Vážení přátelé,

již po sedmé se setkáváme nad bilancí činnosti Městské knihovny v Kutné Hoře, tentokrát jde o období roku 2002.

 

Musím konstatovat, že z pohledu knihovny šlo o období až mimořádně příjemné. Podařilo se dokončit několik důležitých projektů, opět jsme rozšířili spektrum našich služeb a opět jsme uspěli v několika grantových programech. Druhým rokem jsme pevnou součástí knihovnického kooperačního systému Středočeského kraje a obsluhujeme více než 60 knihoven malých obcí stávajícího okresu.

Nákup knižního fondu včetně periodického tisku a audiovizuálních nosičů byl především z řad Vás, našich uživatelů, výrazně kladně hodnocen. Rozšíření počtu veřejných internetových stanic, další nabídka služeb pro občany se zdravotními handicapy, veškeré dostupné informace z oblasti EU, změny v oddělení pro děti - to jsou jen další z právě proběhlých změn.

Na tomto místě bych ráda poděkovala za uplynulý rok všem mým kolegyním, na které tyto změny kladou stále pochopitelně větší a větší nároky nejen v pracovní, ale mnohdy i v osobní rovině. Mnohým z nich knihovna v uplynulém roce pohltila převážnou část regulérně volného času, a to bez jakýchkoliv nároků z jejich strany na cokoliv, patří jim proto jistě nejen můj dík.

O všem důležitém, co se v knihovně událo, se podrobněji dozvíte na následujících stránkách této zprávy.

Samozřejmě, opět vyvstávají další, nové úkoly. Tato zpráva je redigována v březnu 2003, kdy jako největší problém vnímám nedostatečné finanční krytí všech našich služeb v rozpočtu. Pevně věřím, že v součinnosti s naším zřizovatelem, kterým je město Kutná Hora, uděláme vše proto, aby se nedostatek finančních prostředků neovlivnil kvalitu poskytovaných služeb, které se pro Vás, 4 863 našich čtenářů, staly standardem.

S přáním, abychom se i na chodbách knihovny i elektronický linkách nadále setkávali, přeji nám všem úspěšný a klidný rok
Mgr. Gabriela Jarkulišová
ředitelka Městské knihovny v Kutné Hoře

Nové prostory pro vás……………

Díky entuziasmu a píli knihovnic (a také jejich rodinných příslušníků) a vhodným finančním zdrojům byly v roce 2002 vytvořeny podmínky pro vznik dvou nových oddělení.Činnost těchto oddělení byla za účasti představitelů města Kutná Hora i odborné veřejnosti slavnostně zahájena ve středu 9.10.2002 v 11 hodin.

Prvním z těchto oddělení je samostatná studovna, navazující na prostory oddělení pro dospělé čtenáře v přízemí. Její strategické umístění v bývalých prostorách již nevyhovujícího skladiště umožňuje v současné době šest samostatných studijních míst.

Ke studiu je zde přístupný celý tzv. příruční fond - základní literatura všech vědních oborů včetně příslušných slovníků a encyklopedií. Dále je zde všem registrovaným čtenářům k dispozici fond literatury regionální - o Kutné Hoře, Kutnohorsku, ale i beletristická díla autorů s Kutnou Horou spjatých. Impulsem k budování samostatné studovny byla především snaha umožnit našim čtenářům pracovat se studijním materiálem v klidném a tichém prostředí, což původní umístění již neumožňovalo.

Na místě původní studovny vzniklo oddělení informačních služeb. Nejvýraznějším prvkem tohoto oddělení jsou samozřejmě veřejné internetové stanice, jejichž počet jsme rozšířili na čtyři. Velmi důležité je, že na jedné z těchto stanic jsou instalovány speciální software, které umožňují práci s internetem zrakově postiženým i zcela nevidomým občanům. Jako další doplněk pak slouží uživatelům se zrakovým postižením kamerová lupa s mnohonásobným zvětšením psaného textu.

V oddělení informačních služeb je pak nadále soustředěna kopírovací služba, registrace nových čtenářů a nově pak poskytování informací ze všech oblastí Evropské unie. Ty získáváme především prostřednictvím spolupráce s Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, a to nejen v podobě tištěných materiálů, ale i na videokazetách a kompaktních discích. Oddělení informačních služeb je zatím jako jediné otevřeno i v sobotu.


 

Vaše brána do našeho systému

Téměř každá knihovna má dnes zájem na tom, aby se i internet stal nástrojem k využívání jejích služeb ze strany široké obce uživatelů, prostředkem pro získávání informací i ze vzdálených zdrojů a pomocníkem v práci knihovníků vůbec. Tento úkol řešila kutnohorská knihovna v průběhu loňského roku, a to především s ohledem na zvýšení komfortu vás, našich uživatelů.

