) není zřejmá, se reklamace podává v
kterémkoliv oddělení, zpravidla písemně.
(3)
Písemnou reklamaci lze též podávat elektronicky na adresu
„knihovna@knihovna.kh-cz“.
(4)
Je-li písemná reklamace podána nepříslušnému oddělení, odpovědná osoba
reklamaci postoupí příslušnému oddělení a stěžovatele o tom vyrozumí.
(5)
Reklamace podané v nepříslušném oddělení v jiné než písemné formě se
nevyřizují. Stěžovatel se o tom vyrozumí.
čl. 46
Odpovědná osoba
V každém oddělení musí být po celou provozní dobu přítomna osoba pověřená
vyřizováním reklamací.
čl. 47
Lhůta a forma vyřízení reklamace
(1)
Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla
podána.
(2)
Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit
ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.
čl. 48
Stížnost ředitelce MK
Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením
stěžovatel spokojen, může proti tomu podat stížnost ředitelce MK.
 
 
čl. 49
Plnění dluhu
(1)
Nepeněžitý dluh, zejména vrácení výpůjčky, je nutno plnit v tom oddělení, kde
vznikl.
(2)
Čtenář může plnit svůj nepeněžitý dluh též v náhradním místě, pokud je MK určí.
(3)
Peněžitý dluh je nutno plnit v tom oddělení, kde vznikl.
 

(4)

