Knihovna Kutná Hora

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Kutná Hora

účinný od 1.3. 2010

 
obsah
Příloha knihovního řádu KKH (Ceník, Otevírací doba, Kontakty)
 
Hlava I
Základní ustanovení
 
čl. 1
(1)
Knihovna Kutná Hora (dále též jen KKH) je zřízena jako příspěvková organizace města Kutná Hora Zřizovací listinou KKH přijatou zastupitelstvem města Kutná Hora dne č.233/01 ze dne 4.12.2001
(2)
KKH je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 2374/2002. Dále je pověřenou knihovnou ve smyslu Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje a plní úkoly a poslání v této koncepci vymezené.
čl. 2
KKH poskytuje veřejnosti knihovnické a informační služby podle knihovního zákona, a to v hlavní budově (ulice Na Náměti 416) a třech pobočkách (sídliště Šipší , Kaňk, Malín). Na tyto pobočky se nahlíží jako na oddělení KKH.
čl. 3
(1)
Knihovní řád KKH (dále jen knihovní řád) upravuje podmínky, za nichž KKH poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.
(2)
Knihovní řád vydává podle § 4 odst. 7 knihovního zákona ředitelka KKH.
 
Hlava II
Vymezení základních pojmů
 
čl. 4
(1) Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc. Knihovní jednotkou je pro účely výpůjčního procesu rovněž desková či stolní hra, tematický kufřík, čtečka či jiné elektronické zařízení, speciální obal apod.
(2) Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které KKH zpřístupňuje svým uživatelům.
(3) Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování knihovníkem.
(4) Uživatelem knihovny (dále jen uživatelem) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované KKH, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, Internetem, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.
(5) Registrovaným čtenářem knihovny (též jen čtenářem) je uživatel, který vstoupil s KKH do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu KKH umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád dále. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna prostředky výpočetní techniky.
(6) Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu KKH poskytovala služby určené registrovaným čtenářům.
(7) Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá KKH výslovné svolení, aby knihovní jednotku čtenář užíval i mimo prostory knihovny.
(8) Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví KKH při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.
(9) Čtenářským kontem je záznam o vzájemných právech a povinnostech KKH a čtenáře vedený prostředky výpočetní techniky.
 
Hlava III
Služby uživatelům
 
čl. 5

(1)
KKH poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, faktografické a bibliografické informace, informace z vnějších informačních zdrojů.
(2)
KKH umožňuje využívat knihovní fond a elektronické katalogy svého knihovního fondu.

(3)
KKH umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku KKH, dále výpočetní techniku vnesenou uživatelem. Při používání vnesené techniky jsou uživatelé povinni postupovat v souladu s pokyny KKH.KKH umožňuje přístup k internetu.
(4)
KKH za úhradu stanovenou v ceníku – příloze knihovního řádu umožňuje zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu autorského zákona.
(5)
KKH pro veřejnost pořádá vzdělávací a kulturní akce apod.
(6)
Některé službyKKH nejsou dostupné ve všech odděleních či pobočkách knihovny nebo po celou provozní dobu.
(7)
KKH informuje o svých službách na internetové adrese www.knihovna-kh.cz, dále ve všech odděleních a pobočkách a dalšími vhodnými prostředky.
(8)
KKH může experimentálně, nad rámec svých dosavadních služeb, poskytovat služby nové. KKH si vyhrazuje právo takové služby kdykoliv přestat poskytovat, v nezbytných případech i bez předchozího upozornění. Dotčeným osobám samotné zrušení takové služby nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo. Práva a povinnosti smluvních stran při užívání nové služby se řídí podmínkami, které KKH pro tuto službu předem stanoví.
(9)
KKH může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou KKH nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb KKH nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

Hlava IV
Základní povinnosti
uživatelů
 
čl. 6

(1)
Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení sdělená odpovědným zaměstnancem.
(2)
Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.
(3)
Všechny služby KKH uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním KKH, a způsobem, který není na újmu činnosti KKH a práv ostatních osob.
(4)
Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, být čistě oblečen a zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb KKH. Pobyt v knihovně je zakázán osobám podnapilým, znečištěným nebo pod vlivem psychotropních látek. Prostory knihovny uživatel užívat jen v souladu s jejich určením.

(5)
Při práci s výpočetní technikou, s audiálním a jiným technickým zařízením KKH je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u také pokyny zaměstnanců KKH. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.
(6)
Určený pracovník může po souhlasu ředitelky KKH vydat provozní řád příslušného oddělení, který upraví podrobněji pravidla provozu vyplývající ze specifických podmínek oddělení.
(7)
Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád nebo návštěvní řád knihovny, může být z prostor knihovny vykázán.

čl. 7
(1)
Uživatel je povinen před odchodem z knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.
(2)
Vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.
(3)
Uživatel je na výzvu zaměstnance KKH povinen předložit ke kontrole svá zavazadla anebo vyčkat příjezdu příslušníků Policie České republiky.
 
Hlava V
Služby určené
registrovanému čtenáři
 
čl. 8
(1)
Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé.
Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích a v čl. 10.
(2)
Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.
(3)
Registrovaný čtenář má právo na výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr.
(4)
Registrovaný čtenář má právo na rezervování a blokování (objednání) knihovní jednotky (tzv. odložení z poličky).
(5)
Registrovaný čtenář má právo na rezervaci času u některých služeb – přístup k internetu, vydání rezervované knihovní jednotky v oddělení, které si zvolí apod.
(6)
KKH může umožnit užití některých služeb, při nichž není nezbytná čtenářova přítomnost v knihovně, též po internetu.
čl.9
Ředitelka KKH může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Ředitelka tak rozhodne, pokud čtenář
a) spáchá trestný čin proti zájmům KKH,
b) dluží více než 1000,-Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná, nebo
c) jiným zvlášť závažným způsobem nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.
čl. 10
Meziknihovní výpůjční služby
Čtenář registrovaný v knihovně má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi KKH a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona, § 2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb. za úhradu stanovenou v příloze knihovního řádu. 
čl. 11
Přístup ke čtenářskému kontu
(1)
Registrovaný čtenář je povinen dbát, aby přístup k jeho čtenářskému kontu nebyl zneužit. Zejména nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz.
(2)
Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno chybou na straně KKH.
(3)
Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu na internetové adrese www.knihovna-kh.cz nebo přímo v KKH (včetně poboček).
(4)
Registrovaný čtenář má přístup ke svému čtenářskému kontu chráněný heslem. Zadat heslo si čtenář může pouze osobně v KKH. Přístup ke čtenářskému kontu prostřednictvím Internetu je možný pouze se zadáním hesla.
(5)
Registrovaný čtenář nesmí nikomu sdělit přístupové heslo ke svému kontu a nesmí umožnit zneužití počítače, na němž je přihlášen ke svému čtenářskému kontu.
 