Naše nabídka využití internetu v několika rovinách je následující:

1. VYSTAVENÍ OPACU

/z angl. Online Public Acces Catalogue/ - jeden z modulů našeho knihovního systému, určený primárně pro vás, uživatele/čtenáře knihovny. Jeho prostřednictvím můžete vyhledáváte ve všech dostupných rovinách katalogu knihovny. Zpřístupněn je pro vás jednak z knihovny /prostřednictvím lokální sítě/ a také nově přímo na internetu /na webu naší knihovny pod heslem ON LINE KATALOG/. Existuje dvojí přístup do OPACu, a to podle toho, zda jste registrovaným čtenářem knihovny či nikoliv:

A) volný přístup

Pokud čtenář využívá volný přístup ke katalogu, má následující možnosti

 • prohledávat katalog knihovny /různé možnosti, stupně hledání/
 • získávat výsledky vyhledávání /tisk, uložení do souboru, zaslání e-mailem/
 • zjišťovat stav exemplářů ve fondu knihovny /půjčen, k vypůjčení prezenčně apod./
 • přistupovat k plným textům volně dostupných dokumentů

B) registrovaný přístup

Pokud chcete využívat registrovaný přístup k OPACu, přihlásíte se přiděleným uživatelským jménem a heslem, tzv. PIN. Pak máte nad rámec volného přístupu další možnosti:

 • vytvořit si uživatelský profil
 • mít přehled o svých výpůjčkách, rezervacích, objednávkách a poplatcích /on-line rezervace a objednání exemplářů, prodlužování výpůjček atd./

1. PRÁCE S NÁRODNÍMI LICENCEMI

Městská knihovna v Kutné Hoře patří k těm institucím, které si zajistily pro své uživatele licenční přístup k plnotextovým tuzemským i zahraničním databázím

 • EIFL Direct
 • ProQeust5000/PCI Web
 • Služba KnowEurope
 • TAM TAM- dtb Anopress

 

První ze dvou zmiňovaných databází obsahují tituly, které jsou zaměřeny odborně, ale mají i populárně naučný charakter. Pro příklad obsahují obecně zájmové tituly časopisů z oblasti ekonomiky, zdraví, sportu i kultury. Jazyková bariera není překážkou - existují automatické překlady, volit můžete kromě angličtiny také němčinu, španělštinu a francouzštinu.

Databáze KnowEurope se obsahově od předchozích liší. Jednak je to databáze výhradně evropská, zaměřená na země EU, ale i na Evropu v širším kontextu, a jednak obsahuje jiný druh dokumentů - zprávy, průběžné informace, právní předpisy, statistické údaje, analytické přehledy, údaje o osobách, jejich funkcích, odkazy na jejich webové prezentace.

Konečně databáze TAM TAM je českým produktem a shromažďuje a zpracovává články českého periodického tisku včetně denního.Vyhledávat můžete podle mnoha kriterií.

Využívat tyto nabízené DTB je pro většinu vás, běžných uživatelů, zatím novinkou. Přes poměrně krátkou dobu jejich zpřístupnění v naší knihovně už ale nalezly své čtenáře, především z řad studentů.

3. VOLNÝ PŘÍSTUP K VEŘEJNÝM INTERNETOVÝM STANICÍM

Tato služba samozřejmě není v kutnohorské knihovně žádnou novinkou, první veřejnou internetovou stanici jsme vám poskytli již v roce 1997. Konečně možnost přístupu k internetovým zdrojům je v souladu s vládním záměrem a patří mezi povinnosti dané knihovnám zákonem.

Nové jsou za uplynulý rok následující parametry:
Počet internetových stanic :
z původně 2 dnes 4 pro dospělé čtenáře v odd. inf. služeb
zcela nově 1 pro dětské čtenáře v odd. pro děti a mládež

O všechny stanice je permanentní zájem, jsou trvale i několik dní dopředu obsazeny. Mnohým čtenářům už nestačí jen brouzdání internetem či posílání zpráv - "esemesek". Studenti potřebují pracovat na svým seminárních pracích, a to ať už na disketách, nebo uložených v počítačích na svých fakultách.

Zvyšuje se poptávka po jakési elektronické pracovně pro ty uživatele, kteří nevlastní žádnou výpočetní techniku nebo dostatečně moderní hardware či software, a přesto potřebují vytvářet nejrůznější texty - žádosti o zaměstnání, životopisy, dopisy atd. V době, kdy psací stroje vlastnili jen ti movitější, existovala také možnost navštívit veřejnou písárnu - to je tedy námět pro další naší službu do budoucna.

