Knihovna Kutná Hora

výzva k podávání žádostí

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje pro rok 2019 výzvu k podávání žádostí
ve 2. kole výběrového dotačního řízení
na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

pro podprogram VISK 3 též pro zájmová sdružení právnických osob
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 3 – Informační centra veřejných knihoven

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Bližší informace:                 Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1)
                                                Mgr. Soňa Poláková, tel.: 257 085 357 (VISK 3)
                                                PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627
!!! Uzávěrka: 31. května 2019 !!!