Knihovna Kutná Hora

Středočeský Kramerius

Pravidelná každoroční soutěž o nejlepšího neprofesionálního knihovníka Středočeského kraje. Každý rok jsou vybíráni ti nejlepší knihovníci z neprofesionálních knihoven z každého z pěti regionů přináležejícího krajské nebo pověřené knihovně, tedy z Benešovska, Kladenska, Mladoboleslavska, Kutnohorska a Příbramska. Tyto kandidáty navrhuje krajská nebo příslušná pověřená knihovna a schvaluje je Rada Středočeského kraje.

Soutěž má být inspirací a motivací neprofesionálních knihoven k aktivní činnosti i vzájemné spolupráci.

Slavnostní ocenění probíhá v prostorách Středočeské vědecké knihovny v Kladně za přítomnosti zástupců Středočeského kraje. Každý oceněný obdrží diplom, finanční odměnu a drobné dárky.

 

2023 Obecní knihovna Dobřichov – Pavlína Bohatá

Knihovna se nachází v prvním patře obecního úřadu a znovu otevřena byla v roce 2016.
Provozní doba pro veřejnost je 4 hodiny týdně.
Konají se zde besedy se spisovateli, výstavy, kurzy ručních prací, canisterapie. Paní knihovnice se
stará o dvě knihobudky a nemobilním čtenářům doručuje knihy do domu.
Knihovna úzce spolupracuje s MŠ Sluníčko, knihovnou Velim, knihovou Ratenice a je využívána na
výuku logopedie.

2022 Obecní knihovna Veltruby – Eva Jirková

Knihovna se nachází v přízemí obecního úřadu a v roce 2021 prošla rekonstrukcí a rozšířením o dětský koutek. 

Knihovna pracuje v automatizovaném knihovním systému Tritius REKS. Provozní doba pro veřejnost je 5 hodin týdně, a to v dopoledních i odpoledních hodinách. 

Při knihovně funguje Dámský klub, Mateřské centrum pastelka a Dětský klub Matýsek. Paní knihovnice se stará o dvě knihobudky a nově zřídila i tzv. Semínkovnu, pravidelně pořádá různé besedy a přednášky pro veřejnost a projekce amatérských filmů. Knihovna se podílí také na vydávání místního  Zpravodaje – Novinky z veltrubské rovinky. 

Je zapojena do celostátního projektu Bookstart aneb S knížkou do života. 

Od června 2021 si čtenáři mohou v on-line katalogu nově půjčit také e-knihy. 

 

2021 Obecní knihovna Doubravčice – Markéta Holá Mišková

Knihovna se nachází v nově rekonstruovaných prostorách v prvním patře obecního úřadu.

Knihovna pracuje v automatizovaném knihovním systému Tritius REKS. Provozní doba pro veřejnost je 7 hodin týdně a to v odpoledních i dopoledních hodinách.

V knihovně každý týden probíhá Kroužek Minecraftu Education Edition, kde se děti učí základy programování. Dále se zde schází členové klubu důchodců Senecio. Úterní dopoledne tráví v knihovně děti předškolkového věku s rodiči a knihovnu také pravidelně navštěvují děti z MŠ Doubravka.

Knihovna je zapojena do celostátního projektu Bookstart S knížkou do života.

 

 2020 Obecní knihovna Polepy – Marie Lelková

Knihovna se nachází v prvním patře obecního úřadu.

Knihovna pracuje v automatizovaném knihovním systému Tritius REKS. Provozní doba pro veřejnost je dvě hodiny týdně.

Knihovna se každý rok připojuje k celostátní akci Noc s Andersenem. Dále organizuje pravidelné výlety nejen po zámcích, pěšky i na kole. Každou středu jsou v knihovně rukodělná tvoření pro děti i dospělé.

Od roku 2019 je knihovna zapojena do celostátního projektu Bookstart S knížkou do života.

 

2019 – Obecní knihovna Pátek – Iveta Zikmundová

Knihovna se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách “Sousedského spolkového domu” v 1. patře obecního úřadu. Prostory knihovny jsou spojeny s hernou dětského klubu.

Knihovna pracuje v automatizovaném knihovním systému Clavius. Provozní doba pro veřejnost je 8 hodin týdně a to jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách.

Při knihovně pravidelně probíhá „čtení pro malé děti“, „Pondělní klub pletení“, „Klub deskových her“ pro děti i dospělé, který vedou zkušení lektoři – dobrovolníci od roku 2016, informatické lekce pro mateřskou školu.