Co je nyní s lékařskou knihovnou......

V prvním čtvrtletí roku 2002 proběhlo jednání mezi vedením Městské knihovny v Kutné Hoře a vedením Nemocnice s AČ v Kutné Hoře.

Naše knihovna byla seznámena se skutečností, že lékařská knihovna je nadále pro nemocnici neúnosnou zátěží a uvažuje se o jejím zrušení nebo připojení ke knihovně městské.

Velmi jsme v Městské knihovně zvažovali možnosti, jak zajistit dostupnost informací pro klienty lékařské knihovny, další rozvoj této knihovny a samozřejmě přínos navrhovaného spojení pro uživatele knihovny městské. Nakonec jsme dospěli k názoru, že řešení vzájemného propojení fondů, odborného zpracování a vhodné akvizice bude ke spokojenosti obou klientel a konečně i laskavější k městskému rozpočtu. Navázali jsme spolupráci s Národní lékařskou knihovnou v Praze, dohodli proškolení pracovníků akvizice, otevřeli možnosti on-line využívání plnotextových databazí odborných lékařských časopisů. Prostě zahájili přípravu na fungování nového kvalitního oddělení se snahou co nejméně zasáhnout chystanými změnami klientelu dosavadní lékařské knihovny a nabídnout nové možnosti. Při monitoringu současného stavu jsme ale narazili na několik přinejmenším nestandardních skutečností.

Jednoznačně jsme tedy odmítli převzít nemocniční knihovnu jako celek bez možnosti ověření jejího stavu. Pro budoucnost se právě tohle ukázalo jako klíčové.

První rozčarování přišlo při fyzické revizi knižního fondu. Z původně uváděných 10 000 svazků bylo dohledáno našimi pracovnicemi sotva 2 300 knih, převážně zastaralého obsahu i vzhledu, které mohou sloužit maximálně pro studijní účely mediků. Samozřejmě přímou úměrou také poklesla finanční hodnota knihovního fondu, kterou měla původně naše knihovna převzít a nést za ní odpovědnost. Knižní fond nemocniční knihovny byl absolutně chaoticky a nesystematicky zpracováván, či spíše nezpracováván /mnohé z publikací nebyly ani zapsány ve stavu fondu/. Nebylo možno dohledat, který klient má jakou knihu půjčenu, které publikace jsou pro rok 2002 objednány, jaké časopisy byly abonovány, jak vysoká je finanční zátěž již objednaných titulů - tedy informace pro správný chod knihovny naprosto nezbytné.

Dalším a určujícím motivem dnešního stavu bylo zjištění, že nemocnice sice zrušila svou knihovnu, resp. spojila ji s městskou knihovnou, ale téměř 90 % odborných časopisů i velkou část odborných publikací i nadále odebírá a objednává. Kladli jsme si tedy otázku, jakou úsporu mělo původně vedení nemocnice na mysli, když o zrušení malé lékařské knihovny začalo uvažovat.O úmyslu pokračování dalšího nákupu knih a časopisů i přes přímé dotazy z naší strany nebylo nic řečeno a Městská knihovna v Kutné Hoře byla nepřímo manipulována do role budoucího špatného hospodáře. Pokud mají lékaři a další nemocniční personál /a samozřejmě jim bližší dostupnost a využitelnost fondů přejeme/ odborné stati k dispozici přímo, těžko lze předpokládat, že tytéž informace budou vyhledávat i u nás, byť bychom je i draze platili.

Tyto a jiné zjištěné skutečnosti nás následně vedli k tomu, že zrevidovaný zbytkový knižní fond jsme tedy převedli do fondu Městské knihovny v Kutné Hoře, kde je postupně zpracováván, ovšem ne do samostatného oddělení, ale pouze jako jeden z mnoha odborných směrů našeho vlastního fondu. Dále jsme až do odvolání zrušili akvizici odborných časopisů a publikací a informovali o našem postoji našeho zřizovatele Město Kutnou Horu i vedení nemocnice zároveň s nabídkou elektronických služeb, knihovnických služeb atd.

Rok 2003 by měl ukázat, co opravdu v nabídce služeb odbornému lékařskému personálu chybí, tam je potom naše místo. Pro tyto účely je zpracována dotazníková akce a vhodná by byla i přímá debata s uživateli. Podle dosavadních ohlasů to ale vypadá, že zrušení lékařské knihovny bylo spíše účelové - převedení mzdových nákladů za tamní pracovnici a uvolnění prostor bývalé knihovny.