Hlava VI
Registrace čtenáře
 
čl. 12
Registrace čtenáře věku alespoň 15 let

(1)
Žadatel o registraci (dále jen „žadatel“) věku alespoň 15 let požádá KKH o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti.
(2)
Registrovaným čtenářem se může stát žadatel, který je občanem EU, nebo který je usazen v České republice a tuto skutečnost doloží. Je-li žadatel občanem EU, postačuje, doloží-li usazenost na území EU.

(3)
Usazenost dokládá veřejnou listinou, v níž je uvedena adresa pobytu žadatele. Není-li z objektivních důvodů doložení usazenosti veřejnou listinou možné, může KKH připustit doložení usazenosti jiným, věrohodným způsobem.
(4)
Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce.
(5)
Za žadatele může jednat osoba jednající na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže touto plnou mocí a průkazem totožnosti.

čl. 13
Registrace čtenáře mladšího 15 let
(1)
Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá KKH
o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný zástupce.
(2)
Přihláška žadatele mladšího 15 let musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem. Ten ručí za splnění závazků vzniklých až do dovršení 15 let věku čtenáře.
čl. 14
Registrace právnické osoby
(1)
Právnická osoba se sídlem nebo s organizační složkou podniku umístěnou v České republice požádá KKH o registraci předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky podniku nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce musí být určena právě jedna fyzická osoba, které KKH vydá čtenářský průkaz.
(2)
Nezbytnou přílohou přihlášky je doklad o existenci právnické osoby nebo o umístění organizační složky podniku v České republice a o tom, že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat.
(3)
Není-li knihovním řádem stanoveno jinak, pro právnické osoby platí obdobná pravidla jako pro čtenáře věku alespoň 15 let. Práva a povinnosti právnické osoby coby registrovaného čtenáře vykonává jejím jménem a na její účet fyzická osoba, které na pokyn právnické osoby KKH vydala čtenářský průkaz. Statutární orgán může písemně stanovit okruh pověřených osob, které mohou vykonávat práva a povinnosti registrovaného čtenáře věku alespoň 15 let.
čl. 15
Společné ustanovení pro registraci všech osob
KKH je povinna rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí přihlášky čtenáře do jednoho týdne.
čl. 16
Vznik právního vztahu
KKH uzavře se žadatelem smlouvu o poskytování služeb. Smlouva je uzavřena oboustranným podpisem čtenářské přihlášky. Po podpisu vydá KKH čtenáři čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.
čl. 17
(1)
Registrace v kterémkoliv oddělení je platné v celé knihovně (včetně poboček), práva a povinnosti čtenáře registrovaného v jednom oddělení se tedy vztahují ke všem oddělením společně.
(II)
Duplicitní registrace fyzické ani právnické osoby není přípustná.
 
Hlava VII
Ochrana osobních údajů
 

 čl. 18
Zpracovávané osobní údaje
(1)
KKH zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným čtenářem nebo jeho zástupcem na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
(2)
KKH zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem
a) poskytování služeb čtenářům,
b) ochrany majetku KKH při prezenčních výpůjčkách z fondu mimo volný výběr a při absenčních výpůjčkách, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci, a o zaměstnancích KKH, kteří tyto transakce provedli;
c) hodnocení spokojenosti čtenářů a kontroly jakosti práce zaměstnanců KKH,
d) statistického hodnocení činnosti KKH,
e) evidence příjmů a vymáhání pohledávek,
f) postupu při vyřizování žádostí čtenářů,
g) informování o službách poskytovaných KKH,
(3)
Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
d) adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa pobytu na území ČR v případě žadatelů mimo ČR,
f) druh a číslo osobního dokladu v případě žadatele mimo EU včetně státu, který tento doklad vydal, není-li jím Česká republika,
(4)
Údaje podle odst. (3) je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.
(5)
Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést, jsou
a) další adresa,
b) e-mailová adresa,
c) telefon,
d) akademické tituly,
e) údaj o tom, že je čtenář držitelem průkazu ZTP či ZTP-P
(6)
Základní údaje a další údaje zákonného zástupce, případně osoby, která za čtenáře jedná, se zpracovávají v obdobném rozsahu a struktuře jako základní údaje čtenáře. Základní údaje jsou tyto osoby povinny uvést a strpět jejich zpracování. Další údaje nejsou povinny uvést.
(7)
Registrovaný čtenář, jeho zákonný zástupce jsou povinni změny v povinných i nepovinných údajích (pokud nepovinné údaje žadatel poskytl) osobně oznámit bez zbytečného odkladu.
(8)
Statistické údaje jsou údaje o dosaženém nebo probíhajícím vzdělání čtenáře, o druhu vzdělání a o současném povolání čtenáře. Tyto údaje není žadatel o registraci povinen uvést. Pokud je uvede, KKH je používá pouze ke statistickým účelům.
(9)
Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích s kontem čtenáře včetně místa a času transakce a jména obsluhujícího knihovníka. Údaje služební jsou zejména údaje o
a) čtenářských průkazech,
b) provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu mimo výběr
c) objednávce (tzv. odložení z poličky) knihovní jednotky
d) rezervaci knihovní jednotky,
e) přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu KKH prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka,
f) náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce a
(10)
Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích mezi čtenářem a KKH, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
(11)
Údaje právní jsou údaje o právních krocích, které KKH učinila vůči čtenáři, který se ocitl v prodlení se splněním svého dluhu. Zejména jde o údaje, kdy a kterému veřejnému úřadu byl adresován návrh směřující k obraně práv KKH a jak tento úřad o návrhu rozhodl.

