Vážení přátelé, milí příznivci dobré knihy, posluchači kvalitní hudby, internetující hosté knihovny a vy všichni, kteří máte ke kutnohorské knihovně blízko,

právě a především Vám je určena následující zpráva, mapující činnost naší knihovny opět po roce.

Adresnost oslovení v úvodu je, myslím, zcela na místě. Vždyť přednostně Vám, našim čtenářům, uživatelům či někdy jen "pouhým" návštěvníkům, je věnována naše profesní a profesionální snaha, píle, práce a pozornost.

Kutnohorská městská knihovna je nejdostupnější veřejné zařízení a Vy, naši čtenáři, jste nejpočetnější zájmovou skupinou ve městě. Váš zájem jsme si dokázali udržet navzdory celkové orientaci společnosti na materiální hodnoty i navzdory mnohdy velmi skromným finančním dotacím. Právě proto se stále snažíme být pro Vás kulturní a vzdělávací alternativou, ale i místem, kde je možné trávit volný čas. Přestože na tomto poli čelíme obrovské konkurenci a naše služby nikdo z Vás nemusí používat povinně, navštěvuje nás stále větší počet lidí a zvyšuje se využívání našeho knižního fondu.

Z pozice ředitelky musím tedy konstatovat, že uplynulé období bylo poměrně náročné, ale úspěšné. Mnohé se nám podařilo, ale máme i dosud nenaplněné ambice.

Co se nám tedy povedlo?

  Tak tady jen ve zkratce:
 • byla provedena kompletní revize celého knižního fondu (cca 100 000 knižních svazků), a to bez omezení služeb veřejnosti
 • uspěly dva naše projekty v grantovém programu Ministerstva kultury ČR, s tím souvisí zisk finančních prostředků na jejich realizaci
 • rozšířili jsme každodenní otevírací dobu knihovny, studovna je zpřístupněna i v sobotu, a to do 14.00 hod.
 • kompletně jsme (opět bez omezení služeb pro Vás) rekonstruovali knižní skladové prostory v přízemí knihovny
 • finančně i technicky jsme připravili nové prostory pro otevření specializované studovny
 • po různých peripetiiích jsme získali možnost stát se součástí kooperačního systému knihoven středočeského kraje, navíc být jedním z jeho nejdůležitějších článků - pověřenou knihovnou
 • otevřeli jsme možnost využívat naše fondy zrakově postiženým spoluobčanům
 • pro naše obtížně se pohybující se čtenáře jsme zavedli možnost roznáškové služby

To na úvod jen pár výraznějších událostí, které každodenní provoz kutnohorské knihovny provázejí.

Konečně počet Vás, našich registrovaných čtenářů mluví za mnohé. Číselník se k 31.12.2001 zastavil na čísle 4.623 - to svědčí o tom,že knihovnu ve svém životě potřebuje téměř každý pátý občan Kutné Hory, a to je, řeknu Vám, opravdu dobrá informace.

V následujícím období nás čeká několik akcí, které mají zvýšit komfort Vás, našich uživatel. Jsem si vědoma ne právě moderně vyhlížejícího interieru některých oddělení, s nárůstem nových služeb vyvstává potřeba určitého soukromí pro našeho čtenáře. Mám na mysli například využívání našich internetových stanic či on-line katalogů.

Zbývá dokončit několik technických záležitostí, které ovlivňují zatím nedostatečné využívání možností internetu v našich službách. Také webová prezentace knihovny má ještě mnoho dalších možností.

To, a ještě mnoho dalších věcí nás nyní čeká.Je pravdou, že finanční prostředky samozřejmě limitují (v některých případech doslova dramaticky) realizaci některých našich záměrů. Věřím však, že ta příští zpráva bude ještě optimističtěji laděna než ta letošní, a že každý, kdo do knihovny byť jen "nakoukne", bude chtít znovu přijít a zůstat naším čtenářem.