Rádi bychom ale uvedli, že jsme připraveni na zvýšený zájem ze strany bývalé klientely, musíme však vycházet z poptávky. Není možné utrácet finanční prostředky duplicitně a neefektivně na úkor standardních služeb knihovny.

PÁR ČÍSEL PRO PŘEDSTAVU

Ač se to možná nezdá, čísla jsou pro knihovny hodně zásadním ukazatelem, a tak vám jich pár nabízíme.

Rok Počet registrovaných čtenářů Počet návštěvníků Přírůstek knihovního fondu Počet výpůjček
1996 4553 27 422 2 283 164 392
2000 4623 39 722 3 117 196 942
2002 4863 66 262 4 590 204 196

 

A jak pracovala oddělení?
Tak například...............

Oddělení periodik, půjčovna CD, LP a literatury o umění

Počet čtenářů 1386
Návštěvníků 12459
Výpůjčky na 1 čtenáře 22,24
Výpůjček celkem 30 825
Z toho Knih 2560
AV 8133
Periodik 20132

 

 

Oddělení pro děti a mládež

Počet registrovaných čtenářů 1353
Návštěvníků 13160
Výpůjček na 1 čtenáře 20,62
Výpůjček celkem 27901
Z toho knih 23432
periodik 4459
AV 10

Přehled nabízených akcí dětského oddělení

Zajímavosti Zajímavosti Zajímavosti

Nejvyšší denní návštěvnost 586 čtenářů (3.1.2002)
  564 čtenářů (20.8.2002)
Průměrná denní návštěvnost knihovny 438 čtenářů
Průměrně strávená doba v knihovně 43 minut
Nejdéle strávená doba v knihovně 8 hodin
Nejkratší registrovaná návštěva 2 minuty
Nejvyšší počet vyřízených požadavků jednoho čtenáře za jednu návštěvu 56

Služby pro zrakově postižené občany

Celkové zhodnocení našeho projektu nyní ještě není objektivně možné, mnoho věcí je dosud ve stadiu zkoušek a ověřování, nicméně stručný dosavadní nástin předkládám.

Realizací tohoto projektu Městská knihovna v Kutné Hoře především výrazně rozšířila okruh svých služeb. Sdružením prostředků z několika zdrojů (grant VISKu, Knihovny 21. století, účelová dotace z rozpočtu Města Kutná Hora) jsme začali budovat samostatné moderní pracoviště, jehož technické vybavení umožňuje handicapovaným občanům využívat nejširší možné informační zdroje.

Kromě zřízení internetové stanice se softwarovou podporou občanům s různým stupněm postižení zraku (programy ZoomText, Bizon) jsme nadále počali budovat již nyní velmi využívaný fond zvukových knih na magnetofonových páscích i nosičích CD, dále těmto občanům umožňujeme i četbu běžných tištěných materiálů pomocí zvětšovací kamerové lupy.

V naší knihovně našla své útočiště a nový zdroj informací, vědění i zábavy celá nová skupina nových uživatel. Její součástí nejsou, jak by se možná dalo předpokládat, pouze naši starší spoluobčané. Začali nás například navštěvovat klienti ÚSP, převážně mladí lidé, jimž naše nové pracoviště otvírá úplně nové možnosti společenského života. Kladně byl také nový okruh možností handicapovaných hodnocen kutnohorskou pobočkou Centra zdravotně postižených, s nímž i nadále plánujeme několik společných programů.

Speciální studijní místo, jehož obsahem jsou uvedené činnosti, zdá se, kutnohorské veřejnosti prostě doposud chybělo. Jsme rádi, že právě naše knihovna je nyní skutečně pro širokou veřejnost.

Regionální funkce

Samostatnou kapitolu tvoří fond, který je budován v rámci regionálních funkcí. Na nákup knih pro námi obsluhované knihovny bylo vydáno 355.119,- Kč.

Co nejširší informovanost našich uživatelů a vůbec všech Kutnohořanů formou Internetu nás přišla na 70.620,- Kč.

STRUČNÝ KOMENTÁŘ K PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN NA OKRESE KUTNÁ HORA

V okrese Kutná Hora byl výkon RF od roku 1994 zcela přerušen a veškeré kontakty zpřetrhány. V uplynulém období tuto situaci razantně změnila zákonná úprava a v loňském roce se naše knihovna po "výběrovém řízení" prováděnému Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně stala tzv. pověřenou knihovnou /celkem je 25 pověřených knihoven v republice/, a získala tak možnost získávat finanční prostředky z grantového programu podpory výkonu RF knihoven přímou dotací ze státního rozpočtu. To se nám povedlo i pro rok 2002.