MK může umožnit též bezhotovostní plnění peněžitého dluhu.
(5)
Po podání žaloby lze plnit dluh pouze za přítomnosti ředitelky MK. Podmínky
zpětvzetí žaloby čtenář vždy musí projednat s ředitelkou MK.
(7)
MK je povinna přijmout plnění dluhu i od osoby odlišné od dlužícího čtenáře, je-li
jednoznačné, za koho je dluh plněn.
čl. 50
Prodlení se splněním dluhu
(1)
Je-li čtenář v prodlení se splněním dluhu, MK má právo čtenáře o splnění dluhu
upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou, a nebude-li ani poté
dluh splněn, MK má právo postupovat podle čl. 56
(2)
MK čtenáře upomíná na adresu jeho trvalého pobytu, pokud čtenář pro styk s
MK nezvolí korespondenční adresu.
(3)
Předžalobní výzvu posílá MK jen na adresu trvalého pobytu čtenáře. Je-li čtenář
registrován jako čtenář mladší 15 let, předžalobní výzvu MK odesílá jeho
zákonnému zástupci na adresu trvalého pobytu.
(4)
Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, i pokud ji MK
odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z
důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové
adresy nebo že odmítne zásilku převzít.
(5)
Čtenář je povinen MK nahradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s
upomínáním a vymáháním dluhu, zejména náklady osobní a věcné a odměny
vyplacené třetím osobám. Paušální výši některých náhrad stanoví ceník -
příloha knihovního řádu.
čl. 51
Sankční poplatky
(1)
V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch MK
zaplatit smluvní pokutu (dále jen “sankční poplatky“).
(2)
Výši sankční poplatků stanoví ceník-přílohy knihovního řádu.
(3)
Sankční poplatky se počítají jen za první rok prodlení. Další postup MK se řídí čl.
53 a čl. 56.
(4)
Sankční poplatky jsou splatné dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané
knihovní jednotky.
(5)
Čtenář neplatí sankční poplatky v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné
prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a
další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily
včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat.
Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.
(6)
Čtenáře neomlouvá okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí
výpůjční lhůty.
(7)
Právem na sankční poplatky není dotčeno právo na náhradu škody.
čl. 52
Smluvní pokuta při prodlení s peněžitým dluhem
Čtenář, který svůj peněžitý dluh neuhradí ani do odeslání upomínky o zaplacení
tohoto dluhu, zaplatí ve prospěch MK smluvní pokutu ve výši 0,5 % z
neuhrazené částky za každý celý kalendářní měsíc prodlení. Pokuta se již
neúročí.
čl. 53
Prodlení s vrácením delším než rok
(1)
Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a
MK do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se
smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit
se nahrazuje povinností uhradit její cenu. Cenu přitom MK stanoví obdobně
podle čl. 54 odst. (5) a (6).
(2)
MK může namísto ceny podle odst. (1) přijmout danou knihovní jednotku.
čl. 54
Náhrada vypůjčené knihovní jednotky
(1)
Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka
ztratí, zničí nebo poškodí tak, že není dále upotřebitelná, a to bez ohledu na
úmysl nebo nedbalost čtenáře nebo jiných osob.
(2)
Škodu podle odst. (1) čtenář oznámí neprodleně.
(3)
Čtenář nahrazuje škodu podle své volby
a) věcnou náhradou, nebo
b) v penězích.
Pokud čtenář nezvolí způsob náhrady do čtyř týdnů od uplynutí výpůjční lhůty
dané knihovní jednotky, právo způsobu náhrady škody přechází na MK. Po
uplynutí jednoho roku od uplynutí výpůjční lhůty dané knihovní jednotky se
škoda vždy nahrazuje v penězích, pokud MK do té doby čtenáře nezažaluje o
věcnou náhradu škody.
(4)
Věcná náhrada se plní náhradní věcí shodnou s nahrazovanou knihovní
jednotkou. Tím není dotčena čtenářova povinnost k úhradě nákladů podle odst.
(8) a (9).
(5)
V penězích se škoda hradí paušální částkou stanovenou v ceníku-přílohy
knihovního řádu. Tato částka zahrnuje náklad MK podle odst. (8) a (9).
Rozhodná je přitom částka stanovená ke dni oznámení škody. Je-li skutečná
škoda vyšší, MK má právo vedle paušální částky též žádat převyšující škodu.
(6)
Je-li skutečná škoda vyšší, MK ji čtenáři vyčíslí do čtyř týdnů, není-li jiná dohoda.
(7)
Není-li ztracená knihovní jednotka knihou, případně časopisem nebo jinou
knihovní jednotkou, která má charakter periodického tisku, ustanovení odst.
(5) a (6) neplatí. MK po čtenáři v takovém případě žádá skutečnou výši škody a
další náklady podle odst. (8) a (9).
(8)
Čtenář je povinen uhradit náklad MK na knihařské a knihovnické zpracování,
který je paušálně stanoven v ceníku-příloze knihovního řádu. Rozhodná je
přitom částka stanovená ke dni oznámení škody. Je-li skutečný náklad vyšší,
MK má právo vedle paušální částky též žádat převyšující náklad.
(9)
Čtenář je povinen uhradit případné další účelně vynaložené osobní a věcné
náklady MK na úkony související s likvidací škody.
(10)
Je-li škoda neprodleně uhrazena, MK nežádá případnou smluvní pokutu za
období po oznámení škody.
čl. 55
Náhrada poškození knihovní jednotky
(1)
Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že vypůjčenou knihovní jednotku
poškodí tak, že sice je dále použitelná, ale její užitná hodnota je podstatně
snížena.
(2)
Škodu podle odst. (1) čtenář oznámí neprodleně.
(3)
Škoda se stanoví paušální částkou podle ceníku-přílohy knihovního řádu, pokud
není škoda zjevně vyšší. V takovém případě MK čtenáři vyčíslí výši škody v
jednoduchých případech na místě, v ostatních případech do jednoho týdne,
není-li jiná dohoda.
(4)
Knihovní jednotka, která byla poškozena podle odst. (1), může být dále
půjčována jen tehdy, jestliže je jako poškozená knihovnou zřetelně označena.
(5)
Čtenář je povinen zkontrolovat v okamžiku výpůjčky zjevně poškozené knihovní
jednotky to, že je jako poškozená označena, jinak se má za to, že škodu
způsobil on. Za zjevné poškození se přitom nepovažuje poškození běžným
opotřebením nebo poškození, které není patrné při běžné výpůjční manipulaci s
knihovní jednotkou. Pokud je čtenář v okamžiku výpůjčky na pochybách, zda je
knihovní jednotka takto poškozena, je ji MK na jeho výzvu povinna označit.
čl. 56
Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů
MK může chránit svá práva
a) u soudu,
b) u orgánů činných v trestním řízení,
c) odprodejem pohledávky jiné osobě, nebo
d) dalším zákonem předvídaným způsobem.
čl. 57
(1)
O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře
rozhoduje ředitelka MK nebo jí pověřený zaměstnanec. O prominutí dluhu musí
čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své
žádosti uvádí.
(2)
Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště
nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných
okolností týkajících se osoby čtenáře.
čl. 58
Na dluhy uživatelů, kteří nejsou registrovanými čtenáři, se ustanovení této hlavy
použijí přiměřeně.
 
 
čl. 59
 
Zveřejnění knihovního řádu
(1)
Knihovní řád je zpřístupněn
a) k nahlédnutí v každém oddělení na dostupném místě,
b) na internetových stránkách MK na adrese www.knihovna-kh.cz,
c) každému na jeho žádost ve formě výtisku a
d) případně i jiným vhodným způsobem.
(2)
Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s
pozdějšími změnami.
čl. 60
Zveřejnění změn knihovního řádu
(1)
Změny knihovního řádu MK oznámí uživatelům s předstihem před jejich
účinností
a) v každém oddělení snadno viditelnými upozorněními na změnu,
b) na internetových stránkách MK a
c) jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.
(2)
Oznámení podle odst. (1) písm. a) a b) se odstraní nejdříve za půl roku od
účinnosti změny.
(3)
Text změny knihovního řádu každý uživatel na žádost obdrží zdarma.
 