čl. 19
Práva čtenáře v souvislosti s ochranou osobních údajů
(I)
Práva čtenářů jako subjektu údajů jsou zaručena. Čtenář má právo na přístup ke svým osobním údajům, včetně práva získat automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (právo na přenositelnost), a právo na opravu svých osobních údajů.
(2)
Čtenáři na jeho žádost MKP poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a do dalších dokladů u ní uložených. KKH poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.
(3)
Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí KKH údaje správné. Základní údaje registrovaného čtenáře je čtenář povinen prokázat přiměřeně dle čl. 27 knihovního řádu.
(4)
Čtenář, který zjistí nebo se domnívá, že KKH zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, může požádat KKH o vysvětlení a případně odstranění takto vzniklého stavu (zejména opravou, doplněním, omezením zpracování nebo likvidací osobních údajů). Je-li žádost čtenáře shledána oprávněnou, KKH odstraní neprodleně závadný stav způsobem podle povahy případu. Pro podání žádosti se užije přiměřeně ustanovení knihovního řádu (reklamační řád) s tím, že žádost je třeba podat písemně.

 čl. 20
Uchovávání osobních údajů
(1)
Osobní údaje čtenáře a jeho zástupce KKH uchovává na originálech a kopiích písemností, kterými jsou
a) přihláška čtenáře,
b) změnové formuláře, na kterých se uvádějí změny údajů proti stavu zaznamenaném na přihlášce čtenáře,
c) doklady předložené čtenářem, které odůvodňují jeho žádost,
(2)
Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
(3)
Osobní údaje čtenáře a jeho zákonného zástupce KKH uchovává v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu čl. 19 a změny v nich provedené.
(4)
Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Přístup k datům chrání ochranné systémy.
(5)
KKH předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví právní předpis nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi

 čl. 21
Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace
(1)
KKH zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci podepíše vyplněnou přihlášku.
(2)
Osobní údaje čtenáře KKH likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči KKH žádný dluh, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána předžalobní výzva a že proti němu KKH právě nevede soudní řízení nebo v posledních dvanácti měsících neskončilo oprávněně vedené soudní řízení v souvislosti s jeho výpůjční činností.

(3)
Osobní údaje čtenáře KKH likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynul jeden rok a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání jeho posledního dluhu vůči KKH.
(4)
KKH nelikviduje základní osobní údaje čtenáře, kterému byly rozhodnutím ředitelky KKH podle čl. 9 odepřeny služby registrovanému čtenáři, po dobu trvání tohoto opatření.
(5)
Osobní údaje zákonného zástupce čtenáře likviduje KKH spolu s likvidací osobních údajů tohoto čtenáře.

(6)
Pokud je táž osoba zároveň čtenářem i zákonným zástupcem čtenáře, likviduje KKH její osobní údaje teprve, když zanikne poslední z těchto vztahů.
(7)
Čtenář, který vůči KKH nemá žádný dluh, může žádat o částečnou likvidaci některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace za čtenáře. Částečné likvidaci podléhají údaje o registrovaných prezenčních a absenčních výpůjčkách, rezervacích, blokacích, objednávkách knihovních jednotek z fondu mimo volný výběr a přihlášení čtenáře k počítačové síti KKH a výpůjčnímu protokolu KKH. Částečnou likvidací se čtenář vzdává práva na reklamaci skutečnosti, jíž se částečná likvidace týká.
(8)
Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje KKH skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a další právní předpisy.
(9)
Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

Hlava VIII
Čtenářská práva
a povinnosti,
čtenářský průkaz
 

čl. 22
Čtenářská práva a povinnosti
(1)
Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby KKH
a) dodržovala knihovní řád,
b) tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům,
c) tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem.
(2)
V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen
a) dodržovat knihovní řád,
b) strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem,
c) plnit včas a řádně všechny své dluhy vůči KKH.

čl. 23
(1)
KKH může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům (dále jen „zablokovat čtenářská práva“) zejména tehdy, když registrovaný čtenář KKH nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula, nebo má vůči KKH splatný peněžitý dluh.
(2)
Zablokovat čtenářská práva může KKH též tehdy, hrozí-li újma na právech čtenáře nebo KKH, kterou nelze odvrátit jinak, nebo i v dalších případech, kdy to stanoví knihovní řád.
(3)
Právo KKH zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.

čl. 24
Čtenářský průkaz
(1)
Registrovaný čtenář prokazuje čtenářská práva svým čtenářským průkazem.
(2)
Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři KKH poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.
(3)
V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje zejména případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho čtenářských právech.
(4)
Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit. Jakmile je ztráta ohlášena, KKH je povinna tomuto čtenáři zablokovat jeho čtenářská práva, a to až do vystavení duplikátu čtenářského průkazu nebo do oznámení, že pominul důvod k zablokování. Pokud čtenář ohlášení ztráty průkazu provede telefonicky nebo jiným způsobem na dálku (např. e-mailem), je povinen bez zbytečného odkladu ještě ohlášení potvrdit při osobní návštěvě.
(5)
Čtenář při registraci obdrží čtenářský průkaz. Jeho cena je zahrnuta v registračním poplatku.
(6)
Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek podle ceníku – přílohy knihovního řádu.
(7)
Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného před více než třemi roky je zdarma.

 čl. 25
Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv
(1)
Čtenářská práva trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře za splnění podmínek uvedených v čl. 21.
(2)
Registrační období trvá buď 6 nebo 12 měsíců, lhůtu si volí čtenář. Po uplynutí registračního období se tato práva blokují do jeho prodloužení. Tato práva se prodlužují i opakovaně, vždy o jedno registrační období. Při jejich prodloužení čtenář zaplatí registrační poplatek a dále též prokazuje svoji totožnost.
(3)
Při prodlužování registrace čtenář prokáže trvání nebo změnu svých identifikačních údajů, a to úředním dokladem nebo svým prohlášením. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.
(4) Prodloužit čtenářská práva během dosud neskončeného registračního období je možné v knihovně, přičemž čtenář musí prokázat svou totožnost. Nové registrační období začíná prvním dnem po uplynutí období původního.

čl. 26
Poplatek za registrační období
(I)
Čtenář věku alespoň 15 let zaplatí registrační poplatek ve výši uvedené v ceníku – příloze knihovního řádu. Registrační poplatek zahrnuje jedno registrační období.
(2)
Registrační poplatek neplatí čtenář mladší 6 let a držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.
(3)
Při prodloužení čtenářských práv o další registrační období zaplatí čtenář registrační poplatek dle ceníku – přílohy knihovního řádu.

