Zápis z porady ředitelů a vedoucích městských a obecních knihoven 4. 4. 2011
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny
 
Poradu zahájila PhDr. Jiřina Kádnerová
 
1.      Přednáška ing. Marka Šedivého, Neziskovky. cz, o.p.s. Marketing a Public Relations pro knihovny a v knihovnách.
2.      Prezentace Blanka Tauberová, Městská knihovna Sedlčany Práce s veřejností a pro veřejnost v městské knihovně.
3.      Statistika za rok 2010, porovnání s rokem 2009, podrobnější informace budou vystaveny na www.svkkl.cz, sekce Pro knihovny
4.      Regionální funkce v roce 2011 a výhled – finanční prostředky na výkon jsou srovnatelné s rokem 2010. Nebyly přiděleny finance na nákup knih, proto bylo vyčleněno z finančních prostředků na krajskou regionální funkci 500.000 Kč.
SVK podala 3 žádosti v dotačních programech, zatím známy výsledky dvou, ve kterých neuspěla.
5.      Vzdělávání v rámci projektu UZS – viz příloha.
6.      Setkání knihovníků se v roce 2010 uskutečnilo v MěK Kralupy nad Vltavou a ve Vzorné lidové knihovně ve Velkých Popovicích. V listopadu 2011 je plánováno setkání v Městské knihovně a Infocentru v Březnici.
7.      Knihovnám nabídnuty výstavy Památníku Karla Čapka ve Strži Život a doba Karla Čapka; Do Anglie s Karlem Čapkem; Josef Čapek, malíř, básník, spisovatel. SVK zajistí přepravu mezi knihovnami a všechny organizační záležitosti.
8.      Profesionální knihovny si mohou objednat v SVK v Kladně finančně náročnější naučné publikace – soubor 30 knih na dobu 1 roku.
9.      Knihovna roku – nominace (2011  1. 3.2011 na Dnu malých obcí) vyhlášen 17. ročník soutěže Vesnice roku www.vesniceroku.cz) vyhlášen 17. ročník soutěže Vesnice roku ( www. vesniceroku.cz ) -  přihlašování do 29. dubna 2011. V letošním ročníku se mohou přihlašovat obce, městyse i města do velikosti 6300 obyvatel – musí splňovat kritérium vesnického charakteru (pojem blíže nevysvětlen – je asi lepší výraz; nevysvětlitelný pojem). Dříve vesnický charakter znamenalo, že obec neměla chodníky a náměstí, třeba to platí stále
Kritéria:
·       knihovník nebo knihovnice CHCE soutěžit  a bude se moci zúčastnit jednání   hodnotitelské komise  
·       kvalitní aktuální knihovní fond (žádné 30 let nepůjčované knihy)
·       dobrá spolupráce s obcí (popř. školou apod.)
·       přehled o knihovnickém dění  (Březen MČ, Týden knihoven)
·       přijatelný vzhled prostoru knihovny
 
Zapsala: L. Cukrová
 
 
Příloha
 
Porada profesionálních knihoven 4. 4.2011
 
Vzdělávání v rámci projektu UZS pro pracovníky v kultuře (tedy i v knihovnách)
*      Spolupracuje SKIP, NK ČR, UZS
*      Účastní se 13 knihoven ze SK (včetně SVK) – mohly se k účasti přihlásit pouze knihovny, které mají právní subjektivitu, jsou institucionálními členy SKIP a nepřekročily podmínku čerpání „de minimis“; velká škoda, že se nemohlo zúčastnit více knihoven SK
*      Cca od poloviny loňského roku se uskutečňují kurzy tzv. měkkých dovedností např.: Fundraising, Marketing, Projektový management, další se ještě budou konat
*      Jazykové kurzy – cca od listopadu 2010 se konají v místech/knihovnách s dostatečným počtem účastníků, budou pokračovat až do 2012
*      Kurzy komunikačních dovedností budou letos
*      Kurzy ECDL (včetně kurzů se zkouškou a udělením certifikátu) již probíhají
*      Kurzy IT – chystá se výběrové řízení na dodavatelskou firmu
*      Kurzy pro ekonomy a účetní jsou také v plánu (zatím bez termínů)
*      Velký projekt, řada problémů se vyskytla už při úvodních jednáních – kdo se smí do projektu přihlásit a kdo ne apod., byly problémy s webovou stránkou pro přihlašování do kurzů, vše se nyní řeší prostřednictvím horké linky (telefon i email)
*      Některé knihovny se neúčastní tak jak slíbily, jak se původně přihlásily - netýká se středočeských, jeden z důvodů je např. nevhodné období/termín pro účastníka
*      Cca před měsícem emailové šetření o spokojenost našich knihoven s kurzy - všechny jsou spokojené; jako jeden nedostatek byl uveden fakt, že nebyl zahájen jazykový kurz v místě knihovny (bohužel, nedostatečný počet zájemců a nebylo nalezeno řešení pro uspokojení zájmu)
*      Kurzy, které se již uskutečnily, jsou hodnoceny velmi dobře, vysoká úroveň přednášejících i náplň kurzů
*      projekt funguje také díky velké pracovní podpory R. Giebishe a Z. Houškové z NK ČR, náleží jim velké poděkování
 
Vzdělávání v rámci RF pro knihovny SK
*      uskromnění kvůli výši financí vyčleněných na RF a kvůli mírnému odlivu zájemců do kurzů UZS
*      omezení kvůli rekonstrukci SVK – neuskutečnilo se obvyklé zimní knihovnické minimum (únor)
*      28/3 byla 1 přednáška v MěK Praha – Scifi a fantasy literatura – využíváme možnost bezplatného využití sálu – spolupořadatelství
*      další akce:
o       seminář o biblioterapii – bude 4. květen
o       červen – přednáška o překladové literatuře
o       knihovnické minimum – květen / červen (pokud to situace v SVK dovolí)
*      výhled na druhé pololetí – již dohodnuto:
o       září: seminář rómské děti v knihovně 22/9
o       říjen: seminář Vánoce v knihovně 19/10 (v Labyrintu Kladno)
*      na webu pro knihovny aktuální info o akcích včetně možnosti přihlásit se
*      vzdělávání v regionech – zatím dohodnuto na 19. května: přednáška v KJD Příbram (dohodla s lektorem pí Čížková, bude také pro knihovníky regionu), další bude dohodnuto s PK – plánujeme literatury, tvoření s Kačenkou v KH i kurzy PC
 
Pro zájemce o elektronický kurz knihovnického minima
*      možnost přihlásit se do kurzu, který spravuje Ostravská vědecká knihovna
*      je časově náročný a dobře propracovaný, hodně studijního textu, po přečtení následuje test, pak další studijní okruh, u některých okruhů jsou další úkoly s odesláním garantovi
*      po celou dobu kurzu se účastník může obracet na jednotlivé garanty studijních okruhů se svými dotazy
*      další kurz bude zahájen v září
*      prosím zájemce o zprávu na můj mail - jako předběžné přihlášení
*      podle počtu zájemců bude dále jednáno s ostravskou knihovnou
 
Dotace VISK 2
*      byla podána žádost o dotaci na 22 tisíc Kč, již schváleno – dotace přidělena
*      připravíme několik kurzů:
o       SVK – Google nejen vyhledavač, Picnik pro úpravu fototgrafií, Tvorba webových stránek
o       Kutná Hora (za přispění MěK - pronájem učebny) – MS Word
o       Benešov – Google