 
čl. 61
(1)
O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného
čtenáře rozhoduje ředitelka MK.
(2)
O ostatních výjimkách z knihovního řádu rozhoduje ředitelka MK nebo jí
pověřený zaměstnanec.
(3)
Na poskytnutí výjimky není právní nárok.
 
 
čl. 62
Ustanovení přechodná
(1)
Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejích
uživatelů podle tohoto knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly
před jeho účinností.
(2)
Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto řádu se zachovávají
beze změny.
 

(3)

Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností
tohoto knihovního řádu se řídí podle dříve platného knihovního řádu. Pokud s
tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto knihovním
řádem.
(4)
Smluvní pokuty, na něž MK vzniklo právo před účinností tohoto knihovního řádu,
se řídí dosavadním knihovním řádem. Sankční poplatky za období delší jednoho
roku se započítá jen do dne účinnosti tohoto knihovního řádu. Další postup MK
se řídí čl. 56.
čl. 63
Rozhodný právní řád a pravomoc soudu
(1)
Právní vztahy uživatelů, čtenářů, jejich zákonných zástupců a ručitelů na jedné
straně a MK na straně druhé se řídí právním řádem České republiky.
(2)
Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů podle odst. (1) mají soudy
České republiky.
(3)
Umožňuje-li právní řád sjednat místní příslušnost soudu, je jím soud, v jehož
obvodu se nalézá sídlo MK.
čl. 64
Účinnost
Tento knihovní řád je účinný ode dne 1.března 2010 a nahrazuje knihovní řád ze
dne 1. března 2006.
V Kutné Hoře dne 10.1.2010
 
 
čl. I
Poplatek za registrační období
a) dospělý čtenář od 18 let ….………………….…….160,-Kč
b) studenti řádného denního studia od 15 let….……100,-Kč
c) důchodci (starobní důchod)…………………….…. 100,-Kč
d) děti do 15 let……………………………………...…. 60,-Kč
e)právnická osoba ………………………………..……260,-Kč
f)rodinná registrace (otec+matka+děti)…………..…..260,-Kč
čl. III.
Reprografické služby, tiskové rozmnoženiny
a) za kopii jedné strany formátu A4 2,- Kč
b) za kopii obou stran formátu A4 3,- Kč
c) za kopii jedné strany formátu A3 3,- Kč
d) za kopii obou stran formátu A3 5,- Kč
e) za barevnou kopii jedné strany formátu A4 15,- Kč
f) za barevnou kopii obou stran formátu A4 25,- Kč
g) za barevnou kopii jedné strany formátu A3 30,- Kč
h) za barevnou kopii obou stran formátu A3 50,- Kč
i) za výtisk z tiskárny černobílý 2,- Kč
j) za výtisk z tiskárny barevný 15,- Kč
MK může zakázku nad 100 ks kopií v odůvodněných případech odmítnout
zhotovit na počkání. V takovém případě musí být zakázka zhotovena
nejpozději do 8.30 hod. následujícího dne, nedohodne-li se pracovník MK se
čtenářem jinak.
MK může požadovat při zakázce nad 100 ks kopií zálohu ve výši 50%.
MK poskytne množstevní slevu při zakázce nad 100 ks kopií ve výši 50,-Kč.
čl. IV
Rezervování knihovní jednotky podle čl. 42 odst. (3)
a) za rezervování knihovní jednotky 2 Kč
b) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou 10 Kč
c) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace elektronicky 3 Kč
čl. V
Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 11
a) za poštovné a balné výpůjčky z jiné knihovny v ČR 60 Kč
b) za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR náklady dožádané knihovny
c) nevyzvednutá MVS …………………………………………100 Kč
d) náklady na poskytnutí MMVS se řídí platným ceníkem Národní knihovny
ČR .
e) poplatek půjčující knihovně, pokud ho požaduje, se řídí jejím platným
ceníkem
čl. VI
Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách
a) náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihy paušální
částkou zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování 300 Kč
b) náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu
nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku,
zahrnující i knihovnické zpracování paušální částkou 100,- Kč
c) náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky 40,-Kč
e) za poškození knihovní jednotky nemající charakter periodického tisku,
které nebrání jejímu dalšímu použití 50,- Kč
f) za poškození časopisu nebo jiné knihovní jednotky mající charakter
periodického tisku, které nebrání dalšímu použití podle 20,- Kč
 

