ÚVODNÍ SLOVO Dobrý den, vážení a milí čtenáři této výroční zprávy!
Jako vždycky touto dobou se setkáváme nad hodnocením uplynulého roku, nyní
tedy roku 2008. Věříme, že si spolu s námi rádi připomenete některé momenty,
je z čeho vybírat.
Tak třeba:
- v Kutné Hoře jsme se v roce 2008 hodně věnovali Josefu Kajetánu Tylovi, jak
by ne, připomínali jsme si 200.výročí jeho narození. V knihovně byla ke
shlédnutí podrobná výstava mapující profesní, ale i soukromý život.
- na číselné ukazatele jsme se snažili letos podívat trochu jinak
- dostali jsme vzácný dárek, faksimile Velislavovy bible
- připomeneme i další výstavy a přednášky, které jsme pro Vás v roce 2008
připravili
- vznik staronové pobočky v Malíně si také zaslouží pár řádek v textu této
výroční zprávy
- nezapomínáme na práci s dětmi, která tvoří jeden ze základních pilířů naší
práce
- velkou, organizačně náročnou akcí, byl český knihovnický happening. Na tři
stovky knihovníků se sešlo v Kutné Hoře v předvečer říjnového Týdne k nihoven
na happeningu nazvaném „Knihovny – rodinné stříbro“. Přečtěte si, co
všechno se přitom dělo.
- velkou část naší činnosti tvoří tzv. regionální funkce knihovnám. Jde o práci s
téměř dvěma stovkami menších knihoven, pro které nakupujeme,
zpracováváme a rozvážíme knižní fond, staráme se o vzdělávání knihovníků a
metodicky je vedeme. I o této činnosti v uplynulém roce se dočtete v
následujících řádcích.
- zmínit se o činnosti SKIP (sdružení knihovníků a informačních pracovníků)
považujeme také za důležité stejně jako zmínka o tom, že kutnohorská
knihovna má nyní zastoupení v Ústřední knihovnické radě. Dne 5. čer vna
2008 byl totiž ředitelka kutnohorské knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová
jmenována ministrem kultur y ČR členkou tohoto prestižního odborného
orgánu.
Milí čtenáři, přejeme Vám a ještě více nám, aby čtení této výroční zprávy ve
Vás vyvolalo naléhavou potřebu – potřebu navštívit svou kutnohorskou
knihovnu .
Tak tedy ČTENÁŘŮM I TĚM, KTEŘÍ SE JEŠTĚ ČTENÁŘEM KUTNOHORSKÉ
KNIHOVNY STÁT NESTIHLI, úspěšný a spokojený rok 2009.
kolektiv pracovníků Městské knihovny Kutná Hora
 
KALENDÁŘ KNIHOVNY
PRO ROK 2008
LEDEN
- „Kutnohorský výtvarník Jiří D. Dostál představuje ....“- výstava novoročenek
- dar od nakladatelství Archa 90 – faksimile Velislavovy bible
ÚNOR
- „Josef Kajetán Tyl nejen ve fondu Městské knihovny v Kutné Hoře“ - výstava
mapující autorův soukromý i profesní život doplněná nejzajímavějšími ukázkami
z Tylova díla
- 2.ročník recitační přehlídky "Ten verš si tiše říkám"
- beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
BŘEZEN
- "Kniha knih" - expozice ukazující dějiny i formální kontext náboženských textů,
obsahový i slovesný rozbor BIBLE, ukázky zajímavých vydání BIBLE, kter ým
dominuje unikátní faksimile středověkého rukopisu VELISLAVOVA BIBLE
- Noc s Andersenem: další ročník akce, která zdůrazňuje důležitost dětské
četby a hlasitého předčítání (v pátek 28.3.2008 s dětmi ze ZŠ TGM zaměřeno
na knihy bratří Čapků)
- Týden čtení - od 10. do 16. března 2008 - celý týden důrazné propagace čtení
a hlasitého čtení obzvláště . Dětii četly babičkám, babičky a dědečkové četly
dětem. Četli tatínkové, maminky, knihovnice, zkrátka každý, kdo chtěl. Výběrem
textů jsme podpořili kampaň Česko čte Čapka.
- výtvarná soutěž Velikonoční malování
KVĚTEN
- rukodělná dílna s Kačkou Dolejší
- 14.5.2008 beseda se spisovatelkou Radkou Denemarkovou, autorkou, jejíž
kniha „Penize od Hitlera“ byla oceněna cenou Magnesia Litera.
- přednáška z cyklu Vývoj literatur y , přednášel Mgr. Lukáš Provaz
- cestopisná přednáška "S kutnohoráky po světě" - tentokrát Tadžikistán
s Jirkou Dolejším. Přednášku doplnila výstava úžasných fotografii, pořízených
autorem..
ČERVEN
- pasovaní pr vňáčků. "Absolventi" pr vních tříd kutnohorských škol byli
slavnostně pasováni na ČTENAŘE. Pasování za slavnostního zvuku fanfár vedl
r ytíř Petr Petrovický z Petrovic, kter ý také přijal slavnostní slib dětí.
- cestopisná přednáška „S kutnohoráky po světě“ – tentokrát „Údolím Vrchlice“
s Martinem Star ým
ČERVENEC - SRPEN
- prázdninová soutěž POHLEDY Z PRÁZDNIN - děti posílaly barevnou pohlednici
se zajímavým textem
- výstava fotografií z přednášky "Údolím Vrchlice"
PRO ROK 2008
LISTOPAD
- Setkání Malíňáků nad star ými fotografiemi a kronikami Malína – pobočka Malín
- 14.11.2008 proběhla v naší knihovně prezentace akce "Kutná Hora - Louny,
aneb po stopách Vrchlického", studenti Gymnázia Jiřího Ortena a studenti
Gymnázia Václava Hlavatého v Lounech představili projekt, kter ý byl věnován
básníku Jaroslavu Vrchlickému
PROSINEC
- rozsvícení Vánočního stromu Kutné Hor y na Palackého náměstí
- soutěž „ Nejhezčí vánoční stromeček“ v dětském oddělení
- advent v knihovně
- zdobení knihovnického stromečku s klienty z ÚSP Barbora a Bartoloměj
ZÁŘÍ
- vítáme pr vňáčky (díky laskavé pomoci kutnohorského podnikatele,
ing.Vladislava Latislava jsme přichystali pro každého kutnohorského pr vňáčka
hezkou knížku)
ŘÍJEN
- Týden knihoven
- Český knihovnický happening „ KNIHOVNY – RODINNÉ STŘÍBRO“
- Otevření pobočky knihovny v Malíně
- v rámci Kutnohorského hudebního festivalu při slavnostní prezentaci
novodobé edice na Arciděkanství v Kutné Hoře předal Mgr. Jan Baťa (ústav
hudební vědy FFUK) ředitelce knihovny Mgr. Gabriele Jarkulišové výtisk
významné hudební památky - KUTNOHORSKÉHO KODEXU
- výstava „Střední Čechy – nejen knihovny“
 
STATISTIKA
ROKU 2008
TROCHU JINAK …
OTEVÍRACÍ DOBA …………………………………………. 162.276 MINUT
PŮJČILI JSME:
- KAŽDOU 1 MINUTU KNIHU PRO DOSPĚLÉ
- KAŽDÝCH 5 MINUT ČASOPIS
- KAŽDÝCH 6 MINUT KNIHU PRO DĚTI
- KAŽDÝCH 20 MINUT CD, DVD NEBO CD ROM
- KAŽDOU 8 MINUTU JSME VYŘÍDILI 1 REZERVACI
- KAŽDOU 10 MINUTU JSME REGISTROVALI ZÁJEMCE O INTERNET
- KAŽDOU DRUHOU HODINU JSTE U NÁS PROHLÍŽELI VÝSTAVU NEBO POSLOUCHALI
PŘEDNÁŠKU (PRO DOSPĚLÉ)
- KAŽDÝ DEN JSME SE VIDĚLI S DVĚMA TŘÍDAMI ŠKOLÁKŮ Z KUTNOHORSKÝCH ŠKOL,
TZN. ČISTĚ MATEMATICKY ZA ROK JSME SE POTKALI S 12 480 DĚTMI
- KAŽDÝ Z KUTNOHORSKÝCH KNIHOVNÍKŮ VYDAL 11 591 VÝPŮJČEK
- KAŽDÝ Z KUTNOHORSKÝCH KNIHOVNÍKŮ OBSLOUŽIL 4 800 ČTENÁŘŮ
VÝPŮJČEK ZA ROK 2008
(v tabulce jsou uvedeny aktuální počty výpůjček bez statistických prolongací)
 
DAR OD NAKLADATELSTVÍ ARCHA 90
– FAKSIMILE VELISLAVOVY BIBLE
Nakladatelství Archa 90 uzavřelo v roce 2007 smlouvu s Národní knihovnou ČR o
poskytnutí reprodukčních práv k vydání knižní faksimile a bibliofilského vydání tzv.
prvního komiksu na světě.
Velislavova bible je ojedinělá obrazová bible, která byla vytvořena v letech 1325-1349.
Soubor perokreseb jemně kolorovaných základními barvami vznikl zřejmě na
objednávku Velislava, zcestovalého notáře v kanceláři českého krále Karla IV. a je
doprovázen stručným textem.
Věrná kopie Velislavovy bible vyšla v limitovaném nákladu 199 výtisků. Jednotlivé
číslované publikace jsou opatřeny certifikátem kvality a shody s originálem. A jeden z
těchto výtisků převzala 24.ledna 2008 v preghausu Vlašského Dvora z rukou Zdeňka
Neťuky z Archy 90 ředitelka kutnohorské knihovny Mgr. Gabriela Jarkulišová! Čtenářům
knihovny se tak naskýtá výjimečná možnost seznamovat se s více než 740 obrazy a
výjevy z bible, legendy o sv. Václavu přímo ve studovně kutnohorské knihovny.
Děkujeme!!!
OSLAVY 200. VÝROČÍ NAROZENÍ KUTNOHORSKÉHO
RODÁKA JOSEFA KAJETÁNA TYLA
Mgr. Gabriela Jarkulišová
Od února roku 2008 až do samého jeho závěru byl kulturní život našeho města neustále
obohacován aktivitami připomínajícími přínos velké historické osobnosti Kutné Hory .
Hlavní proud oslav byl načasován od 29.ledna do 3.února.
A tak jsme mohli v tomto období shlédnout divadelní představení „Hymna“ v provedení
„Studia Láďa“, kdy se Ladislav Smoljak nechal inspirovat Tylovou Fidlovačkou, dále se
zúčastnit konference o životě a díle Josefa Kajetána Tyla, kde vystoupila řada
odborníků z oblasti literární historie, jazykovědy i teatrologie. K dispozici byl Tylův
památník, mohli jsme být účastni vyhlášení sbírky na Tylův pomník, vidět klasické
zpracování Tylovy divadelní hry Tvrdohlavá žena a v neposlední řadě navštívit výstavu
„Josef Kajetán Tyl nejen ve fondu Městské knihovny v Kutné Hoře“, kterou se ke všem
jmenovaným tylovsky laděným akcím připojila naše knihovna.
Tato výstava doplněná kompletním Tylovým knižním fondem z našeho regionálního
oddělení přilákala více než 600 návštěvníků od února do konce dubna 2008. Pro naše
hodnocení není bez zajímavosti, že obsah a kvalita připravených materiálů přilákala i
pozornost regionálních vysílání České televize a Primy.
Během celého roku 2008 mohli naši návštěvníci shlédnout i výstavu fotografií pana
Martina Starého nazvanou „Kde domov můj“, kde autor zachytil současnou podobu
míst, která Josefa Kajetána Tyla inspirovala při skladbě textu stejnojmenné písně, dnes
hymny České republiky.
I další naše velká akce – knihovnický happening – byla Josefem Kajetánem Tylem
inspirována, ale o tom více v další z kapitol této výroční zprávy.
 
VÝROČÍ, AKCE,
ZAJÍMAVOSTI
DALŠÍ VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKY V ROCE 2008
Mgr. Gabriela Jarkulišová
V roce 2008 jsme v knihovně připravili kromě již zmíněné tylovské výstavy několik
dalších setkání, která se u Vás, našich čtenářů, setkala s příjemným ohlasem.
Hned v počátku roku jsme připravili výstavu více než 80 novoročenek kutnohorského
výtvarníka Jiřího D. Dostála.
Následovala již zmiňovaná výstava o Josefu Kajetánu Tylovi. Dále jste mohli v měsíci
květnu shlédnout v rámci cyklu „S kutnohoráky po světě“ výstavu fotografií
„Tádžikistán a Uzbekistán v obrazech“. Tuto výstavu jsme zahájili přednáškou autora
fotografií , pana Jiřího Dolejšího
Až překvapivě vítaná byla přednáška pana Martina Starého z občanského sdružení
Denemark, který nás provedl po místech jen nedaleko našeho města při přednášce
nazvané „Údolím Vrchlice I. a II.“. I tyto přednášky byly doplněny fotografickou
výstavou.
Ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel města Kutná Hora a občanským sdružením
„Kultura do města“ jsme Vám v rámci projektu Dny židovské kultury na Kutnohorsku
nabídli v měsíci červnu cyklus seminářů zaměřených na historii i současnost
kutnohorské židovské komunity. A tak jsme mohli vyslechnout přednášku „Můj otec a
přítel František Munk“, zúčastnit se vzpomínkového večera k osobnosti fotografa a
divadelníka Oty Reinera a využít příležitosti poznat při tematickém semináři stručný
nástin nejvýznamnějších svátků židovského roku a s nimi spojených zvyků a tradic.
Podzimní čas jsme věnovali životopisné výstavě Josefa Jaromíra Štietky, zakladatele
kutnohorské knihovny,špitálu, opatrovny chudých dítek, ale i starosty města a
divadelního ochotníka.
Nerada bych zapomněla i na „Předvánoční setkání malíňáků nad starými kronikami a
fotografiemi“, které jsme připravili v naší nově otevřené pobočce v městské části Malín
(o nové pobočce dále v textu výroční zprávy). Tuto výstavu starých fotografií z osobních
archivů malínských občanů doplněná promítáním části staré filmové kroniky „Okénko
Malína“ z padesátých let jsme zahájili 11.prosince 2008 a do konce roku jí navštívilo na
150 malínských občanů.
Kromě zmiňovaných přednášek jste se v roce 2008 v kutnohorské knihovně potkávali se
spisovateli Vlastimilem Vondruškou, Renátou Fučíkovou, Petrou Braunovou a
Radkou Denemarkovou.
Inu, zajímaví lidé, zajímavé čtení, zkuste příště znovu s námi….
ZAJÍMAVOSTI
Malín je kutnohorská čtvrť s téměř tisícovkou obyvatel, od centra města je vzdálena cca
4,5 km. Již dlouhodobě jsme hledali možnost rozšířit naše služby i tímto směrem, vyjít
vstříc malínskými seniorům i malým dětem, kteří cestu do hlavní budovy v Husově ulici v
centru města nenajdou.
No a v říjnu 2008 se nám to konečně povedlo. Šlo vlastně o znovuotevření, protože před
desítkami let v Malíně obecní knihovna byla, nyní ale, jako součást služeb Městské
knihovny v Kutné Hoře otevřela své brány v budově základní školy.
Pro pobočku jsme zvolili stejný název, který měla knihovna už před lety – obecní knihovna
Malín.
Kmenový fond tvoři něco přes 1500 knížek, otevřeno je vždy ve čtvrtek od 15.00 do
17.00. Pokud čtenář nenajde to, co potřebuje, přímo v malínské knihovně, přivezeme
mu požadovaný titul z hlavní budovy.
Na seriozní analýzy je sice po necelých třech měsících činnosti této pobočky ještě příliš
brzy, ale některé z tezí se nám už potvrzují. Nejvíc k nám začaly chodit děti mladšího
školního věku, určitě prospívá blízkost školy. Někteří ze starších obyvatel Malína
navštěvujících v minulosti hlavní budovu v centru města nyní znovu nalezli ke
knihovnickým službám cestu. Objevila se skupina maminek na mateřské dovolené a
vznikají tak zajímavé podněty na další, mimopůjčovní činnosti knihovny. Pro příklad
uvádím například právě vznikající program po dobu letních prázdnin, kdy právě díky
šikovnosti maminek budeme moci v rozšířených půjčovních hodinách s dětmi různě
„rukodělnit“.
Myslíme si tedy, že otevření malínské pobočky je krok správným směrem.
 
POBOČKA
V MĚSTSKÉ ČÁSTI
MALÍN
(Lucie Macháčková)
Kromě běžné výpůjční činnosti, kdy denně více než 50 dětí tráví svůj čas v našem
dětském oddělení, je základní činností knihovnic komplex výchovně vzdělávacích
činností pro děti, tématická pásma, podpora dětského čtenářství. Některé z nových
projektů, startovaných v roce 2008, představujeme v dalších řádcích.
Za dětmi ze Špalíčku
Ve spolupráci s kutnohorským mateřským centrem Špalíček jsme připravili pravidelné
pořady pro děti maminek na mateřské dovolené.
Při přípravě pořadů jsme vycházeli z věkové kategorie dětí, které spolu s maminkami
zařízení navštěvují, a to tak, aby byly malinkým předškolákům přímo „šité na míru“.