Přeji opravdu hezký rok  
Mgr.Gabriela Jarkulišová
ředitelka MěK Kutná Hora

 
 
 

ODDĚLENÍ BELETRIE A NAUČNÉ LITERATURY pro dospělé čtenáře ...........v přízemí knihovny

 

K poradě a ku pomoci Vám v tomto oddělení byly naše pracovnice:  
Lenka Frankovicová- zást. ředitelky
Marie Jelínková
Miloslava Kellerová
Hana Vaníčková

Stručný nástin činnosti
Toto oddělení prožilo uplynulý rok především ve stálém stěhování. Vzhledem k havarijnímu stavu regálů ve skladišti naučné literatury vyvstala nutnost jeho rekonstrukce. V praxi to znamenalo odstěhovat do provizorních prostor nejprve knižní fond tohoto skladiště. Ten čítal něco okolo 4 000 knižních svazků. Po následné rekonstrukci prostor skladiště a jeho vybavení zcela novým regálovým systémem pak kromě zpětného přestěhování skladové naučné literatury bylo nutné přestěhovat též celý fond skladiště beletrie, to znamená dalších téměř 10.000 svazků. To vše se podařilo bez jakéhokoliv prostorového či časového omezení Vás, našich čtenářů.

Uvolněný prostor po skladu beletrie jsme následně začali upravovat pro zřízení nové, speciální studovny pro zrakově handicapované spoluobčany. Její provoz bychom rádi spustili v tomto kalendářním roce. Prostředky na technické vybavení jsme získali pomocí grantových programů MK ČR, vybavení mobiliářem je náš úkol pro letošní rok.

 

denně navštíví toto oddělení více než 250 čtenářů
10.7. 2001 319 čtenářů
21.8. 2001 293 čtenářů
14.9. 2001 269 čtenářů
18.10.2001 279 čtenářů

 

čtenáři si denně vypůjčí okolo 1500 knih
15.3.2001 1647 výpůjček
21.8.2001 1760 výpůjček
23.10.2001 1437 výpůjček

 
 
 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
v prvním patře knihovny

...dětem se věnují paní Helena Netolická a PhDr. Helena Pospíchalová

Stěžejní činností tohoto oddělení je především soustavná práce s dětským čtenářem, a to ve školách, družinách i přímo v dětském oddělení knihovny..
Pro podporu dětského čtenářství uspořádaly pracovnice Městské knihovny v Kutné Hoře v uplynulém roce celkem 184 akcí. Těchto akcí se účastnilo 4007 dětí.

Kromě 62 lekcí informatické výchovy bylo pro děti připraveno 122 literárních pásem a soutěží. Za zmínku zcela jistě stojí spolupráce s mateřskými školami, pro které bylo připraveno na 50 tematických soutěží , povídání a pásem.

Už zcela pravidelně spolupracujeme se všemi kutnohorskými základními školami. Tradičně například zajišťujeme prostory a porotu pro školní kola recitační soutěže ZŠ Žižkov, našich dlouhodobých soutěží se účastní kromě kutnohorských škol i školy tzv. venkovské - Křesetice, Malešov, ale i Kańk, Nové Dvory atd.

Dlouhodobé soutěže pořádané oddělením pro děti a mládež v uplynulém kalendářním roce:
 1. výtvarná "MALÝ PICASSO" - téma "Mír dětem celého světa"
 2. znalostní : celostátně vyhlášená soutěž "KDE KONČÍ SVĚT"
  1. Souše a oceány
  2. Rostliny a zvířata
  3. Sport
  4. Kultura

  "Naše modrá planeta" , v jehož rámci soutěžily děti v následujících okruzích

  Tato soutěž nám přinesla nám i dětem velkou radost. Jednak samozřejmě velmi potěšilo zjištění, jak moc chytré děti v Kutné Hoře máme, ale velmi slavnostní bylo i závěrečné vyhodnocení soutěže. To totiž probíhalo v prostorách PRAŽSKÉHO HRADU, a to za účasti paní DAGMAR HAVLOVÉ. Naše děti se pak mohly podívat i do veřejně nepřístupných prostor Hradu.

Další už jen ve zkratce:
 • 27.-28.4. 2001 - dvoudenní pracovní setkání KLUBKA SKIP ( tj. pracovnic dětských oddělení) na úrovni Středočeského kraje
 • 30.5. 2001 - Dětský den v Městské knihovně v Kutné Hoře
 • 7.6.2001 - závěrečné vyhodnocení projektu "Kde končí svět" na pražském Hradě za účasti Dagmar Havlové červenec/srpen - VELKÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
 • 5.9.2001 - vyhodnocení prázdninové soutěže
 • 11.10.2001 - beseda s redaktorkou ALBATROSU, paní Ludmilou Hobzovou
 • říjen - "soutěž ZNÁŠ SVÉ MĚSTO?"
 • 5.12.2001 - Mikulášské odpoledne
Práce v dětském oddělení je krásná, smysluplná, mnohdy vyčerpávající. Rozhodně ale není nudná. Spoustu nového se od dětí také dozvíme my.
Víte například, že:
 • svatá panna Barborka ochraňovala dolníky
 • se v Dalimilově kronice kronice píše o tom, jak sejmuli posledního Přemyslovce
 • policistu na křižovatce musíme poslouchat vždy, protože semafor může bejt rozbitej, ale policajt ne