Během roku jsou vždy uspořádány minimálně dvě odpolední besedy  – přednášky pro dospělé. Dvakrát do roka, je pravidelně pořádán sobotní odpolední kurz pro starší děti a dospělé – jarní a vánoční tvoření. Dále knihovna dvakrát ročně pořádá malování mandal pod vedením specialistky. Všechny tyto aktivity jsou pro účastníky zdarma. Náklady hradí obec.

V roce 2019 knihovna reprezentovala Středočeský kraj v soutěži Knihovna roku.

 

2018 – Obecní knihovna Bohdaneč – Bc. Anna Holubová

Knihovnice Anna Holubová pracuje v Obecní knihovně Bohdaneč od roku 2009.

Knihovna pracuje v automatizovaném systému Tritius, do kterého je zapracován celý fond. Aktivně se účastní školení a kurzů, pořádaných Městskou knihovnou Kutná Hora (rukodělné kurzy, školení ECDL, přednášky), absolvovala knihovnické minimum SVK Kladno. Nabyté zkušenosti zúročuje v práci pro knihovnu a celou obec.

Každoročně se připojuje k celostátní akci Noc s Andersenem. Dále organizuje rukodělné kurzy pro děti i dospělé jako např. velikonoční, adventní a vánoční tvoření, akce s názvem Dárková knížka pro maminku, Obrázky pro radost. Pro děti se stalo samozřejmým letní malování křídami na asfalt, pro dospělé zájezdy a ve spolupráci s místní farností i koncerty v tamním kostele.

V době zásadní rekonstrukce, kdy byla knihovna uzavřena pro veřejnost, zajišťovala knihy pro čtenáře roznosem do jednotlivých domácností a v akcích pro děti pokračovala v náhradních prostorách.

Ihned využila nabídky Městské knihovny ve Zruči n/S, která se stěhovala a dávala k dispozici knihovnický nábytek, aby jeho odebráním zlepšila vybavení a interiér zrekonstruované knihovny.

Pracuje v zastupitelstvu obce a tvrdě bojuje za knihovnu a její čtenáře. Prosadila mimo jiné i rozšíření služeb knihovny o roznos knih mezi občany, kterým zdravotní handicap nebo delší vzdálenost neumožňuje návštěvu knihovny a rozvoz knih do menších obcí, které spadají pod Bohdaneč.

Její iniciativa a nezměrná aktivita dokáže stmelit v rámci konání jednotlivých akcí jak místní obyvatele a jejich děti, tak i jednotlivé podnikatele, kteří v obci působí.

 

2017 – Klub Kamarád – Libuše Břeňová, Obecní knihovna Kostomlaty nad Labem

Obecní knihovna v Kostomlatech nad Labem se začala měnit v moderní knihovnu, když ji do své správy převzal 1.2.2010 Klub kamarád. Celkově knihovnu pozvedl, založil dětský koutek a nakoupil dětskou literaturu, která v knihovně chyběla. Postupně se začaly knihy obalovat a zpracovávat do elektronického knihovního systému Clavius REKS. Dnes už je knihovně plně automatizovaná. Samozřejmostí jsou také webové stránky. Byla také vyměněna stará děravá okna a koncem roku 2015 i všechny knihovní regály a stůl se židlemi (pořízeno z krajské dotace). Knihovnu navštěvují pravidelně zejména žáci ZŠ a MŠ. Knihovna také pravidelně pořádá řadu akcí, např. pasování čtenářů, Noc s Andersenem, čtenářský kroužek a mnoho dalšího. Klub Kamarád vede a také největší dík za to, jak knihovna vypadá, patří paní Libuši Břeňové, dále hlavním knihovnicím Martině Sacharové, Pavle Brožové a Lucii Makovičkové a samozřejmě ostatním knihovnicím a členům klubu.

 

2016 – Marie Lebdušková, Křinec

Když v roce 1982 nastupovala Marie Lebdušková na místo knihovnice Střediskové knihovny ve Křinci, netušila, že knihovna se jí stane osudovou společnicí a neodmyslitelnou souputnicí jejího života. Když se ze střediskové knihovny stala knihovna obecní, která obyvatelům Křince mohla sloužit jen 16 hodin týdně, pracovala paní Lebdušková současně ještě tři roky v Městské knihovně v Poděbradech, později tři roky v Městské knihovně v Nymburce. Křinecká knihovna mezitím několikrát změnila místo a název (dnes Obecní knihovna). Nyní sídlí vedle školky, což je, jak z hlediska prostoru, tak z hlediska polohy nesmírně výhodné.