čl. 27
Prokazování totožnosti po registraci čtenáře
(1)
KKH žádá ověření totožnosti čtenáře při
a) prodloužení čtenářských práv,
b) odblokování čtenářských práv,
c) změně údajů,
d) žádosti o zdvojnásobení výpůjčních lhůt,
e) generování či změnou hesla, kterým je čtenářské konto chráněno,
f) podání žádosti o likvidaci osobních údajů nebo při podání žádosti o částečnou likvidaci osobních údajů,
g) výpisu historie konta čtenáře,
h) vystavení duplikátu,
i) pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem, jemuž byl tento průkaz vydán. Nebude-li žádosti o prokázání totožnosti vyhověno, KKH zablokuje čtenářská práva toho registrovaného čtenáře, jehož čtenářský průkaz byl předložen.
(2)
Totožnost čtenáře KKH ověřuje stejným způsobem jako při zápisu.
(3)
Je-li čtenářem právnická osoba, pak KKH ověřuje totožnost určené fyzické osoby, které vydala čtenářský průkaz právnické osoby.
(4)
Ověření totožnosti čtenářova zástupce žádá KKH vždy.

 
Hlava IX
Prezenční výpůjčka
 čl. 28

Výpůjčka z volného výběru
(1)
Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel.
(2)
Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile uživatel uchopí knihovní jednotku z volného výběru.

 čl. 29
Výpůjčka mimo volný výběr
(1)
Prezenční výpůjčku knihovní jednotky, která není umístěna ve volném výběru, umožňuje KKH pouze registrovanému čtenáři.
(2)
Smlouva o výpůjčce je uzavřena, jakmile knihovník čtenáři předá knihovní jednotku.

 čl. 30
Společné ustanovení k prezenčním výpůjčkám
(1)
Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční nebo ji vrátit.
(2)
Uživatel je povinen prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku vrátit
a) jakmile ji nepotřebuje nebo
b) před zavírací hodinou knihovny, kde byla výpůjčka uskutečněna,
podle toho, co nastane dříve.
(3)
Prezenčně vypůjčenou knihovní jednotku uživatel nesmí vynést z knihovny, ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu KKH nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční.
(4)
Smlouva o prezenční výpůjčce je splněna a ukončena vrácením knihovní jednotky na místo odkud byla vypůjčena nebo do rukou knihovníka.

 
Hlava X
Absenční výpůjčka

čl. 31
Smlouva o absenční výpůjčce
(1)
KKH se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.
(2)
Smlouvu podle odst. (1) KKH uzavře, pokud knihovní jednotka je k takovému užití určena a uzavření smlouvy o výpůjčce nebrání žádné jiné závažné okolnosti.
(3)
Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce na jeho čtenářské konto. Čtenáři poskytne KKH výpis záznamů o jeho dluzích vůči KKH (výpis čtenářského konta) při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce vždy, když o to požádá. Dle volby čtenáře mu jej KKH poskytuje v listinné nebo elektronické podobě.

 čl. 32
(1)
Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas v kterémkoliv oddělení knihovny, a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby
a) jakmile ji nepotřebuje nebo
b) před uplynutím výpůjční lhůty,
podle toho, co nastane dříve.
(2)
Splněním povinnosti podle odst. (1) je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena.
(3)
Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení.
(4)
Pro vrácení knihovní jednotky v době uzavření knihovny lze využít Návratový automat. O provedené transakci se může čtenář přesvědčit kontrolou svého čtenářského konta, telefonicky, mailem. Pokud jsou při vrácení knihovní jednotky vygenerovány sankční poplatky, zůstávají načteny ve čtenářském kontu. Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoliv způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářova konta neodepíše.

 čl. 33
Výpůjční lhůta
(1)
Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám.
(2)
Pro všechny knihovní jednotky vyjma případů výslovně uvedených v Knihovním řádu činí výpůjční lhůta 4 týdny.
(3)
Pro periodika je výpůjční lhůta dva týdny.
(4)
Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany KKH předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce.
(5)
Již běžící výpůjční lhůtu KKH může v odůvodněných případech jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře.
(6)
Registrovaní čtenáři, kteří jsou držitelé průkazu ZTP a ZTP-P mají právo, aby jim byla na jejich žádost přiznána pro jejich absenční výpůjčky výpůjční lhůta dvojnásobná, než je lhůta obvyklá.

 čl. 34
Prodlužování výpůjční lhůty
(1)
Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit, a to i opakovaně.
(2)
Výpůjční lhůtu je možné prodloužit pouze tehdy, když danou knihovní jednotku nemá rezervovánu jiný čtenář.
(3)
Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní výpůjční lhůty.
(4)
Výpůjčky se čtenáři prodlouží vždy, když je mu zobrazeno nebo vytištěno jeho čtenářské konto, tedy i vždy při uskutečnění nové absenční výpůjčky. Čtenář rovněž může o prodloužení výpůjček požádat osobně, písemně, telefonicky, případně e-mailem. Čtenáři se prodlužují vždy všechny jeho výpůjčky, které je možné prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze. Čtenář si může také své výpůjčky prodlužovat sám ve čtenářském kontě opět tak, jak je prodloužit lze.
(5)
Výpůjční lhůtu nelze prodloužit u periodik.
(6)
Čtenáři, který sdělí svou mailovou adresu, KKH zasílá elektronické zprávy (tzv. připomínky) upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty. Tato služba je zpoplatněna (viz ceník – příloha knihovního řádu).KKH tyto zprávy nezasílá, pokud čtenář zasílání odmítne. Nedoručení nebo pozdní doručení není důvodem pro odpuštění sankčních poplatků.

čl. 35
Opětovná výpůjčka
(1)
Knihovní jednotku, kterou má čtenář vypůjčenu, si může opětovně vypůjčit, pokud není rezervována, a to v kterémkoliv oddělení knihovny.
(2)
Nebrání-li vypůjčení jiné okolnosti, je postup podle odst. (1) možný i tehdy, pokud čtenář knihovní jednotku donese až po uplynutí její výpůjční lhůty, jestliže přitom zaplatí smluvní pokutu (viz sankční poplatky). Okolností, která brání postupu podle odst. (1), je zejména existence dalších splatných pohledávek KKH za čtenářem nebo rezervace knihovní jednotky jiným čtenářem.

 čl. 36
Rezervování knihovní jednotky

(1)
Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky, která je v dané knihovně vypůjčena jiným čtenářem, nebo je z jiného důvodu dočasně nedostupná. Rezervování je možné do kteréhokoliv oddělení nebo pobočky.
(2)
Rezervování provádí KKH na čtenářovu žádost. Čtenář žádá o zadání rezervace osobně. Rezervaci z fondu si čtenář též může provést sám ve svém čtenářském kontu.
(3)
Zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit KKH náklady spojené s rezervováním knihovní jednotky. Výše úhrady je stanovena v ceníku, který je součástí knihovního řádu.
(4)
Neuvede-li čtenář jinak, má se za to, že má o rezervovanou knihovní jednotku zájem jeden rok. Marným uplynutím této lhůty rezervace zaniká spolu se závazkem uhradit náklady podle odst. (3).
(5)
KKH může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou. Čtenáři tím zaniká povinnost uhradit náklady podle odst. (3). O zrušení rezervace KKH čtenáře neprodleně a na své náklady uvědomí.

 čl. 37
(1)
Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.
(2)
O splnění rezervace uvědomí KKH čtenáře záznamem do čtenářského konta a dále případně i písemně, způsobem, který si čtenář zvolil při zadání rezervace (vyrozuměním v listinné podobě poštou anebo elektronicky).
(3)
KKH nenese odpovědnost za to, že písemné vyrozumění nebylo čtenáři doručeno, nebo mu bylo doručeno pozdě.
(4)
Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení (splnění rezervace), čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá dva týdny. Marným uplynutím této lhůty toto právo bez náhrady zaniká, aniž by zanikl závazek čtenáře uhradit náklad KKH .
V odůvodněných případech může čtenář požádat o prodloužení lhůty o jeden týden.

čl. 38
(1)
Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat.
(2)
Zrušením již splněné rezervace nezaniká závazek čtenáře uhradit náklad KKH.

 

Hlava XI

Společná ustanovení o výpůjčkách

 čl. 39
Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a odpovědnosti za škodu.

 čl. 40
(1)
Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi.
(2)
Poškozením podle odst. (1) se rozumí každé poškození, které významně snižuje možnost užití knihovní jednotky, kupříkladu pokud je knihovní jednotka neúplná.
(3)
Poškozením podle odst. (1) není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.

 čl.41
(1)
Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji
a) chránit před poškozením, ztrátou a odcizením,
b) neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat k užití dalším osobám [s výjimkou odst. II.]
c)knihovní jednotku včas a řádně vrátit
(2)
Uživatel je oprávněn vypůjčenou knihovní jednotku
a) užívat pro vlastní potřebu,
b) bezplatně přenechat k užití osobě blízké

 čl. 42

Výpůjční limity

(1)
Registrovaný čtenář může mít současně absenčně vypůjčeno nejvýše třicet knihovních jednotek, přičemž zvukových dokumentů nejvýše pět.
(2)
Pokud KKH čtenáři odešle předžalobní výzvu ,sníží po dobu jednoho roku od splnění dluhu jeho výpůjční limity na polovinu a po stejnou dobu mu neumožní jejich zvýšení.

 
Hlava XII
Reklamační řád
 

čl.43
Uživatel, který není spokojen (dále jen „stěžovatel“)
a) s jakostí či množstvím služby, kterou mu KKH poskytla,
b) s tím, že mu služba ze strany KKH poskytnuta nebyla, ač měla být,
c) s jednáním knihovníka, který službu jménem KKH poskytoval nebo její poskytnutí odepřel, nebo
d) s jakoukoliv další skutečností týkající se KKH,
má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl. Skutečnost, od jejíhož vzniku uplynuly více než dva roky, lze reklamovat jen tehdy, jestliže z ní pro čtenáře plyne nepromlčený majetkový nárok. Reklamovat dále nelze skutečnost, o níž byly údaje zlikvidovány z důvodu ochrany osobních údajů.

 čl. 44
Obsah reklamace
Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podána písemně, musí z ní být též patrno, zda a kam má KKH odeslat vyřízení reklamace.

 čl. 45
(1)
Reklamace se podává ústně nebo písemně.
(2)
Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, KKH může žádat, aby stěžovatel reklamaci podal písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.

 čl. 46
Místa příslušná k podání reklamace
(1)
Reklamace se podává v tom oddělení nebo pobočce
a) kde reklamovaná skutečnost nastala,
b) kde vyšla najevo nebo
c) s jehož, jejíž činností přímo souvisí.
(2)
V případě, že příslušnost podle odst. (1) není zřejmá, se reklamace podává v kterémkoliv oddělení, zpravidla písemně.
(3)
Písemnou reklamaci lze též podávat elektronicky na adresu
„info@knihovna.kh-cz“.
(4)
Je-li písemná reklamace podána nepříslušnému oddělení, odpovědná osoba reklamaci postoupí příslušnému oddělení a stěžovatele o tom vyrozumí.
(5)
Reklamace podané v nepříslušném oddělení v jiné než písemné formě se nevyřizují. Stěžovatel se o tom vyrozumí.

 čl. 47
Odpovědná osoba
V každém oddělení musí být po celou provozní dobu přítomna osoba pověřená vyřizováním reklamací.

 čl. 48
Lhůta a forma vyřízení reklamace
(1)
Reklamace se vyřizuje zpravidla stejnou nebo obdobnou formou, jakou byla podána.
(2)
Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

 čl. 49
Stížnost ředitelce KKH
Není-li písemná reklamace vyřízena včas nebo není-li s jejím vyřízením stěžovatel spokojen, může proti tomu podat stížnost ředitelce KKH.

Hlava XIII
Dluh čtenáře
 čl. 50

Plnění dluhu
(1)
Nepeněžitý dluh, zejména vrácení výpůjčky, je možné plnit v kterémkoliv oddělení či pobočce KKH.
(2)
Peněžitý dluh je možné plnit v kterémkoliv oddělení či pobočce KKH.
(3)
KKH může umožnit též bezhotovostní plnění peněžitého dluhu, bankovní spojení je uvedeno na webové stránce KKH.
(4)
Po podání žaloby lze plnit dluh pouze za přítomnosti ředitelky KKH. Podmínky zpětvzetí žaloby čtenář vždy musí projednat s ředitelkou KKH.
(5)
KKH je povinna přijmout plnění dluhu i od osoby odlišné od dlužícího čtenáře, je-li jednoznačné, za koho je dluh plněn.

 čl.51
Prodlení se splněním dluhu
(1)
Je-li čtenář v prodlení se splněním dluhu, knihovna má právo čtenáře o splnění dluhu upomenout, posléze jej upomenout předžalobní výzvou a nebude-li ani poté dluh splněn, KKH má právo postupovat podle čl. 57.
(2)
KKH čtenáře upomíná na adresu jeho trvalého pobytu, pokud čtenář pro styk s knihovna nezvolí korespondenční adresu.
(3)
Předžalobní výzvu posílá knihovna jen na adresu trvalého pobytu čtenáře. Je-li čtenář registrován jako čtenář mladší 15 let, předžalobní výzvu knihovna odesílá jeho zákonnému zástupci na adresu trvalého pobytu.
(4)
Upomínka nebo předžalobní výzva se považuje za doručenou, i pokud ji knihovna odešle na adresátem posledně udanou adresu a k jejímu doručení nedojde z důvodu na straně adresáta, např. že se adresát odstěhuje bez udání nové adresy nebo že odmítne zásilku převzít.
(5)
Čtenář je povinen knihovně nahradit náklady, které jí vzniknou v souvislosti s upomínáním a vymáháním dluhu, zejména náklady osobní a věcné a odměny vyplacené třetím osobám. Paušální výši některých náhrad stanoví ceník-příloha knihovního řádu.

(6)
Splatnost nákladů sankčních poplatků, předžalobní výzvy nastává dnem jejího odeslání.

 čl. 52
Sankční poplatky
(1)
V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch KKH zaplatit smluvní pokutu (dále jen“sankční poplatky“).
(2)
Výši sankční poplatků stanoví ceník – příloha knihovního řádu.
(3)
Sankční poplatky se počítají jen za první rok prodlení. Další postup knihovny se řídí čl. 54 a čl. 57.
(4)
Sankční poplatky jsou splatné dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané knihovní jednotky.
(5)
Čtenář neplatí sankční poplatky v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelní pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existenci takové překážky musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.
(6)
Čtenáře neomlouvá okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty.
(7)
Zaplacení sankčních poplatků nezbavuje čtenáře povinnost vrátit knihovní jednotku nebo ji nahradit dle čl.54.

 čl. 53
Smluvní pokuta při prodlení s peněžitým dluhem
Čtenář, který svůj peněžitý dluh neuhradí ani do odeslání upomínky o zaplacení tohoto dluhu, zaplatí ve prospěch knihovny smluvní pokutu ve výši 0,5 % z neuhrazené částky za každý celý kalendářní měsíc prodlení. Pokuta se již neúročí.

 čl. 54
Prodlení s vrácením delším než rok
(1)
Trvá-li prodlení čtenáře s vrácením vypůjčené knihovní jednotky déle než rok a knihovna do té doby čtenáře nezažaluje o vrácení knihovní jednotky, ukončuje se smlouva o výpůjčce této knihovní jednotky a povinnost knihovní jednotku vrátit se nahrazuje povinností uhradit její cenu. Cenu přitom knihovna stanoví obdobně podle čl. 5 odst. (5) a (6).
(2)
Knihovna může namísto ceny podle odst. (1) přijmout danou knihovní jednotku.

 čl. 55
Náhrada vypůjčené knihovní jednotky
(1)
Čtenář je povinen nahradit škodu na knihovní jednotce, došlo-li k její ztrátě nebo zničení během doby, kdy ji měl vypůjčenou. Za zničenou knihovní jednotku je považována i knihovní jednotka neúplná nebo zjevně poškozená tak, že již není pro knihovnu plně dále upotřebitelná.
(2)
Čtenář nahrazuje škodu podle své volby
a) věcnou náhradou nebo
b) v penězích.
Na základě této volby uzavře knihovna se čtenářem dohodu o náhradě škody. Dokud není tato dohoda uzavřena, oznámení škody nemá právní význam, zejména není překážkou prodlení a práva knihovna na sankční poplatky.
(3)
Zvolil-li čtenář věcnou náhradu, nahradí knihovní jednotku shodnou věcí a uhradí knihařské a knihovnické zpracování dle ceníku – přílohy knihovního řádu.
(4)
V penězích se škoda hradí paušální částkou stanovenou v ceníku – přílohy knihovního řádu. Rozhodná je přitom částka stanovená ke dni oznámení škody. Je-li skutečná škoda vyšší, knihovna má právo vedle paušální částky též žádat převyšující škodu.
(5)
Je-li skutečná škoda vyšší, knihovna ji čtenáři vyčíslí do čtyř týdnů, není-li jiná dohoda.
(6)
Je-li prostřednictvím návratového automatu vrácena zničená knihovní jednotka, nahradí čtenář škodu vždy v penězích. Dohoda o náhradě škody se v takovém případě neuzavírá, knihovna zaúčtuje částku odpovídající náhradě škody na konto čtenáře a informuje čtenáře e-mailem nebo telefonicky, pokud tyto údaje čtenář poskytl.
(7)
Čtenář je povinen uhradit náklad knihovna na knihařské a knihovnické zpracování, který je paušálně stanoven v ceníku – příloze knihovního řádu. Rozhodná je přitom částka stanovená ke dni oznámení škody. Je-li skutečný náklad vyšší, knihovna má právo vedle paušální částky též žádat převyšující náklad.
(8)
Čtenář je povinen uhradit případné další účelně vynaložené osobní a věcné náklady KKH na úkony související s likvidací škody.

 čl. 56
Náhrada poškození knihovní jednotky
(1)
Čtenář odpovídá za škodu na knihovní jednotce, došlo –li k jejímu poškození během doby, kdy ji měl vypůjčenou.
(2)
Poškozením se rozumí zjevné poškození, které významně snižuje užití či kvalitu knihovní jednotky. Běžné opotřebení se poškození nepovažuje.
(3)
Škoda se stanoví paušální částkou podle ceníku -přílohy knihovního řádu, pokud není škoda zjevně vyšší. V takovém knihovna čtenáři vyčíslí výši škody v jednoduchých případech na místě, v ostatních případech do jednoho týdne, není-li jiná dohoda.