Akce nesmí překročit 20 , protože tak malé děti ještě neudrží pozornost delší dobu a i
výběr knih musí odpovídat jejich dispozicím. Jde převážně o leporela a obrázkové knížky,
pohádky, básničky a říkadla. Pro zábavu a rovněž kvůli upoutání pozornosti těch
nejmenších využíváme práci s maňásky.
Témata besed se v některých měsících v roce shoduje s kalendářními svátky
(Velikonoce, Vánoce), jindy si s dětmi povídáme o pohádkách, zvířátkách.
Při každém setkání seznamujeme děti i maminky s knižními novinkami, které jsou
určeny této dětské věkové kategorii. Nedílnou součástí takové besedy je i krátká četba s
ukázkou grafické úpravy jednotlivých knížek.
Od dlouhodobé spolupráce s mateřským centrem Špalíček si slibujeme oslovení
skupiny předškolních dětí, které tráví čas spolu s maminkami a nechodí do předškolních
zařízení. Hlavním cílem je především vzbudit už u těch nejmenších dětí lásku ke knize a
čtenářství tak, aby se z nich v blízké budoucnosti stali čtenáři, návštěvníci dětského
oddělení naší knihovny a samozřejmě aby je láska ke knihám a čtenému textu provázela
i v dospělém věku.
Za písmenky do knihovny
Doba trvání: Školní rok 2008-2009
Cílová skupina: Žáci prvních tříd kutnohorských základních škol
Cíl: Celoroční spoluprácí s dětmi z prvních tříd kutnohorských základních škol
podporovat zájem o čtení , přiblížit dětem dětské oddělení Městské knihovny a jeho
možnosti.
Rozložení: 5 etap
1. etapa - říjen: návštěva jednotlivých tříd, předání deníčků a zadání prvního úkolu.
Vzhledem ke skutečnosti, že děti ještě neumí písmenka, zaměření úkolu výtvarným
směrem.
2. etapa - prosinec: návštěva spojená s kontrolou předchozího úkolu a zadání dalšího,
který je už tentokrát orientován na písmenka. Současně děti seznámíme s vybranou
knižní novinkou.
3. etapa - únor: návštěva prvňáčků, ohodnocení splněného úkolu a zadání nového, u
kterého již budou děti potřebovat i konkrétní knihu.Opět dětem představíme nový dětský
titul knihovny.
4.etapa - duben: návštěva, při které dostanou děti poslední úkol. Budou znát už všechna
písmenka a mohou využívat vybraných knih k jeho splnění.
5.etapa - červen: pasování prvňáčků. Děti, které splní všechny zadané úkoly a naučí se
písmenka budou rytířem slavnostně pasovány na čtenáře knihovny.ocenění celoroční
snahy pamětním glejtem, dále celoroční půjčování knížek zdarma, dárek v podobě
knižního titulu.
 
DĚTI V NAŠÍ
KNIHOVNĚ
(Helena Netolická, Petra Moravcová)
... a ještě pár informací z dětského oddělení na závěr této
kapitoly
V lednu nás navštívily děti ze Základní školy Nové Dvory. Připravili jsme pro ně
dopolední pořad, který se skládal z lekce informatiky, potom následoval kvíz, ve kterém
jsme si ověřili nabyté znalosti dětí. Nakonec děti uvítaly, že si samy mohly vyhledat knihy,
které je zajímají.
Během měsíce ledna jsme také uskutečnili návštěvu mateřských škol Benešova I, II,
Dačického a „Ádlerka“ s pořadem „Chytré knížky“.Vyhodnotili jsme také tři nejlepší
obrázky ze soutěže „Můj nejmilejší dárek“. Účast byla opravdu hojná, sešlo se nám
přes 50 „dárečků“.
V únoru nás navštívila známá spisovatelka Petra Braunová. Ve své tvorbě se věnuje jak
začínajícím čtenářům, tak dospívající mládeži. Proto začala besedou pro menší děti
třetích tříd ZŠ Kamenná stezka a poté následovalo další povídání určené starším dětem
ze ZŠ Jana Palacha na téma dospívání, první lásky a zklamání. Únorová páteční
dopoledne byla v režii „Zimního čtení pro maminky a tatínky s dětmi“. Četli jsme si z
knih o zimě, koulování, stavění sněhuláků a dalších zimních radovánek.
Na měsíc březen jsme připravili tématickou besedu s názvem „Velikonoce, zvyky a
obyčeje“ pro menší děti ze základních škol, ze všech mateřských škol v Kutné Hoře a
nejen to. S tímto pořadem jsem také vyrazili za dětmi z MŠ Kaňk a do knihovny si jej
přišly poslechnout i klienti z ÚSP Barbora a Bartoloměj. V dětském oddělení proběhla
také výtvarná soutěž „Vytvoř kraslici, velikonočního zajíčka a slepičku“.
