chmeliste3
Pomozte zachránit tůně
 v bývalé cihelně ve Chmelišti
 
 
Proč pořádáme tuto kampaň?
I přesné dodržování zákona může někdy způsobit nenahraditelné škody na přírodě. Připadá Vám to absurdní? Někdy tomu tak bývá. Jedním z takovýchto zákonů je předpis nařizující těžebním společnostem rekultivace vytěžených prostorů. Starý lom, cihelna nebo pískovna se často po několika letech sama změní z jizvy v krajině v oázu přírody. Zejména v zemědělsky využívaných krajinách, kde jakákoli „odlišnost“ od lánů kukuřice či řepky je všemi organismy nadšeně vítána. A pak přijede firma, která má zákonem nařízenou rekultivaci, tůně zahrne, lom zaveze...
Samozřejmě, že existuje i jiná možnost. Odborně se tomu říká „rekultivace řízenou sukcesí“ a nejde o nic jiného, než že se přírodě dovolí, aby si
s vytěženým prostorem nějak poradila. Jen se jí tu a tam trochu pomůže. To je však téměř nemožné prosadit proti vůli vlastníka. Proto čtete tyto řádky.
 
Kde lokalita leží?
Lokalita bývalé cihelny Chmeliště leží nedaleko stejnojmenné obce, která správně náleží pod obec Vavřinec, asi 5 km vzdáleného od Uhlířských Janovic. Zájmová část bývalého těžebního prostoru leží na 2 parcelách o celkové rozloze 37 066 m2.
 
Proč je lokalita tak cenná?
Cihelna Chmeliště je jedním z takových míst, kam se po ukončení těžební činnosti příroda sama vrátila – a s jakou razancí! Bývalá cihelna je dnes nejen krásným místem na pohled, ale i domovem řady chráněných druhů živočichů a rostlin. Ze zajímavějších rostlin se zde vyskytuje masožravá vodní rostlina bublinatka jižní Utricularia australis (maskot kampaně). Z hmyzu udivuje především nevídané množství vážek: od konce července do října 2009 zde bylo zjištěno 20 druhů vážek, z čehož pět (šídlatka tmavá Lestes dryas, šídlatka hnědá Sympecma fusca, šídlo rákosní Aeshna affinis, vážka hnědoskvrnná Orthetrum brunneum, vážka žíhaná Sympetrum striolatum) je uvedeno v Červeném seznamu (soupisu nejvzácnějších druhů vyskytujících se na území naší republiky). Předpokládáme výskyt až 30 druhů, jelikož nebyly zachyceny druhy s jarním výskytem a průzkum nebyl natolik důkladný, aby zachytil všechny druhy. Z dalších zajímavějších druhů hmyzu zde byl pozorován chráněný zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta. Na suchých, řídce porostlých stráních byl zjištěn svižník polní Cicindela campestris. Významné jsou populace obojživelníků (čolek velký Triturus cristatus, čolek obecný Triturus vulgaris, kuňka obecná Bombina bombina, rosnička obecná Hyla arborea, zelení skokani Rana sp. ropucha obecná Bufo bufo a ropucha zelená Bufo viridis). Z plazů zde můžeme vidět užovku obojkovou Natrix natrix, slepýše křehkého Anguis fragilis a ještěrku obecnou Lacerta agilis. I v těchto skupinách lze předpokládat výskyt dalších druhů, protože zde nebyl proveden důkladný herpetologický průzkum. Z vzácnějších ptáků hnízdí v pobřežních porostech tůní moták pochop Circus aeruginosus, v křovinách ťuhýk obecný Lanius collurio, výskyt v době hnízdění byl zaznamenán i u kulíka říčního Charadrius dubios. Dále zde hnízdí např. lyska černá Fulica atra. Mokřady využívá jako loviště ledňáček říčníAlcedo atthis hnízdící nedaleko na potoku. Průzkum drobných savců a šelem nebyl zatím proveden, nahodile byly zjištěny pobytové stopy vydry říční Lutra lutra. Lokalita je také cenná tím, že dokládá proces sukcese (obnovu vytěženého prostoru do přírodního stavu)
 
 
Jak chceme lokalitu zachránit?
Členové občanského sdružení Denemark se rozhodli, že tuto lokalitu zachrání tím, že ji od současných majitelů odkoupí. Vyjednali jsme s oběma vlastníky rozumnou cenu, sjednali jsme podpisy smluv o smlouvách budoucích a teď máme rok na to, abychom sehnali potřebnou částku – 258 700 Kč. Bohužel naše sdružení nedisponuje s dostatečnými finančními prostředky. Oslovili jsme proto Český svaz ochránců přírody, který již 7 let pořádá sbírky na záchranu cenných lokalit v rámci kampaně Místo pro přírodu. Věříme, že společnými silami
a s Vaší pomocí se nám podaří peníze na výkup včas sehnat. Český svaz ochránců přírody tyto dva pozemky následně odkoupí a stane se jejich novým vlastníkem. Naše sdružení získá akreditaci pozemkového spolku a bude se následně o tuto lokalitu starat, hlídat jí a provádět biologický výzkum a pozorování. Chceme tímto oslovit jednotlivce i skupiny lidí, firmy, podnikatele, školy, aby přispěli na její záchranu. Každá, i malá částka je vítána.
 
Jak můžete pomoci?
Vy, kterým není lhostejný osud této lokality, můžete pomoci zachránit mokřady v bývalém hliništi cihelny tím, že přispějete na odkup pozemků částkou, kterou uznáte za vhodnou. Své příspěvky posílejte prosím na konto kampaně „Místo pro přírodu“ na číslo účtu: 9999922/0800, specifický symbol 110. Každý dar nad 500 Kč bude odměněn upomínkovým certifikátem lokality se jménem dárce. Certifikáty budou na konci kampaně, který je předpokládán na podzim tohoto roku, předány v reprezentativních prostorách za přítomnosti novinářů.
 
 
 
 
 
PřílohaVelikost
chmeliste.doc38.5 KB