Porada dobrovolných pracovníků knihoven 
                                                    20., 24. a 27.10. 2011
1)Výkazy pro rok 2010:
Nejčastější problémy
Řádek  114 Počet EXEMPLÁŘŮ docházejících periodik (počet titulů periodika)
            115 Počet knihovních jednotek ve volném výběru (většinou údaj z řádku 102)
            203 NÁVŠTĚVNÍCI (počet návštěv knihovny v průběhu roku a to nejen čtenářů)
            316 Prezenční výpůjčky (knihy v knihovně jen prolistované, ale nevypůjčené)
            317 Prolongace (jedná se většinou asi o 1/4 až 1/3 z celkového počtu výpůjček)
            503 Počet návštěv WEBOVÉ stránky nezapomenout uvést
Z oddílu VI. – VIII. vyplnit pouze řádky 607 a 608 ZAMĚSTNANCI s přístupem na Internet a s e-mailovou adresou – služební a řádky 808 a 809 Náklady na pořízení fondu
Deník na rok 2011 Prázdné formuláře již nemáme a mít nebudeme.
Také elektronická podoba Ročního výkazu bude na http://www.nipos-mk.cz/?cat=88 . Zatím je tam jen rok 2009.
 
2)Dotace a granty
-Dotační program Středočeského kraje pro knihovny byl v roce 2011 vyhlášen Odboremkultury pod Fondem kultury a obnovy památek, který měl několik tematických zadání:
-podpora obecních knihoven, podpora obnovy kulturních památek, podpora drobných památek, podpora kultury, historických akcí a slavností.
Vzhledem k tomu, že podpora knihoven není již samostatně a vedení obce může žádat o dotaci pouze v jedné z výše uvedených skupin, je na knihovnících, aby v průběhu roku prosadili na vedení obce své potřeby jako prioritní..
Od 14.10 do 15.12. 2011 12,00 hod.
- VISK 3 - Informační centra knihoven (na počítače, tiskárny, knihovnické elektronické programy…)-dotační řízení Ministerstva kultury. Od 31.10.2011 do 101.2012. http://visk.nkp.cz/ 
 
3)RF v roce 2011 a 2012
Pro  letošní rok byla opět snížena finanční částka na plnění regionálních funkcí Středočeského kraje. Z toho vyplynul snížený nákup knih a tím i delší čekací doba na zařazení novinek do výměnných souborů a od července omezení nákupu na nulu. Také úsporná opatření v rozvážení výměnných souborů (lx dovezen soubor na knihovnu, pro další si musí knihovny zajistit odvoz sami). Podle posledních informací nebude situace v roce 2012 lepší.
 
4)Prezentace knihoven
-Budoucnost knihy: Nesmíme brát zájem o knihu, jen jako zájem o dokument v papírové podobě. Vzniklo mnoho nových informačních zdrojů (rozhlas, televize, internet, počítačové hry, *elektronické knihy) – neodříkat se jich, jsou to další informační zdroje. Je třeba na nová média navázat a počítat s nimi, případně se je pokusit využít v knihovnách.
Vzrůstá funkce knihovny jako informačního centra obce, které poskytuje prostor pro setkávání a oživení kulturního dění v obci(měsíc lokální historie, slavní rodáci, výstavy rukodělných prací, starých fotografií - přivedou do knihovny i nečtenáře). Knihovna je místem, kde chceme být (na rozdíl od práce, kde být musíme), proto se snažíme prostory knihovny zútulnit.
*e-knihy (iPAD-čtečky). Zajímavé svojí novou podobou, ale stejně klasická forma čtení a proto možná lidi ke čtení zase přivedou.
- Některé OÚ zanedbávají prezentaci knihoven a přitom se v dnešní době jedná o základní seznámení s obcí a institucemi zde fungujícími. Proto doporučujeme zřízení  vlastního webu pro knihovnu s proklikem na stránky OÚ. Umožňuje knihovníkům samostatnou manipulaci se stránkami a nemusí čekat na úpravu stránek obecních.
Možnosti šablon webu za malý poplatek nebo zcela zdarma: Web pro malé 
knihovny Hradec Králové (http://www.knihovnahk.cz/ - Knihovnám – Šablona webu) , 
Biblo Set Karviná. Web zdarma na e-Stranky.cz – není to šablona, nutno vytvořit
Informace o knihovně by měly obsahovat údaje: adresa, jméno knihovníka, provozní doba,  
ceník služeb, knihovní a internetový řád, on-line katalog – máte-li.
           Případně další údaje: aktuality, fotky, vyhledavač, diskuse, historie, statistika, odkazy na  
            knihovnické akce, spolupráce s obcí.
Nezapomeňte také uvést větu: „KNIHOVNA JE CÍLEM PODPORY   OD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE   POSKYTOVANÉ  PŘÍJEMCI FORMOU   
REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ ,“ která vyplývá ze smlouvy o  regionální podpoře.
-Další formou celostátní prezentace je Benchmarking-shromažďování údajů o činnosti malých knihoven (v případě zájmu více na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=15_Vykon.htm&PHPSESSID=f062d5d3314e7a5c837bd1ff43d2b354 Projekt „Benchmarking knihoven“ a příslušný dotazník pro rok 2010 na http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBench2010.frm. Ze shromážděných údajů se pak dají vyvozovat závěry, které se stanou podkladem pro další práci knihovníků, zřizovatele i dalších institucí (kvalita knihovnické práce, srovnání s jinými knihovnami na stejné úrovni, jaký je vlastně ideální stav v počtu čtenářů, nákupu, výpůjčkách…). Tyto informace o malých knihovnách zcela chybí.
 