Jedná se o knihovnu na malém městě, tudíž si paní Lebdušková mohla ke každému čtenáři vytvořit osobitý vztah, pokaždé s ním pohovořit, vždy ochotně naslouchat a nabízet svou radu či pomoc. Toho využívá ochotně nejeden čtenář.

Důležitou součástí její práce je také komunikace s dětmi a dospívající mládeží. Všechny třídy křinecké základní školy ale i mateřské školky knihovnu navštíví několikrát za rok na tzv. informační lekci, při které je knihovnice seznámí s knihovnou a nabídne jim atraktivní knížky. Letos již po páté paní Lebdušková zorganizovala pro děti Noc s Andersenem. A kdo spí s dětmi v knihovně, jistě ví, že se nejedná o nic jednoduchého. Každým rokem zve také prvňáčky ZŠ Křinec do knihovny na tradiční Pasování prvňáčků na čtenáře.  Za tu dobu už byla pasována bezmála stovka dětí. I díky tomu má knihovna spoustu dětských čtenářů.

Paní Lebdušková velmi ráda paličkuje a snaží se, aby tato tradice nezanikla. Každý týden se spolu s několika ženami schází a společně oživují tuto tradici při takzvaném Dámském klubu. Knihovna je pro ni posláním, misí, místem s pozitivní energií, o které již třicátým druhým rokem pečuje s radostí, láskou a neuvěřitelným entuziasmem. 

Prosím paní Lebduškovou, aby si přišla převzít ocenění (ocenění převezme syn paní Lebduškové a zároveň zastupitel obce).

 

2015 – Dagmar Strbíková, Místní lidová knihovna Miskovice

Knihovna, která má v Miskovicích již dlouhou tradici a mnohokrát se během své existence stěhovala, sídlí nyní v přízemí budovy OÚ a má k dispozici dvě místnosti. V roce 1976 tuto knihovnu přebírá paní Dagmar Strbíková.

Knihovna je od roku 2005 plně automatizovaná a používá systém Clavius. Díky činnosti pí Strbíkové se nyní knihovna prezentuje také na vlastní webové stránce nebo na facebooku. 

Díky podpoře obce může knihovna pravidelně doplňovat svůj fond o nákup novinek. Aby uspokojila nároky svých čtenářů, využívá miskovická knihovna výměnné soubory a aktivně také službu MVS. Protože ne každý si může pro knihy do knihovny dojít, zavedla paní knihovnice roznáškovou službu pro seniory. Knihovna má otevřeno 3 hodiny týdně, případně se mohou uživatelé na návštěvě knihovny domluvit jinak.

Bohužel v malé obci jako jsou Miskovice (405 obyv.) není základní škola, pouze mateřská. Přesto miskovická knihovna spolupracuje se Základní školou v Suchdole, stejně tak se suchdolskou knihovnou, se kterou se společně zapojili do projektu Knížka pro prvňáčky a letos poprvé pasovali první třídy na čtenáře a druhé třídy na knížata četby. Společně také připravili setkání s knížkami ve škole v Suchdole i v knihovnách Suchdol a Miskovice. V mateřské škole pak pořádá paní knihovnice besedy na různá témata.

Knihovna rovněž pořádá velké množství akcí pro děti i dospělé. Patří sem různé soutěže, besedy, výstavy, jarní a podzimní tvořivé dílny nebo tzv. hruškiáda nebo dýňobraní. Výstavy vycházejí především z místních témat: Příběhy 2. světové války v Miskovicích, Výstava o historii školy v Miskovicích a starých fotoalb od r. 1942, Výstava a beseda „Mlýny v našem okolí“.  Z dalších akcí můžeme jmenovat např. Noc s Andersenem, pálení čarodějnic, tradiční sázení „pohádkových stromů“ na Den Země, Den pro dětskou knihu, pravidelná prázdninová soutěž „Antigaučing“ či „Geochacing po miskovicku“ – hledání „tajných“ schránek, ve kterých jsou zajímavosti z okolí, zašifrované zprávy.

Dále pořádá pravidelná červnová setkání s handicapovanými z Centra Bartoloměj Kutná Hora.

Spolupracuje také se sdružením Dítě a kůň a pravidelně se zúčastňuje soutěže saferinternet – v roce 2014 vyhrála dokonce 3. cenu – mobilní telefon.

Aktivně využívá také dotační programy Středočeského kraje i VISK.