Letošní Noc s Andersenem byl věnován výročí Karla Čapka, a proto se v knihovně sešli
pejsci a kočičky, doktoři z doktorské pohádky a nemohli chybět taky loupežníci. Děti ze
ZŠ TGM soutěžily, hrály si, četly, plnily nejrůznější úkoly a jak dětem tak nám
knihovníkům se v knihovně celou noc moc líbilo.
V měsíci dubnu jsem připravili pásmo pro děti ze ZŠ TGM na téma „Jiří Žáček“. Celé
dopoledne jsme také strávili se všemi žáky ZŠ Malín. Pro menší děti jsme po dohodě s
paní učitelkou vybrali pořad o Františku Hrubínovi a pro ty starší- dobrodružné povídání o
knihách Eduarda Štorcha.
Během května si připomínáme také mezinárodní svátek rodiny. Ani my v knihovně jsme
na něj nezapomněli. Pro děti ze školní družiny Kamenná stezka jsme připravili pořad
„Den rodiny“ . Povídali jsme si o rodině, sourozencích, profesích rodičů, o tom, jak děti
doma pomáhají atd. Součástí akce byly i vybrané ukázky z knih, které se tomuto tématu
věnují.
O knihách Ondřeje Sekory jsme si vyprávěli s prvńáčky a s druháčky ze Základní a
praktické školy v Kutné Hoře.
V měsící červnu nás čekalo pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. I letos jsme
pasovali děti z prvních tříd všech kutnohorských škol. Rytíř děti pasoval svým mečem,
předal jim knihovnický glejt s půjčováním zdarma na celý rok a sladkou odměnu.
Během prázdninového půjčování jsme pro čtenáře připravili soutěž s názvem “ Pošli
nám pohlednici z prázdninových cest“.
Na letošní zářijové vítání prvňáčků jsme nebyli sami. Ve spolupráci s firmou Vydeko a s
nakladatelstvím Archa 90 jsme navštívili všechny první třídy základních škol a každému
prvňáčkovi předali omalovánky „Moje první písmenka.“ Kromě vítání prvňáčků jsme
letos také připravili nový projekt s názvem „Za písmenky do knihovny“ určený těm
nejmenším čtenáříčkům.
 
Od 6.-10.října proběhl Týden knihoven. Hned v pondělí 6.října se uskutečnilo Velké
říjnové společné čtení a letošní rok jsme četli z knih Karla Čapka. Akce se zúčastnilo
přes 60 dětí.
9.října nás v dětském oddělení navštívil pan spisovatel a scénárista Miroslav Adamec,
který přivezl zajímavou knihu o hrochovi Oranžochovi. Měsíc před před besedou jsme
knihu Oranžoch zapůjčili dětem, které se s knihou seznámily a namalovaly obrázek, jak
si představují hrocha Oranžocha. Beseda se dětem moc líbila a pan spisovatel si
obrázky nakonec odvezl domů.
Jako poslední akci týdne knihoven nás čekalo Podzimní čtení pro maminky a tatínky s
dětmi. Připravili jsme pro děti zajímavé knížky o podzimu a děti malovaly draky.
V listopadu jsem v rámci projektu „Za písmenky do knihovny“ uskutečnili návštěvu
prvních tříd a zadali jsme dětem úkol - namaluj své oblíbené písmenko.Zároveň jsme
dětem předali deníčky čtenářů a seznámili je s novými knihami.
Tento rok připadl svátek Dne dětské knihy na 29.listopadu. V předvečer tohoto svátky
jsme v dětském oddělení pořádali „Velkou dívčí pyžamovou party“. Pro dívky jsme
připravili noc plnou zábavy, dobrodružství a soutěží.
Hned na začátku prosince jsme připravili pro maminky a tatínky s dětmi Mikulášské
čtení. Děti si prohlížely knížky s vánoční tematikou, zazpívali jsme si koledy a navštívila
nás také kouzelná babička, která dětem přečetla hezkou pohádku. Nakonec děti
namalovaly a ozdobily papírové vánoční stromečky.
Tento měsíc nás čekalo povídání o Vánocích, navštívili jsme mateřské školky a děti z
prvního stupně základních škol. V předvánoční čas nezapomínáme ani na klienty z ÚSP
Barbora a Bartoloměj. Po povídání o Vánocích jsme v dětském oddělení připravili
vánoční ozdobičky, kterými nám klienti vyzdobili vánoční stromeček a jako odměnu si
pochutnali na sladké odměně.
Tak takhle vypadal rok 2008 v dětském oddělení kutnohorské knihovny.
KNIHOVNĚ
Knihovnickým tradičním happeningem začíná vždy náš největší svátek – Týden knihoven.
Konání takové akce je prestižní záležitostí a já jsem ráda, že se v roce 2008 dostalo této
cti naší, kutnohorské knihovně.
Při organizaci happeningu nás podpořilo nejen mnoho knihovníků ze středočeské profesní
organizace SKIP (sdružení knihovníků a informačních pracovníků), ale akci zaštítil např. i
hejtman Středočeského kraje ing. Petr Bendl. Nechyběli ani zástupci Města Kutná Hora –
místostarosta města MVDr. Václav Vančura zasedl dokonce v soutěžní porotě. Když už zmiňuji
porotu , velmi si vážím toho, že v ní kromě již zmiňovaného Václava Vančury dále zasedl Mgr.
Vlastimil Ježek – ředitel Národní knihovny ČR a PhDr. Jiřina Kádnerová – ředitelka
Středočeské vědecké knihovny v Kladně a předseda SKIP PhDr. Vít Richter.
A tak se 3.října 2008 sjelo do našeho města více než 300 nadšených obdivovatelů knih,
knihoven a knihovníků a zahájilo happening průvodem z kutnohorské knihovny na Palackého
náměstí. V průvodu nechyběly kroje, transparenty a spontánní i secvičené výkřiky
nejrůznějších knihovnicky motivovaných hesel.
Na Palackého náměstí se pak celé odpoledne knihovníci bavili při soutěžních kláních, které
sledovala okem ostřížím již zmiňovaná odborná porota z nejpovolanějších
Soutěžní týmy (z Liberce, Vsetína, Olomouce, Příbrami, Chrudimi, Mladé Boleslavi atd.) přijel
podpořit i hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl. Jako nejzkušenější a nejnápaditější
skupina se projevili knihovníci ze Vsetína, kteří své úsilí dokreslovali i nápisem na svých
týmových dresech „ Plány politiků zhatí knihovníci rozesmátí“ Že hlavní cenou pro vítěze byl
obrovský dort ve tvaru Kaplického chobotnice, jen dokreslovalo období pro knihovníky žhavé.
Závěr odpoledne pak patřil společnému přípitku na nádvoří Vlašského dvora za zvuku
kutnohorských pozounérů.Tím ale odborný program zdaleka nekončil, knihovníky čekalo ještě
mnoho zážitků při večerním odborném programu, návštěvě Městského Tylova divadla a při
noční procházkou Kutnou Horou.
I v sobotu 4.10.2008 program pokračoval – připraven byl prostor Městské knihovny v Kutné
Hoře, pokračovaly turistické prohlídky města a návštěva Galerie Felixe Jeneweina. Happening
byl oficiálně ukončen ve 14.00 hodin, účastníci se pak rozjeli do svých měst a knihoven
věnovat se svým čtenářům.
Dle ohlasů veřejnosti byl kutnohorský knihovnický happening jeden z nejzajímavějších z
uplynulých deseti ročníků. A radost neubrala ani skutečnost, že po celou dobu hustě, ale
opravdu hustě pršelo.
 
ČESKÝ KNIHOVNICKÝ
HAPPENING
„KNIHOVNY
– RODINNÉ STŘÍBRO“
(Mgr. Gabriela Jarkulišová)
 Městská knihovna Kutná Hora plní od 1.1.2006 v souladu s Koncepcí podpory
knihoven z rozpočtu z rozpočtu Středočeského kraje funkci pověřené knihovny pro
175 neprofesionálních a 22 profesionálních knihoven z regionů Kutnohorsko,
Kolínsko, Nymbursko, Poděbradsko.
Poskytované služby:
- Budování výměnného fondu
- Vytváření a distribuce výměnných souborů dle požadavků knihoven
- Poradenská a konzultační činnost
- Vzdělávání knihovníků
- Pomoc při zpracování potřebné dokumentace (knihovní řád, zřizovací listina)
- Pomoc při aktualizacích knihovních fondů a revizích
- Kontrola statistických výkazů
- Pomoc při sestavení žádosti (zpracování projektu) o dotaci v grantových programech
(Dotační program SK, VISK )
- Správa regionálního knihovního systému CLAVIUS REKS
Tak takhle oficiální dokumenty popisují, co vlastně znamená, když knihovna plní funkce
knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí.