(4)
Knihovní jednotka, která byla poškozena podle odst. (1), může být dále půjčována jen tehdy, jestliže je jako poškozená knihovnou zřetelně označena.
(5)
Čtenář je povinen zkontrolovat v okamžiku výpůjčky zjevně poškozené knihovní jednotky to, že je jako poškozená označena, jinak se má za to, že škodu způsobil on. Za zjevné poškození se přitom nepovažuje poškození běžným opotřebením nebo poškození, které není patrné při běžné výpůjční manipulaci s knihovní jednotkou. Pokud je čtenář v okamžiku výpůjčky na pochybách, zda je knihovní jednotka takto poškozena, je ji knihovna na jeho výzvu povinna označit.
(6)
Je-li prostřednictvím návratového automatu vrácena knihovní jednotka poškozená, knihovna zúčtuje částku odpovídající náhradě škody na konto čtenáře a informuje čtenářem e-mailem nebo telefonicky, pokud tyto údaje čtenář poskytl.

 čl.57
Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dodatečnému splnění čtenářových dluhů knihovna může chránit svá práva
a) u soudu,
b) u orgánů činných v trestním řízení,
c) odprodejem pohledávky jiné osobě nebo
d) dalším zákonem předvídaným způsobem.

 čl. 58
(1)
O výjimečném částečném či úplném prominutí dluhu registrovaného čtenáře rozhoduje ředitelka KKH nebo jí pověřený zaměstnanec. O prominutí dluhu musí čtenář požádat písemně a doložit všechny podstatné skutečnosti, které ve své žádosti uvádí.
(2)
Dluh lze prominout pouze z důvodu čtenářovy sociální nouze, zvláště nepříznivého zdravotního stavu nebo z důvodu jiných zvláště závažných okolností týkajících se osoby čtenáře.

 čl. 59
Na dluhy uživatelů, kteří nejsou registrovanými čtenáři, se ustanovení této hlavy použijí přiměřeně.

Hlava XIV
Zveřejnění knihovního
řádu a jeho změn
 

čl. 60
Zveřejnění knihovního řádu
(1)
Knihovní řád je zpřístupněn
a) k nahlédnutí v každém oddělení na dostupném místě,
b) na internetových stránkách KKH na adrese www.knihovna-kh.cz
c) každému na jeho žádost ve formě výtisku a
d) případně i jiným vhodným způsobem.
(2)
Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění nebo v původním znění spolu s pozdějšími změnami.

 čl. 61
Zveřejnění změn knihovního řádu
(1)
Změny knihovního řádu KKH oznámí uživatelům s předstihem před jejich účinností
a) v každém oddělení snadno viditelnými upozorněními na změnu,
b) na internetových stránkách KKH a
c) jiným vhodným způsobem, případně jejich kombinacemi.
(2)
Text změny knihovního řádu každý uživatel na žádost obdrží zdarma.

 
Hlava XV
Výjimky
z knihovního řádu
 
čl. 62
(1)
O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře rozhoduje ředitelka KKH.
(2)
O ostatních výjimkách z knihovního řádu rozhoduje ředitelka KKH nebo jím pověřený zaměstnanec.
(3)
Na poskytnutí výjimky není právní nárok.
 
Hlava XVI
Ustanovení
přechodná a závěrečná
 

čl. 63
Ustanovení přechodná
(1)
Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejich uživatelů podle tohoto knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.
(2)
Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto řádu se zachovávají beze změny.
(3)
Náhrady škody vzniklé v souvislosti s výpůjčkou uskutečněnou před účinností tohoto knihovního řádu se řídí podle dříve platného knihovního řádu. Pokud s tím souhlasí ten, kdo za škodu odpovídá, náhrada škody se řídí tímto knihovním řádem.
(4)
Smluvní pokuty, na něž KKH vzniklo právo před účinností tohoto knihovního řádu, se řídí zněním knihovního řádu platného v době uzavření smlouvy o výpůjčce.

 čl. 64
Rozhodný právní řád a pravomoc soudu
(1)
Právní vztahy uživatelů, čtenářů, jejich zákonných zástupců a ručitelů na jedné straně a KKH na straně druhé se řídí právním řádem České republiky.
(2)
Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů podle odst. (1) mají soudy České republiky.
(3)
Umožňuje-li právní řád sjednat místní příslušnost soudu, je jím soud, v jehož obvodu se nalézá sídlo KKH.

 čl. 64
Účinnost
Tento knihovní řád je účinný ode dne 25.5.2018 a nahrazuje knihovní řád ze dne 1. března 2010.

V Kutné Hoře dne 1.3.2018

 
Příloha
knihovního řádu – ceník
 
čl. I
Poplatek za registrační období
a) dospělý čtenář od 18 let ………………………………..200,-Kč
b) studenti řádného denního studia od 15 let……… 100,-Kč
c) důchodci (starobní důchod)……………………….…. 100,-Kč
d) děti do 6 let…………………………………………………..zdarma
e) děti od 6 do 15 let …………………………………………60,-Kč
e) právnická osoba ………………………………..……….. 300,-Kč
f) rodinná registrace (otec + matka+ děti)…………. 300,-Kč
g) držitelé průkazu ZTP a ZTP-P ………………………zdarma
 
 čl. II
Duplikát čtenářského průkazu činí 30 Kč.
 
čl. III.
Reprografické služby, tiskové rozmnoženiny
Reprografické služby,tiskové rozmnoženiny
a) za kopii jedné strany formátu A4                              2,- Kč
b) za kopii obou stran formátu A4                                 3,- Kč
c) za kopii jedné strany formátu A3                               3,- Kč
d) za kopii obou stran formátu A3                                 5,- Kč
e) za barevnou kopii jedné strany formátu A4            15,- Kč
f) za barevnou kopii obou stran formátu A4               25,- Kč
g) za barevnou kopii jedné strany formátu A3           30,- Kč
h) za barevnou kopii obou stran formátu A3              50,-Kč
i) za výtisk z tiskárny A4, černobílý                               2,- Kč
j) za výtisk z tiskárny A4, černobílý oboustranný         3,- Kč
k) za výtisk z tiskárny A4, barevný                               15,- Kč

 

Knihovna může zakázku nad 100 ks kopií v odůvodněných případech odmítnout zhotovit na počkání. V takovém případě musí být zakázka zhotovena nejpozději do 8.30 hod. následujícího dne, nedohodne-li se pracovník knihovny se čtenářem jinak.
Knihovna může požadovat při zakázce nad 100 ks kopií zálohu ve výši 50%.
Knihovna poskytne množstevní slevu při zakázce nad 100 ks kopií ve výši 50,-Kč. 