čl.VII

Upomínání a soudní vymáhání dluhu
Sankční poplatky a lhůty
a)
1.upomínka 10,- Kč za každou knihovní jednotku
2.upomínka 20,- Kč za každou knihovní jednotku
3.upomínka 30,- Kč za každou knihovní jednotku
(čtenářům do 15 let stanovena na 50 % uvedených sankčních poplatků)
+
a) za zaslání upomínky poštou 10,- Kč
b) za zaslání upomínky elektronicky 3,- Kč
předžalobní výzva 50,- Kč
podání žaloby 200,- Kč
každé soudní jednání (bez nákladů podle zákona o cestovních náhradách)
500,-Kč
Lhůty:
knihy a periodika
1. upomínka po uplynutí výpůjční doby
2. upomínka 14 dní po uplynutí výpůjční doby
3. upomínka 28 dní po uplynutí výpůjční doby
zvukové dokumenty
1. upomínka po uplynutí výpůjční doby
2. upomínka 7 dní po uplynutí výpůjční doby
3. upomínka 14 dní po uplynutí výpůjční doby
Pozn. Na základě platných právních předpisů je MK oprávněna půjčovat nově
zakoupené zvukové dokumenty až po 9 měsíční ochranné lhůtě. Výjimku
tvoří čtenáři – držitelé ZTP/P (zrakově postižení),na něž se ochranná lhůta
nevztahuje.
čl. VIII
Roznášková služba
Registrovaný čtenář starší 75 let…...zdarma
Registrovaný čtenář – držitel ZTP .....zdarma
Registrovaný čtenář – ostatní ….......50,- Kč za jednu návštěvu
čl. IX
Poplatky za některé další jednorázové služby
a) prezenční výpůjčka neregistrovaného čtenáře ….10,- Kč
b) písemné informační služby a rešerše …...........100,- Kč za každou
započatou hodinu práce zpracovatele – rešeršéra
c) laminace - formát kreditní karty ..........................5,- Kč
- formát A5 .......................................15,- Kč
- formát A4 .......................................20,- Kč
d) kroužková vazba ..............................................20,-Kč
 
Příloha
knihovního řádu - otevírací doba
 
Pondělí 8.30 - 18.00
Úterý 8.30 - 14.00
Středa 8.30 - 18.00
Čtvrtek 8.30 - 18.00
Pátek 8.30 - 18.00
Sobota (oddělení pro dospělé a internet) 8.30 - 14.00
Oddělení pro děti a mládež
Pondělí 12.00 - 18.00
Úterý 12.00 - 14.00
Středa 12.00 - 18.00
Čtvrtek 12.00 - 18.00
Pátek 12.00 - 18.00
Pobočka OC pasáž (sídliště) + oddělení regionálních služeb knihovnám
Pondělí 10.00 - 17.00
Úterý zavřeno
Středa 10.00 - 17.00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 10.00 - 17.00
Pobočka Malín – obecní knihovna
Čtvrtek 15.00 - 17.00
Pobočka Kaňk – Mozaika
Pondělí 14.00 - 17.00
Středa 14.00 - 17.00
 
Příloha
knihovního řádu
- kontakty
Hlavní korespondenční adresa:
Městská knihovna Kutná Hora
Husova 145
284 01 Kutná Hora
info@knihovna-kh.cz
dále:
ředitelka Městské knihovny Kutná Hora
Mgr. Gabriela Jarkulišová
Městská knihovna Kutná Hora
Husova 145, 284 01 Kutná Hora
sefova@knihovna-kh.cz
pobočkaZŠ Jana Palacha– sídliště
Městská knihovna Kutná Hora – pobočka
ul. Jana Palacha 68
284 01 Kutná Hora
region@knihovna-kh.cz
Městská knihovna Kutná Hora – pobočka Obecní knihovna Malín
(hlavní korespondenční adresa)
Městská knihovna Kutná Hora – pobočka Kaňk MOZAIKA
MOZAIKA Kaňk
284 01 Kutná Hora
mozaika.kank@centrum.cz
telefonní kontakty:
hlavní budova (Husova 145, Kutná Hora)
327 512 079
327 514 805
pobočka ZŠ Jana Palacha
327 523 193
737 243 827
ředitelka MK
737 243 826
Obecní knihovna Malín
327 523 193
nebo Lucie Macháčková 737 243 827
MOZAIKA Kaňk - p. Veselá
728 080 794

 

PřílohaVelikost
knihovni_rad-2010.pdf252.06 KB