5)Různé
-Založit služební adresu pro el. poštu 
 Informace dostáváte rychleji a nejste odkázáni na přenesení informací z OÚ. Přes e-mail je možné také objednávat knihy do souborů nebo Meziknihovní výpůjční službou.
-Projekt internetizace knihoven 
Po bouřlivé diskuzi (pro sběr podkladů a informací jsme oslovili v srpnu i některé z vás) nebyl zatím projekt zrušen. V nejbližší době proběhne výběrové řízení na nového poskytovatele a od 30.3. 2012 by měl projekt probíhat dále po dobu dvou let. Budou osloveny OÚ, které byly do PIKu zapojeny, zda chtějí v připojení pokračovat.
-Vzdělávání v roce 2011-12
-v letošním roce proběhl kurz počítačové gramotnosti ECDL – Word 12 účastnic. Bude-li zájem, pokusíme se zajistit i pro další rok, případně navrhněte zaměření kurzu.
-Tvořeníčko – rukodělný seminář s Kateřinou Dolejší se konal zatím 1x, opět v prostorách družiny ZŠ Palacha v Kutné Hoře. Druhý termín je 10.11. 2011.
Protože má tento kurz velký ohlas ze strany knihoven máme přislíbeno SVK Kladno pokračování i pro další rok.
-Nabízíme individuální konzultace k proškolení založení webu nebo práci v REKSu.
-TÚK při Moravské zemské knihovně Brno končí. Na adrese http://www.mzk.cz/tuk/cenik.php je uveřejněn ceník „zbytků“ formulářů. Knižní lístky ale už nemají. Náhradní distributoři knihovnických formulářů:
OPTYS http://www.optys.cz/    
 
Akce a tipy
-Celé Česko Čte Dětem trvá, více o akci na. http://www.celeceskoctedetem.cz/ 
-Čte sy rád (Čtenářův sympatický rádce) http://www.ctesyrad.cz/
-Březen -  měsíc čtenářůbyl a zase bude v roce 2012. Letos byl věnován nejširší čtenářské veřejnosti a to nejen té, která chodí do knihoven. Podrobnosti o dalším aktuálním ročníku pošleme.      
-15. ročník Týdne knihoven 3.-9.10.2011 – 15.kraj-kraj knihoven byla celorepublikové akce k propagaci četby a knihoven.
-Den pro dětskou knihu 26.11.2011 (první adventní sobotu) -je zaměřen  na propagaci dětské knihy, četby,  knihovny apod., hlavně formou předvánočního prodeje knih v knihovně   (dohodnou s knihkupci v místě, aby v knihovně prodávali své knihy), nabídnou různé  doprovodné akce (výstavy dětských prací, výtvarné soutěže, dětská vystoupení), dny  otevřených dveří knihovny (např. přihlašování nových dětských čtenářů v přímém doprovodu jejich rodičů) a další aktivity, které přilákají netradičním způsobem děti, a co je důležité, i jejich rodiče do knihovny.  
-Noc s Andersenem 30.3. 2012 www.nocsandersenem.cz je možno přihlašovat od 1.10.2011.
-Weby vhodné pro dětské čtenáře  http://www.detiaknihy.cz/
 Pohádkoterapie - nová metoda, jak pomoci dítěti s jeho problémy, kdy správně zvolená  
 pohádka může být vhodným řešením určitých životních situací dítěte.
-SKIP více na http://www.skipcr.cz/
-Bulletin Mezi námi pro knihovny Středočeského kraje na www.svkkl.cz-Pro knihovny - 
                                                                                                                     -Bulletin mezi námi
                           Rok 2011 na http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/bulletin-mezi-nami/2011/
-Konference Andersen – elektronická konference poskytuje množství nápadů, možnost konzultace problémů s kolegyněmi v celém republice. Případní zájemci o registraci mohou kontaktovat pí Zlatu Houškovou z Národní knihovny Praha Zlata.Houskova@nkp.cz .
-Vesnice roku (celostátní soutěž obcí) je spjata i s obecními knihovnami. Úroveň obecní knihovny je součástí hodnocení obce v této soutěži. V případě zájmu o metodickou pomoc při zkvalitnění podoby knihovny podle platných standardů nás můžete kontaktovat.
 
Připomínáme:
-Revize povinnost knihoven provádět každých pět let revizi fondu.
- „Hlášení o veřejném čtení“ čtou-li knihovny na svých akcích z knih je nutné do 10 dnů od konání akce zaslat vyplněné „Hlášení o veřejném čtení“, kde uvedete knihy, ze kterých jste dětem předčítali (ochrana autorských práv). Formulář na
-Obnova fondu, vyřazování starých dokumentů, méně knih v regálech více upoutá a láká.
 
 
Jakékoliv další případné dotazy vyřizuje
Oddělení regionálních služeb
ZŠ Jana Palacha 284 01 Kutná Hora
Metodici – Lenka Frankovicová, Lucie Macháčková
Tel. 327 523193, služební mob. 737 243827, region@knihovna-kh.cz
 

 

 

 

Porada neprofesionálních knihoven  říjen 2011

 

PřílohaVelikost
neprofi_porada_rijen.doc64.5 KB