 

2014 – Melanie Moravcová – Obecní knihovna Kounice, pověřený region Kutná Hora

Knihovna spolu se školou sídlila dlouhá léta v kounickém zámku. Po požáru v roce 1990 se bohužel musela přestěhovat do bývalé konírny, kterou požár minul, poté se ještě přestěhovala do budovy Čermákova statku. Obě tyto budovy byly pro činnost knihovny nevyhovující, proto bylo později rozhodnuto přestěhovat knihovnu do nových prostor v hasičském domě, kde působí již druhým rokem.

Knihovna v Kounicích je plně automatizovaná a využívá regionální knihovní systém Clavius REKS, všechny knihy se také podařilo zkatalogizovat. Knihovna má svou vlastní webovou stránku, která je neustále aktualizována.

A právě paní Moravcová dokázala do knihovny přivést velký počet uživatelů,  z nichž nezanedbatelnou část tvoří děti do 15 let.

Významná je také její spolupráce s místní základní školou, která se projevuje především v pořádání velkého množství akcí, ať už se jedná o různá čtení, exkurze, besedy, promítání, pasování a mnoho jiných,  nebo o podíl na akcích obce.

Knihovna poskytuje veškeré knihovnické činnosti, včetně půjčování knih z výměnných souborů či zajišťování MVS.

Kromě paní Moravcové pracují v knihovně také dvě dobrovolnice, aby byly vytčené cíle knihovny bezezbytku naplněny. Velkou podporu má knihovna také od zastupitelstva obce.

To vše je zásluhou paní knihovnice Melanie Moravcové, bez níž by tato knihovna nebyla tím, čím je, a to nezastupitelným kulturním místem v obci.

 

2013 – Martina Kamenářová z Místní lidové knihovny v Malešově

Paní Kamenářová převzala knihovnu po své předchůdkyni v roce 1997. Od té doby se mnohé v knihovně změnilo. Knihovna se z nevyhovujících prostor přestěhovala do vhodnějších, které byly osazeny novými regály, zvýšil se příspěvek na nákup knižního fondu, z dotací knihovna získala počítače a připojení k internetu. Nejdůležitější změnou byl ale nárůst čtenářů, jak dospělých, tak dětských. Před dvěma lety se knihovna stěhovala znovu, a to do budovy základní školy, kde byla knihovně, díky obětavosti a přízni paní ředitelky, uvolněna jedna učebna. Po celou dobu svého působení v místní knihovně se pí Kamenářová snaží o zkvalitnění knihovnických služeb pro občany Malešova a spádových obcí. Z celkového počtu čtenářů výrazně převažují děti, což je výsledkem dobré spolupráce s vedením ZŠ, kde pracuje jako učitelka, díky tomu je knihovna pro děti otevřena vždy o velké přestávce. Pro žáky školy také pořádá pravidelné hodiny čtení přímo v knihovně, které jsou mezi učitelkami i dětmi velmi oblíbené. Knihovna je plně automatizovaná.  

Kromě tradiční výpůjční služby, pořádá řadu akcí, jako např. čtenářské pro všechny ročníky prvního stupně: pro prvňáčky je to pasování prvňáčků na čtenáře, druháčci zase získávají ve čtení „rytířské ostruhy“ apod. Další akce pořádá i pro žáky druhého stupně. Pro dospělé pak organizuje různá autorská čtení nebo literární přednášky a mnoho dalšího. V rámci knihovny pracuje i literární klub „Knihomolky“, skupina čtenářek, pro které je literatura opravdovým koníčkem, a které se schází jednou měsíčně. Z neutěšeného stavu, ve kterém knihovnu převzala, ji dokázala vybudovat v dobře fungující instituci. Přesto je jejím přáním malešovskou knihovnu i nadále modernizovat a zútulnit pro své uživatele, aby se v knihovně cítili jako doma.

 

2012 – Jana Šestáková z Obecní knihovny Hradištko

V pátek 5. 10. 2012 byla ve Středočeské vědecké knihovně poprvé udělena cena „Středočeský Kramerius“. Cena je určena pro dobrovolné knihovníky za jejich práci v místní knihovně a tím také za přínos pro společenský život v obci. Jsme velmi rádi, že se středočeský kraj rozhodl touto cestou poděkovat těm  knihovnicím a knihovníkům, kteří značnou část svého volného času věnují knížkám, knihovně a samozřejmě jejím čtenářům.

V letošním prvním ročníku byla  za náš region (Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Poděbrady) cena udělena paní Janě Šestákové z Obecní knihovny v Hradištku