Prakticky to například znamená od roku 2006 nákup více než 13 000 knih. Tyto knihy
musíme zkatalogizovat, zabalit, opatřit čárovým kódem. Na každou z obcí, kterou máme
na starost, pak 2x ročně (minimálně) dovézt knižní soubor o cca 100 svazcích. Nazpět k
nám vozíme knihy, které už v dané obci čtenáři měli a z těch připravíme soubor do další
obce. A že se při skládání takového knižního souboru jen tak nenaházejí knihy do beden,
ale naopak se bere na zřetel věkové i vzdělanostní složení obyvatel obce, je nasnadě.
Zodpovídáme také za profesní vývoj pracovníků v obecních a městských knihovnách,
připravujeme pro ně různé typy školení od čistě odborného knihovnického přes
vzdělávání v oblasti znalosti literatury či počítačové gramotnosti až po komunikační
dovednosti.
 
REGIONÁLNÍ
FUNKCE KNIHOVEN
(Lenka Frankovicová)
 Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále SKIP) je
dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních
pracovníků, která má charakter občanského sdružení.
Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce,
s tím spojené prestiže oboru a o vytváření příznivých podmínek pro rozvoj a činnost
knihoven a informačních institucí, zastupovat společné zájmy členů doma i v zahraničí.
SKIP je největším profesním sdružením oboru v České republice; má na 1400
individuálních a institucionálních členů, 11 regionálních organizací. Městská knihovna
Kutná Hora je institucionálním členem SKIP, z kutnohorské knihovny je zároveň 5
knihovníků členem individuálním.
SKIP spolupracuje se vzdělávacími institucemi a dalšími organizacemi, které se doma i v
zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností.
SKIP rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného
zaměření v zahraničí, je členem Mezinárodní federace knihovnických asociací – IFLA.
SKIP se účastní evropský projektů – např. CERTIDoc
SKIP zastupuje knihovny v jednání s ochrannými autorskými organizacemi.
Po odborné linii zajišťují činnost
- Sekce veřejných knihoven
- Sekce vzdělávání
- Sekce zaměstnavatelská
- Klub dětských knihoven
- Klub školních knihoven
- Klub vysokoškolských knihovníků
- Frankofonní klub
- Ediční komise
- Komise pro zahraniční styky
- Klub lékařských knihoven
Z pravidelných akcí vyhlašovaných SKIP:
- Noc s Andersenem
- Týden čtení ( akce podporující a propagující četbu)
- Biblioweb (soutěž o nejlepší webové stránky knihoven)
- Knihovnická dílna (setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven)
- Světový den knihy a autorských práv
- Kamarádka knihovna (soutěž o nejlepší knihovnu pro děti)
- Týden knihoven
- Knihovny současnosti (celostátní konference, SKIP spolupořadatel)
- Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě (seminář o kooperaci paměťových
institucí)
- Den pro dětskou knihu….
SKIP
– SVAZ KNIHOVNÍKŮ
A INFORMAČNÍCH
PRACOVNÍKŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
(převzato z oficiálních materiálů SKIP)
 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
ředitel: Mgr. Gabriela Jarkulišová
zřizovatelem Městské knihovny
Kutná Hora je Město Kutná Hora
zpracovala: Mgr. Gabriela Jarkulišová
náklad: 5 ks
počet stran: 17
design: Jiří D.Dostál
tisk+vazba: Lepor studio
Městská knihovna
Kutná Hora
Husova 145
284 44 Kutná Hora
tel. 327 512 079
tel. 327 514 805
e-mail knihovna@knihovna-kh.cz
www.knihovna-kh.cz
po 8.30 - 18
út zavřeno
st 8.30 - 18
čt 8.30 - 18
pá 8.30 - 18
so 8.30 - 14
otevírací doba:
pouze odd. informačních služeb
výroční zprávu Městské knihovny
Kutná Hora 2008 vydala Městská
knihovna Kutná Hora v březnu 2008
Tak a je tu závěr letošní výroční zprávy. Věříme, že jste si v ní
našli to, co Vás zajímá.
Pokud v ní něco postrádáte, dejte nám vědět. Budeme se
snažit napravit to ve výroční zprávě příštího roku, roku 2009.
Na přečtenou, milí čtenáři.
Vaše knihovna
PřílohaVelikost
PF_2010.pdf1.11 MB