Možná je na místě stručný výklad toho, co RF vlastně obsahují. Tedy velmi stručně jde o pomoc velkých knihoven těm menším, v našem případě převážně obecním. Tato pomoc se odehrává v několika rovinách

 • pomoc při budování knihovních fondů, poskytování výměnných souborů
 • poradenská a konzultační činnosti
 • vzdělávání a porady
 • fyzická pomoc při revizích knihovních fondů i dalších činnostech spojených s ochranou a jejich budování
 • statistika knihovnických činností

 

Protože jsme ale s touto činností v loňském roce začínali, byl rok 2002 především ve znamení

 • zmapování aktuální situace
 • navázání kontaktů s jednotlivými místními samosprávami(následně uzavřeny smlouvy o spolupráci)
 • vytvoření koncepce výkonu RF v podmínkách Městské knihovny v Kutné Hoře
 • vytvoření technických a prostorových podmínek pro uskladnění a zpracovávání výměnného knižního fondu
 • jeho faktické budování (akvizice, nákup, zpracování atd.)
 • rozvoz a cirkulace knižních souborů

 

V průběhu roku vyvstala velmi vysoká potřeba postupného odborného proškolování jednotlivých dobrovolných knihovníků, jisté odborné a poměrně široké legislativní znalosti musely být předávány i představitelům jednotlivých obcí.

Při výkonu RF jsme postupovali podle předem navrhovaného projektu. Časově i personálně velmi náročná se ukazuje aktualizace fondů jednotlivých obecních knihoven a s tím souvisí vhodná akvizice knihovních fondů. Pro roky příští vyvstalo mnoho citlivých a k řešení nazrálých problémů.

Výkon regionálních funkcí přináší knihovnám a občanům v našem regionu jednoznačný a velmi výrazný rozvoj. Prostřednictvím těchto služeb se postupně otvírá občanům i těch nejmenších vesniček relativně široké spektrum knihovnických a knihovnicko-informačních zdrojů.

Na závěr tohoto stručného komentáře opět několik čísel a údajů:

 • uzavřeno celkem 65 smluv o spolupráci s obecními knihovnami.
 • poskytnuto 130 konzultací
 • vykonáno 76 metodických návštěv
 • vypraveno 2250 knih v 45 knižních souborech

 

A teď něco o penězích

Do fondu Městské knihovny přibyly v roce 2002 dokumenty v celkové hodnotě 544.991,- Kč. Hlavní položku tvořily knihy pro dospělé i děti za 380.261,- Kč.

Za dalších 90.860,- Kč se k našim uživatelům dostaly noviny (7 deníků, 1 týdeník) a téměř na 60 titulů časopisů. O tom,že se zde pro každého něco najde svědčí i naše letmé nahlédnutí: National Geographic, Magazín 2000, Cinema, Květy, Mladý svět, Reflex, Dívka, Cosmo girl, Fit, Udělej si sám, Zahrádkář, Receptář, Game Star, Score, Chip a mnoho a mnoho dalších dalších.

54.308,- Kč je položka za zvukové dokumenty,tak oblíbená CD.

Co nás trápí

Topení - v roce 2002 bylo zahájeno jednání o fázové rekonstrukci budovy,ve kterém se počítalo i s teplem našeho knihovnického domova. Peníze,vlastně jejich nedostatek celou situaci zkomplikovaly.

Elektroinstalace - tak ta zaznamenala výraznější změny v letech sedmdesátých. Od té doby se v knihovně usídlily počítače a zatížení sítě narostlo. Málem každý záchvěv napětí v síti způsobí výpadek proudu a ohrožuje tak i počítače a data.

Voda - konkrétně dešťová a do budovy zatékající je příčinou větších či menších kalamit. Spadlý strop v části skladiště knih patří k těm větším, skvrna na čerstvě vymalovaném stropě relativně k těm menším (ať mi pracovnice, které se na nové malbě podílely prominou).

A na závěr ti, kteří se o Vás celý rok starali:

Petra Daňková Pavla Neumanová
Lenka Frankovicová Helena Pospíchalová
Gabriela Jarkulišová Lukáš Provaz
Marie Jelínková Olga Pučálková
Šárka Jungwirthová Lenka Svobodová
Miloslava Kellerová Dagmar Strbíková
Alena Mirgová Hana Vaníčková
Žeňa Mokrošová Alena Zvoníková
Helena Netolická