Ceník

Poplatek za registrační období
a) dospělý čtenář od 18 let ….………………….…….160,-Kč
b) studenti řádného denního studia od 15 let….……100,-Kč
c) důchodci (starobní důchod)…………………….…. 100,-Kč
d) děti do 15 let…………………………………………. 60,-Kč
e)právnická osoba ………………………………..……260,-Kč
f)rodinná registrace (otec+matka+děti)…………..…..260,-Kč
čl. III.
Reprografické služby, tiskové rozmnoženiny
a) za kopii jedné strany formátu A4 2,- Kč
b) za kopii obou stran formátu A4 3,- Kč
c) za kopii jedné strany formátu A3 3,- Kč
d) za kopii obou stran formátu A3 5,- Kč
e) za barevnou kopii jedné strany formátu A4 15,- Kč
f) za barevnou kopii obou stran formátu A4 25,- Kč
g) za barevnou kopii jedné strany formátu A3 30,- Kč
h) za barevnou kopii obou stran formátu A3 50,- Kč
i) za výtisk z tiskárny černobílý 2,- Kč
j) za výtisk z tiskárny barevný 15,- Kč
MK může zakázku nad 100 ks kopií v odůvodněných případech odmítnout
zhotovit na počkání. V takovém případě musí být zakázka zhotovena
nejpozději do 8.30 hod. následujícího dne, nedohodne-li se pracovník MK se
čtenářem jinak.
MK může požadovat při zakázce nad 100 ks kopií zálohu ve výši 50%.
MK poskytne množstevní slevu při zakázce nad 100 ks kopií ve výši 50,-Kč.
čl. IV
Rezervování knihovní jednotky podle čl. 42 odst. (3)
a) za rezervování knihovní jednotky 2 Kč
b) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou 10 Kč
c) za zaslání vyrozumění o splnění rezervace elektronicky 3 Kč
čl. V
Meziknihovní výpůjční služby podle čl. 11
a) za poštovné a balné výpůjčky z jiné knihovny v ČR 60 Kč
b) za zhotovení a zaslání tiskových rozmnoženin vyžádaných prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR náklady dožádané knihovny
c) nevyzvednutá MVS …………………………………………100 Kč
d) náklady na poskytnutí MMVS se řídí platným ceníkem Národní knihovny
ČR .
e) poplatek půjčující knihovně, pokud ho požaduje, se řídí jejím platným
ceníkem
čl. VI
Peněžitá náhrada škody na knihovních jednotkách
a) náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihy paušální
částkou zahrnující i knihovnické a knihařské zpracování 300 Kč
b) náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu
nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku,
zahrnující i knihovnické zpracování paušální částkou 100,- Kč
c) náhrada knihovnického a knihařského zpracování knihovní jednotky 40,-Kč
e) za poškození knihovní jednotky nemající charakter periodického tisku,
které nebrání jejímu dalšímu použití 50,- Kč
f) za poškození časopisu nebo jiné knihovní jednotky mající charakter
periodického tisku, které nebrání dalšímu použití podle 20,- Kč
 

čl.VII

Upomínání a soudní vymáhání dluhu
Sankční poplatky a lhůty
a)
1.upomínka 10,- Kč za každou knihovní jednotku
2.upomínka 20,- Kč za každou knihovní jednotku
3.upomínka 30,- Kč za každou knihovní jednotku
(čtenářům do 15 let stanovena na 50 % uvedených sankčních poplatků)
+
a) za zaslání upomínky poštou 10,- Kč
b) za zaslání upomínky elektronicky 3,- Kč
předžalobní výzva 50,- Kč
podání žaloby 200,- Kč
každé soudní jednání (bez nákladů podle zákona o cestovních náhradách)
500,-Kč
Lhůty:
knihy a periodika
1. upomínka po uplynutí výpůjční doby
2. upomínka 14 dní po uplynutí výpůjční doby
3. upomínka 28 dní po uplynutí výpůjční doby
zvukové dokumenty
1. upomínka po uplynutí výpůjční doby
2. upomínka 7 dní po uplynutí výpůjční doby
3. upomínka 14 dní po uplynutí výpůjční doby
Pozn. Na základě platných právních předpisů je MK oprávněna půjčovat nově
zakoupené zvukové dokumenty až po 9 měsíční ochranné lhůtě. Výjimku
tvoří čtenáři – držitelé ZTP/P (zrakově postižení),na něž se ochranná lhůta
nevztahuje.
čl. VIII
Roznášková služba
Registrovaný čtenář starší 75 let……zdarma
Registrovaný čtenář – držitel ZTP …..zdarma
Registrovaný čtenář – ostatní ……….50,- Kč za jednu návštěvu
čl. IX
Poplatky za některé další jednorázové služby
a) prezenční výpůjčka neregistrovaného čtenáře ….10,- Kč
b) písemné informační služby a rešerše …………..100,- Kč za každou
započatou hodinu práce zpracovatele – rešeršéra
c) laminace – formát kreditní karty ……………………..5,- Kč
– formát A5 …………………………………15,- Kč
– formát A4 …………………………………20,- Kč
d) kroužková vazba ……………………………………….20,-Kč