ODDĚLENÍ LITERATURY O UMĚNÍ,ČÍTÁRNA ČASOPISŮ,PŮJČOVNA CD A LP .....v prvním patře

......zde vám byly nápomocny kolegyně Lenka Svobodová, Dagmar Strbíková a také Vás možná obsluhoval pan Lukáš Provaz

Středem tohoto oddělení je půjčovna CD a LP. V loňském roce bylo pro Vás, milí čtenáři, nakoupeno a zpracováno více než 150 kompaktních disků, na dvě desítky magnetofonových kazet, zpracováno více než 200 CD-R časopiseckých příloh. Vytíženost této oblasti výpůjčních služeb je enormní, denně nás navštíví více než 70 z Vás. Při nákupu nových CD se snažíme výrazně zohledňovat Váš názor, součástí naší práce je cílená akvizice. Veškeré kompakty nakupujeme v jednom exempláři, vyhledávaná je proto služba rezervace. Tuto službu je od loňského roku možné provádět interaktivně na internetu.

Nedílnou částí tohoto oddělení je půjčovna a čítárna novin a časopisů. Denně je pro vás v naší čítárně připraveno na 114 periodik, z toho 8 titulů novin. Domníváme se, že výběr periodik je opravdu široký, konečně počet denních výpůjček přesahující 1000 ks to jen potvrzuje. Velmi žádaná jsou jednak společenská periodika (SPY,VLASTA,STORY,ŠŤASTNÝ JIM,KVĚTY), ale i populárně naučná peiodika z nejrůznějších oblastí (CHIP,LEVEL,PC WORLD,SCORE,MŮJ DŮM,MODERNÍ BYT,STŘECHA atd.).

Skutečnou lahůdkou oddělení je pak literatura zabývající se ve svém obsahu uměním. Můžete tedy u nás najít nejen životopisy významných umělců - malířů,sochařů,architektů, divadelních i filmových herců, ale i literaturu o jejich oborech - tedy o malířství, architektuře, umělecké fotografii, o divadle a divadelních formách, operním i moderním zpěvu a mnohých jiných uměleckých oborech. Až donedávna zcela specifické složení uživatel této oblasti našich výpůjčních služeb bývá v poslední době prokládáno poměrně širokou skupinou čtenářů z řad studující mládeže, využívající tento knižní fond pro tvorbu nejrůznějších referátů a esejí.

ZAJÍMAVOSTI++ZAJÍMAVOSTI++ZAJÍMAVOSTI
 • Za rok 2001 jsme vypůjčili 476 390 periodik.
 • Kdybychom vypůjčené časopisy položili vedle sebe, vytvoří se souvislá řada o délce téměř 143 km.
 • Nakoupené časopisy položené na sebe vytvoří komín o výšce více než 10 m.
 • Když budeme poslouchat jen polovinu našich CD, strávíme u svých přehrávačů nepřetržitě téměř 50 dní.

 

STUDOVNA,ODDĚLENÍ REG.LITERATURY, INTERNET ...........v přízemí

...a zde Vám pomáhají paní knihovnice Alena Mirgová a Pavla Neumanová

Oddělení studovny je zcela specifické jak složením svého knižního fondu, tak složením své čtenářské obce. Drtivou část našich čtenářů tvoří mladí, většinou studující lidé, kteří do příruční knihovny chodí čerpat znalosti při tvorbě svých čtenářských deníků, literárních esejí, referátů apod.

Mnozí naši čtenáři také hledají texty právních předpisů ve SBÍRCE ZÁKONŮ (ojedinělý kompletní fond od roku 1954) a využívaný je také fond regionální literatury. Tedy knižní díla nejen o Kutné Hoře a Kutnohorsku, ale i díla autorů s tímto regionem spjatých.