čl. IV
Rezervování knihovní jednotky podle čl. 42 odst. (3)
a) rezervování a objednání (odložení z poličky, blokování) zdarma
b) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou dle platného sazebníku České pošty
c) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace e-mailem zdarma
SMS 2,- Kč
O splnění objednávky (odložení z poličky, blokování) zasílá KKH vyrozumění pouze elektronicky (e-mailem nebo SMS)

 čl. V
Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 11
a) za poštovné a balné výpůjčky z jiné knihovny v ČR 70 Kč
b) za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR náklady dožádané knihovny
c)nevyzvednutá MVS ………………………………………………100 Kč
d)náklady na poskytnutí MMVS se řídí platným ceníkem Národní knihovny ČR .
e)poplatek půjčující knihovně, pokud ho požaduje , se řídí jejím platným ceníkem

 čl. VI

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách
a) náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky paušální částkou zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování 300 Kč
b) náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky, jejíž pořizovací cena je vyšší než 300 Kč, zahrnuje pořizovací cenu knihy + knihovnické a knihařské zpracování knihovní jednotky
c) náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku, zahrnující i knihovnické zpracování paušální částkou 100 Kč
d) náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky 40,-Kč
e) za poškození knihovní jednotky nemající charakter periodického tisku, které nebrání jejímu dalšímu použití 50 Kč
f) za poškození časopisu nebo jiné knihovní jednotky mající charakter periodického tisku, které nebrání dalšímu použití podle 20 Kč

 čl.VII
Sankční poplatky, lhůty, další služby
a)
Sankční poplatky

a) 1. upomínka 10,-Kč za každou knihovní jednotku
b) 2. upomínka 20,-Kč za každou knihovní jednotku
c) 3. upomínka 30,-Kč za každou knihovní jednotku
+
a) za zaslání upomínky poštou dle platného sazebníku České pošty
b) za zaslání upomínky e-mailem zdarma
SMS 2,- Kč
předžalobní výzva 50 Kč
podání žaloby 200 Kč
Čtenářům do 15 let stanovena 50 % sleva uvedených sankčních poplatků.

b)
Lhůty:
Pro veškeré knihovní jednotky, není-li při uzavření smlouvy dojednáno výslovně jinak

a) 1. upomínka po uplynutí výpůjční doby
b) 2. upomínka 14 dní po uplynutí výpůjční doby
c) 3. upomínka 28 dní po uplynutí výpůjční doby¨

Na základě platných právních předpisů je KKH oprávněna půjčovat nově zakoupené zvukové dokumenty až po 9 měsíční ochranné lhůtě. Výjimku tvoří čtenáři – držitelé ZTP/P (zrakově postižení), na něž se ochranná lhůta nevztahuje.
c)
Další služby
a) připomínka ……………………e-mailem zdarma
SMS 2,- Kč
Poštou se připomínka nezasílá.

b) roznášková služba

Registrovaný čtenář starší 75 let….zdarma
Registrovaný čtenář –držitel ZTP zdarma
Registrovaný čtenář – ostatní …..50 Kč za jednu návštěvu

c)další jednorázové služby
* prezenční výpůjčka neregistrovaného uživatele….10,-Kč
* písemné informační služby a rešerše ….100 Kč za každou započatou hodinu práce zpracovatele –rešeršéra
* laminace – formát kreditní karty 5 Kč
formát A5 15,-Kč
formát A4 20,-Kč

* kroužková vazba ——-20,-Kč

Příloha knihovního řádu – otevírací doba
 
Pondělí 12.00 – 18.00
Úterý 8.00 – 18.00
Středa 8.00 – 18.00
Čtvrtek 8.00 – 18.00
Pátek 8.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 14.00
Oddělení pro děti a mládež
Pondělí 12.00 – 18.00
Úterý 12.00 – 18.00
Středa 12.00 – 18.00
Čtvrtek 8.00 – 18.00
Pátek 12.00 – 18.00
Sobota 8.00 – 14.00
Pobočka sídliště Šipší
Pondělí 9.00 – 12.00
Čtvrtek 14.00 – 17.00
Pobočka Malín – obecní knihovna
Úterý  9.00 – 12.00
Čtvrtek 15.00 – 18.00
Pobočka Kaňk – Mozaika
Pondělí 9.00 – 12.00
Čtvrtek 14.00 – 17.00
 
Příloha knihovního řádu
– kontakty
hlavní korespondenční adresa:
Knihovna Kutná Hora
Na Náměti 416
284 01 Kutná Hora
info@knihovna-kh.cz
dále:
ředitelka Knihovny Kutná Hora
Mgr. Gabriela Jarkulišová
Městská knihovna Kutná Hora
Husova 145, 284 01 Kutná Hora
sefova@knihovna-kh.cz
 
Knihovna Kutná hora – pobočka ZŠ Jana Palacha– sídliště
Knihovna Kutná Hora – pobočka
ul. Jana Palacha 68
284 01 Kutná Hora
info@knihovna-kh.cz
 
Knihovna Kutná Hora – pobočka Obecní knihovna Malín
U Beránky 378
284 01 Kutná Hora
info@knihovna-kh.cz
 
Knihovna Kutná Hora – pobočka Kaňk
Kaňk 243
284 01 Kutná Hora
info@knihovna-kh.cz
 
telefonní kontakty:
hlavní budova (Na Náměti 416, Kutná Hora)
  327 512 079
pobočka ZŠ Jana Palacha
  Jitka Dušková, tel. 327 512 079
ředitelka knihovny
  737 243 826
Obecní knihovna Malín
  Jitka Dušková, tel. 327 512 079
pobočka Kaňk
  Jitka Dušková, tel. 327 512 079
 
Ikona

Knihovní řád 505.74 KB 53 downloads

...