Knihovna Kutná Hora

Ceník

Poplatek za registrační období
a) dospělý čtenář od 18 let ………………………………..200,-Kč
b) studenti řádného denního studia od 15 let……… 100,-Kč
c) důchodci (starobní důchod)……………………….…. 100,-Kč
d) děti do 6 let…………………………………………………..zdarma
e) děti od 6 do 15 let …………………………………………60,-Kč
e) právnická osoba ………………………………..……….. 300,-Kč
f) rodinná registrace (otec + matka+ děti)………….300,-Kč
g) držitelé průkazu ZTP a ZTP-P ………………………zdarma
 
 čl. II
Duplikát čtenářského průkazu činí 30 Kč.
 
čl. III.
Reprografické služby, tiskové rozmnoženiny
Reprografické služby, tiskové rozmnoženiny
a) za kopii jedné strany formátu A4                              2,- Kč
b) za kopii obou stran formátu A4                                 3,- Kč
c) za kopii jedné strany formátu A3                               3,- Kč
d) za kopii obou stran formátu A3                                 5,- Kč
e) za barevnou kopii jedné strany formátu A4            15,- Kč
f) za barevnou kopii obou stran formátu A4               25,- Kč
g) za barevnou kopii jedné strany formátu A3           30,- Kč
h) za barevnou kopii obou stran formátu A3              50,-Kč
i) za výtisk z tiskárny A4, černobílý                               2,- Kč
j) za výtisk z tiskárny A4, černobílý oboustranný         3,- Kč
k) za výtisk z tiskárny A4, barevný                               15,- Kč             

Knihovna může zakázku nad 100 ks kopií v odůvodněných případech odmítnout zhotovit na počkání. V takovém případě musí být zakázka zhotovena nejpozději do 8.30 hod. následujícího dne, nedohodne-li se pracovník knihovny se čtenářem jinak.
Knihovna může požadovat při zakázce nad 100 ks kopií zálohu ve výši 50%.
Knihovna poskytne množstevní slevu při zakázce nad 100 ks kopií ve výši 50,-Kč.

čl. IV
Rezervování knihovní jednotky podle čl. 42 odst. (3)
a) rezervování a objednání (odložení z poličky, blokování) zdarma
b) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou dle platného sazebníku České pošty
c) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace e-mailem zdarma
SMS 2,- Kč
O splnění objednávky (odložení z poličky, blokování) zasílá KKH vyrozumění pouze elektronicky (e-mailem nebo SMS)

 čl. V
Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 11
a) za poštovné a balné výpůjčky z jiné knihovny v ČR ….70 Kč
b) za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR náklady dožádané knihovny
c) nevyzvednutá MVS ………………………………………………100 Kč
d) náklady na poskytnutí MMVS se řídí platným ceníkem Národní knihovny ČR .
e) poplatek půjčující knihovně,pokud ho požaduje , se řídí jejím platným ceníkem 
f) náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky MVS minimálně částkou 370 Kč                                                                                

 čl. VI

Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách
a) náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky paušální částkou zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování 300 Kč
b) náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihovní jednotky, jejíž pořizovací cena je vyšší než 300 Kč, zahrnuje pořizovací cenu knihy + knihovnické a knihařské zpracování knihovní jednotky
c) náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku, zahrnující i knihovnické zpracování paušální částkou 100 Kč
d) náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky 40,-Kč
e) za poškození knihovní jednotky nemající charakter periodického tisku, které nebrání jejímu dalšímu použití 50 Kč
f) za poškození časopisu nebo jiné knihovní jednotky mající charakter periodického tisku, které nebrání dalšímu použití podle 20 Kč

 čl.VII
Sankční poplatky, lhůty, další služby 
a)
Sankční poplatky

a) 1. upomínka 10,-Kč za každou knihovní jednotku
b) 2. upomínka 20,-Kč za každou knihovní jednotku
c) 3. upomínka 30,-Kč za každou knihovní jednotku
+
a) za zaslání upomínky poštou dle platného sazebníku České pošty
b) za zaslání upomínky e-mailem zdarma
SMS 2,- Kč
předžalobní výzva 50 Kč
podání žaloby 200 Kč
Čtenářům do 15 let stanovena 50 % sleva uvedených sankčních poplatků.

b)
Lhůty:
Pro veškeré knihovní jednotky, není-li při uzavření smlouvy dojednáno výslovně jinak

a) 1. upomínka po uplynutí výpůjční doby
b) 2. upomínka 14 dní po uplynutí výpůjční doby
c) 3. upomínka 28 dní po uplynutí výpůjční doby¨

Na základě platných právních předpisů je knihovna oprávněna půjčovat nově zakoupené zvukové dokumenty až po 9 měsíční ochranné lhůtě. Výjimku tvoří čtenáři – držitelé ZTP/P (zrakově postižení), na něž se ochranná lhůta nevztahuje.
c)
Další služby
a) připomínka ……………………e-mailem zdarma
SMS 2,- Kč
Poštou se připomínka nezasílá.

b) roznášková služba

Registrovaný čtenář starší 75 let….zdarma
Registrovaný čtenář –držitel ZTP zdarma
Registrovaný čtenář – ostatní …..50 Kč za jednu návštěvu

c)další jednorázové služby
* prezenční výpůjčka neregistrovaného uživatele….10,-Kč
* písemné informační služby a rešerše ….100 Kč za každou započatou hodinu práce zpracovatele –rešeršéra
* laminace – formát kreditní karty 5 Kč
formát A5 15,-Kč
formát A4 20,-Kč

* kroužková vazba ——-20,-Kč