Obrovskou návštěvnost vykazují naše veřejné internetové stanice. Kutnohorská městská knihovna svou cenovou politikou umožňuje využití Internetu opravdu široké veřejnosti, jak je od počátku jejím záměrem.

Jako doplněk uváděných služeb zde potom funguje možnost kopírování tiskovin z vlastních i přinesených zdrojů. Důležitou součástí práce tohoto oddělení pak je MVS(meziknihovní výpůjční služba), pomocí které zajišťujeme pro naše čtenáře literaturu, která není v našem fondu. Za uplynulý rok jsme touto cestou získali literaturu téměř pro 300 našich čtenářů. Ve velké většině mají tito čtenáři zájem získat vysoce odborné, úzce specializované knihy a scripta. Díky spolupráci s více než 250 knihovnami jsme většinou schopni poměrně rychle jejich požadavky uspokojit.

Průměrná denní návštěvnost tohoto oddělení je 52 čtenářů (zde vhodněji uživatel). Ti denně prostudují více než 260 knižních svazků.

 

CO JE TÝDEN VEŘEJNÝCH KNIHOVEN A PROČ SE SLAVÍ ?

Stručně řečeno , aby knihovny na sebe upozornily čtenáře i nečtenáře,sponzory a mecenáše, zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu. Mimo to však také proto, aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívili, dověděli, že dnešní knihovna už není jen místo, kde si lze vypůjčit "rekreační čtení", ale že stává i moderní informační institucí.

V Týdnu knihoven a naposledy to bylo tedy v týdnu od 8.října 2001, se dveře kutnohorské městské knihovny otevřely široké veřejnosti dokořán ,každý se mohl přesvědčit, co všechno nabízíme, co všechno dokážeme a také, jak málo za to chceme....

Mottem toho uplynulého Týdne knihoven bylo:

PODEJ RUKU SVÉ KNIHOVNĚ, aneb PROVÁZKIÁDA......

Čtenáři i ostatní uživatelé knihovny mohli svůj vztah ke knihovně vyjádřit navázáním jakéhokoliv provázku o maximální délce 0,5 m , který si buď přinesli nebo obdrželi v knihovně. Vznikal tak předlouhý provaz, jehož délka vypovídala o oblibě knihovny.
8.10.2002, tedy v den zahájení, navázalo svůj provázek celkem 246 lidí. A i když jsme kutnohorský provaz poté symbolicky navázali na ten celostátní, a dosáhli jsme tak úctyhodné délky, šlo samozřejmě o něco úplně jiného než o centimetry......

 

GRANTOVÉ PROJEKTY

 

Městská knihovna v Kutné Hoře se v loňském roce opět zúčastnila grantového programu VISK (veřejné informační služby knihoven) ,vyhlašovaného Ministerstvem kultury České republiky. Před grantovou komisi předložila celkem čtyři projekty, z nichž dva byly úspěšné. Tematicky se oba projekty dotýkaly citlivého společenského problému, a to možnosti využívání služeb kutnohorské knihovny zdravotně handicapovanými spoluobčany.

Z finančních prostředků vázaných na úspěšný projekt jsme tedy v uplynulém roce nejprve začali budovat fond literatury na CD a magnetofonových páskách pro občany s postižením zraku. Taktéž jsme zakoupili zvětšovací kamerovou lupu, která možností mnohonásobného zvětšení umožní číst jakýkékoliv tiskoviny,například denní tisk, časopisy,knihy...

Ve stádiu budování je zatím speciální studovna, kde budou tyto služby ještě obohaceny o speciální počítačový software, umožňující využití Internetu nejen pro občany s částečným postižením zraku, ale i pro zcela nevidomé.

Kvalitní fungování této studovny je úkolem pro tento rok, podmiňujeme její činnost precizním nastudováním všech funkcí softwaru, abychom byly platnými a fundovanými rádci spoluobčanům, kterým jejich handicap dosud neumožňoval plnohodnotné využívání našich služeb.

 

Z dalších činností připomínáme lekce informatické výchovy pro žáky 9. tříd a studentů I. ročníků SŠ a SOU, spoluzabezpečení akcí - PROVÁZKIÁDA (viz dále), Mikulášská, Dětský den atd.....

K nejviditelnějším činnostem však samozřejmě patří činnost výpůjční Pro její ilustraci několik číselných údajů: